رفتار شهروندی سازمانی کارکنان و رفتار شهروندی سازمانی

– فاتحی، محمدحسین. (1383). مالیات و وظایف توزیعی دوات. مجله مجلس و پژوهش، شماره 45، ص 93.
Widget not in any sidebars

– فتاحی، مهدی. (1385). بررسی اثرات معنویت محیط کاری بر رفتارهای شهروندی سازمان و ارتباط آن با وفاداری و مشتری و کیفیت خدمات. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.
– قاضی زاده، کاظم. (1384). بازخوانی مسئله عدالت اجتماعی. نشریه حمایت، 15 و 16/8/84.
– قلی پور، آرین. (1386). مدیریت رفتار سازمانی (رفتار فردی). تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت).
– مرتضوی، شهناز. (1372). بهره وری نیروی انسانی. بررسی رضایت شغلی، تعهد سازمانی و امنیت شغلی، فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره اول، دوره سوم.
– مستبصری، م. نجابی، ع، ر. (1387). فرسودگی شغلی عامل تعدیل کننده OCB در سازمان.
– مشبکی، اصغر و پورعزت، علی اصغر. (1380). نقش استعاره ها در فراگرد دانش افزایی درباره سازمان: مروری بر پیامدهای کارکردی و کژکردی استفاده از استعاره ها. سخن سمت 7، شماره اول، بهار، ص 64.
– مطهری، مرتضی. (1377). مجموعه آثار صدرا، قم.
– مقدم، مقصود. (1377). بررسی تأثیر فشارهای عصبی بر روی عملکرد کارکنان. تهران: دانشگاه شهید بهشتی، پایان نامه کارشناسی ارشد.
– مقیمی، سیدمحمد. (1385). سازمان و مدیریت رویکردی پژوهشی، تهران: ترمه.
– ناظم، فتاح، محسن شیخی، عباس، بررسی رابطه بین موضع کنترل، جو سازمانی و بهره وری کارکنان در اداره کل امور مالیاتی استان تهران، فصلنامه مدیریت، سال ششم، شماره 13، بهار 1388.
– نعامی، عبدالزهرا؛ شکرکن، حسن. (1385). بررسی رابطه ساده و چندگانه عدالت سازمانی دانشگاه اهواز، دوره سوم، سال سیزدهم، صص 92-79.
– یزدانی، حمیدرضا. (1384). بررسی روابط متقابل میان اجزای سرمایه های فکری …… پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.
– یعقوبی، مریم: یارمحمدیان، محمدحسین. رئیسی، احمدرضا، جوادی، مرضیه، سقائیان، نژاد اصفهانی. (1389)، سکینه. رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار مدنی سازمانی در میان کارکنان مدارک پزشکی بیمارستان های شهرستان های منتخب شهر اصفهان. مدیریت اطلاعات سلامت، 1389؛ (ویژه نامه چهار): 506 تا 515.
– یوزباشی، علیرضا. عزیزی، حبیب. یارمحمدی، سعید. (1390)، بررسی مقایسه ای وضعیت رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشکده تربیت بدنی یا دانشکده مدیریت دانشگاه تهران. ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی تهران.

منابع لاتین
– Bell Siman & Menguc Bulent (2002), “The employee-organization relationship, organizational Citizenship behaviours and superior service quality”, Journal of Retailing, N. 78, pp. 131, 146.
– Bolino Mark and Turnley William (2003), “Going the extra mile: cultivating and managing employee citizenship behavior”, Academy of Management Executive, Vol. 17, N.3, pp.60-71.
– Castro & Armario and Ruiz (2004), “the influence of employee organization al citizenship Behavior customer Layalty”, international Journal of Service Industry Management, vol. 15, N.1, pp. 27-53
– Christie Burton (2003), “organizational culture and organizational citizenship Behavior: a levels of analyses study” Malaysia: the third international conference on Knowledge, culture and change in organizations.
– Claver Enriue & lioAs Juan & Gasco Jose & Molina Hipolito and cvonca Francisco (1999), “Public Administration: from bureaucratic culture to citizen – oriented culture” The International Journal of public sector Management, vol. 12, No.5, pp. 455-464

Author: مدیر سایت