رفتار شهروندی سازمانی و رفتار مدنی سازمانی

20
پایایی ابزار تحقیق
Widget not in any sidebars

معمول ترین آزمون پایایی سازگاری درونی ضریب آلفای کرونباخ است. به منظور تعیین پایایی پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی، عدالت سازمانی و حمایت های سازمانی ادراک شده، تعداد 30 عدد از پرسشنامه ها بین کارکنان شرکت های تعاونی تولیدی توزیع گردید و پس از جمع آوری آنها، میزان پایایی با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه شد.
پرسشنامه رفتار مدنی سازمانی
دعایی و همکاران (1389) پایایی این پرسشنامه را برای ابعاد نوع دوستی، جوانمردی، تکریم و تواضع، وجدان کاری و رفتار مدنی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 92%، 90%، 89%، 88%، 82% محاسبه کرده اند. آنان همچنین با استفاده از روش تحلیل عاملی روایی سازه را برای این پرسشنامه محاسبه کرده اند که برابر 803% بود (803% = kmo). هاشمی (1390) پایایی این پرسشنامه را برای ابعاد نوع دوستی، جوانمردی، تکریم و تواضع، وجدان کاری و رفتار مدنی و کل پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 86%، 84%، 74%، 77%، 76%، 89% محاسبه کرد.
در این تحقیق پایایی این پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه و هر کدام از ابعاد رفتار مدنی سازمانی محاسبه گردید. جدول (3-3) میزان کرونباخ بدست آمده را نشان می دهد.
جدول (3-3) ضریب آلفای کرونباخ مربوط به پرسشنامه رفتار مدنی سازمانی
متغیرها ضریب آلفای کرونباخ
نوع دوستی 77%
تکریم و تواضع 79%
جوانمردی 80%
وجدان کاری 73%
رفتار مدنی 90%
کل پرسشنامه 75%
پرسشنامه عدالت سازمانی
نظامی و شکرکن (1383) ضرایب روایی (سازه ای) و پایایی (آلفای کرونباخ) این پرسشنامه را محاسبه و به ترتیب برای عدالت سازمانی کلی 42% و 85% برای عدالت توزیعی 45% و 78% برای عدالت رویه ای 57% و 83% و برای عدالت تعاملی 40% و 64% گزارش کرده اند. همچنین در پژوهش غفوری گل پرور (1388) ضریب پایایی این پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که برای عدالت سازمانی کلی 92%، برای عدالت توزیعی 84%، برای عدالت رویه ای 78% و برای عدالت تعامل 86% بدست آمد.
هاشمی (1390) در تحقیقی پایانی این پرسشنامه را محاسبه و به ترتیب برای عدالت سازمانی کلی 86%، برای عدالت توزیعی 81%، برای عدالت رویه ای 88%، برای عدالت تعاملی 78% بدست آورد.
در این پژوهش پایایی این پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه شد.
جدول (3-4) ضریب آلفای کرونباخ را برای کل پرسشنامه و هر یک از مؤلفه های عدالت سازمانی نشان می دهد.
جدول (3-4) ضریب آلفای کرونباخ مربوط به پرسشنامه عدالت سازمانی
متغیرها ضریب آلفای کرونباخ
عدالت توزیعی 84%

Author: مدیر سایت