رفتار شهروندی سازمانی و سیستم پشتیبانی تصمیم

رفتار شهروندی سازمانی و سیستم پشتیبانی تصمیم

با توجه به اثرات اقتضایی متغیرهای مختلف و بخصوص متغیرهای محیطی بر موضوع پژوهش، دوره زمانی اجرای پژوهش بعنوان محدوده زمانی طرح در نظر گرفته شده است. قلمرو زمانی پژوهش از دی (1392) تا خرداد (1393) می باشد.
1-7-2) قلمرو مکانی
Widget not in any sidebars

قلمرو مکانی پژوهش حاضر اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران در نظر گرفته شده است.
1-7-3) قلمرو موضوعی
تمامی موضوعات مرتبط با اتوماسیون اداری، بهره وری، رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد کارکنان به عنوان قلمرو موضوعی پژوهش حاضر در نظر گرفته شده اند.
تعریف واژه ها و اصطلاحات
1-8-1) تعریف واژه های کلیدی
اتوماسیون اداری : اتوماسیون اداری، مشتمل بر تمام سیستم های الکترونیک رسمی و غیر رسمی بوده که به برقراری ارتباط اطلاعات بین اشخاص در داخل و خارج موسسه و بالعکس مربوط می شود. کلمه اصلی که اتوماسیون اداری را از داده پردازی، سیستم اطلاعات مدیریت و سیستم پشتیبانی تصمیم متمایز می سازد ارتباطات است. اتوماسیون اداری به منظور تسهیل انواع ارتباطات به هر دو صورت شفاهی و کتبی است. (حبیبی، 1383)
بهره وری : واژه بهره وری در لغت مترادف بازدهی، کارایی، توانمندی، مهارت و سودمندی است و هدف اصلی آن نیل به حداکثر بازدهی با درنظر گرفتن تمامی عوامل موجود در فعالیت های تولیدی یا خدماتی به شمار می رود. (بردبار و کنجکاو منفرد، 1390)
رفتار شهروندی سازمانی : اورگان رفتار شهروندی سازمانی را نوعی رفتار خودجوش و آگاهانه می داند که که به صورت مستقیم از طریق سیستم پاداش دهی رسمی سازمانی تقویت نمی شود، اما در مجموع اثربخشی و کارایی سازمانی را افزایش می دهد. (پورسلطانی زرندی و امیرجی نقندر، 1392)
عملکرد : عملکرد عبارت است از مجموع رفتارهایی که افراد در ارتباط با شغل از خود نشان می دهند. (لندران اصفهانی و همکاران، 1384)
1-8-2) تعریف متغیرهای عملیاتی
به منظور سنجش کلیه متغیرها، گویه هایی در پرسشنامه درنظر گرفته شده که پاسخگویان نظر خود را از بین پنج گزینه (بسیارزیاد، زیاد، متوسط، کم، بسیار کم) (به ندرت، اغلب، گاهی، همیشه) انتخاب می کنند.
1-8-2-1) متغیرهای وابسته پژوهش و تعریف عملیاتی آن ها
پژوهش گر بیش از هر چیز به متغیر وابسته علاقه مند است، هدف وی توصیف یا پیش بینی تغییر پذیری متغیر وابسته است. (سکاران، 1388)
متغیر وابسته، متغیر پاسخ، برون داد یا ملاک است و عبارت است از وجهی از رفتار یک ارگانیسم که تحریک شده است. متغیر وابسته مشاهده یا اندازه گیری می شود تا تاثیر متغیر مستقل بر آن معلوم و مشخص شود. (دلاور، 1383)
بهره وری: در این پژوهش به منظور سنجش عملیاتی متغیر بهره وری از 31 سوال (1-31) استفاده شده که از طیف بسیار زیاد تا بسیار کم تنظیم شده اند.
رفتار شهروندی سازمانی: در این پژوهش به منظور سنجش عملیاتی متغیر رفتار شهروندی سازمانی از 22 گویه (1-22) استفاده شده که از طیف بسیار زیاد تا بسیار کم تنظیم شده اند.
عملکرد کارکنان: در این پژوهش به منظور سنجش عملیاتی متغیر عملکرد کارکنان از 15 گویه (1-15) استفاده شده که با طیف چهار گزینه ای از به ندرت تا همیشه تنظیم شده اند.
1-8-2-2) متغیر مستقل و تعریف عملیاتی آن
این متغیر به گونه ای مثبت یا منفی بر متغیر وابسته تاثیر می گذارد یعنی وقتی متغیر مستقل وجود داشته باشد، متغیر وابسته نیز وجود دارد و هر مقدار افزایش در متغیر مستقل روی دهد. در متغیر وابسته نیز افزایش یا کاهش روی خواهد داد. (سکاران، 1388)
متغیر مستقل در این پژوهش عبارت است از:
اتوماسیون اداری: در این پژوهش به منظور سنجش عملیاتی متغیر اتوماسیون اداری از 15 سوال (15-1) که در بر گیرنده چهار متغیر سیستم های مدیریت اسناد، سیستم جابجایی اسناد، سیستم های ارتباطات راه دور و سیستم های پشتیبانی اداری می باشد استفاده شده که با طیف پنج گزینه ای لیکرت از بسیار زیاد تا بسیار کم تنظیم شده اند.
جمع بندی فصل

مدیر سایت