رفتار شهروندی سازمانی و رفتار مدنی سازمانی

Hands holding colorful speech bubbles in front of yellow background.

محدودیت های تحقیق
محدودیت های تحت کنترل در تحقیق [do_widget id=kl-erq-2]
1- آزمودنی ها: این تحقیق در حوزه کارکنان شرکتهای تعاونی – تولیدی شهر خرم آباد می باشد.
2- محدودیت زمانی: دوره زمانی این تحقیق در سال 1392 می باشد که تا شش ماه به اتمام خواهد رسید.
لذا تحقیق حاضر بر حسب افق از نوع مقطعی است و اطمینان از ثبات نتایج، مستلزم تحقیقات در دامنه های زمانی متفاوت است.
محدودیت های خارج کنترل در تحقیق
1- عدم همکاری بعضی از کارکنان شرکتهای تعاونی – تولیدی در تکمیل پاسخگویی به پرسشنامه
2- اگرچه در تحقیق حاضر به هیچ عنوان، نام افراد در پرسشنامه و ذکر نمی شود، ممکن است پاره ای از ملاحظات اداری در پاسخگویی کارکنان تأثیر بگذارد.
3- امکان پاسخگویی ناقص بعضی از آزمودنی ها به سؤال های پرسشنامه وجود دارد.
4- یکسان نبودن حالات کارکنان در پاسخ دادن به پرسشنامه.
منابع
فارسی
– آرمسترانگ، مایکل. (1386). مدیریت عملکرد؛ راهبردهای اساسی و رهنمودهای عملی. ترجمه ناصر میرسپاسی، اسماعیل کاووسی، انتشارات ترمه.
– آشوی، محمد. (1383). حقوق بشر و مفاهیم مساوات، عدالت و انصاف، فصلنامه مطالعات راهبردی.
– ارشدی، نسرین، هاشمی شیخ شبانی، سید اسماعیل (1390). رابطه عدالت سازمانی ادارک شده و انگیزه های رفتار مدنی سازمانی با رفتار سازمانی در یک سازمان صنعتی. مجله دستاوردهای روانشناختی (علوم تربیتی و روانشناسی)، دانشگاه شهید چمران اهواز، پاییز و زمستان 1390، دوره چهارم، شماره 2، صص: 236-219.
– اسلامی، ح. (1387). رفتار شهروندی سازمانی. تدبیر شماره 187 آذرماه 1386.
– امیرخانی، طیبه. (1384). سرمایه اجتماعی. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.
– امیر دختی، علی اکبر، پرورش، پروانه، بررسی رابطه جو سازمانی با سبک مدیریت و آثار آن بر معلمان مداس ابتدایی، فصلنامه اندیشه های تازه در علوم تربیتی، سال سوم، شماره چهارم، پاییز 1387.
– باقری، فردین. (1385). عدالت اجتماعی در گستره جهانی. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
– پورسعید، فرزاد. (1384). فراگیری و پایداری اصول راهنمای تحقق عدالت اجتماعی در ایران 1404 هجری شمسی، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 32.
– پورعزت، علی اصغر. (1380). مدیریت دولتی و عدالت اجتماعی. مجله دانش مدیریت، شماره 55.
– پورعزت، علی اصغر. (1382). طراحی سیستم خط مشی گذاری دولتی برای تحقق عدالت اجتماعی بر مبنای مدل حکومت حق مدار علوی در نهج البلاغه. رساله دکتری مدیریت سیاستگذاری عمومی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس.