رفتار شهروندی سازمانی کارکنان و رفتار شهروندی سازمانی

رفتار شهروندی سازمانی کارکنان و رفتار شهروندی سازمانی

اهداف پژوهش
1-4-1) هدف اصلی
Widget not in any sidebars

تعیین تاثیر اتوماسیون اداری بر بهره وری، رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران.
1-4-2) اهداف ویژه
تعیین تاثیر به کارگیری سیستم های پشتیبانی اداری بر بهره وری کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران؛
تعیین تاثیر به کارگیری سیستم های ارتباطات از راه دور بر بهره وری کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران؛
تعیین تاثیر به کارگیری سیستم های جا به جایی اسناد بر بهره وری کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران؛
تعیین تاثیر به کارگیری سیستم های مدیریتی اسناد بر بهره وری کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران؛
تعیین تاثیر به کارگیری سیستم های پشتیبانی اداری بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران؛
تعیین تاثیر به کارگیری سیستم های ارتباطات از راه دور بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران؛
تعیین تاثیر به کارگیری سیستم های جا به جایی اسناد بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران؛
تعیین تاثیر به کارگیری سیستم های مدیریتی اسناد بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران؛
تعیین تاثیر به کارگیری سیستم های پشتیبانی اداری بر عملکرد کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران؛
تعیین تاثیر به کارگیری سیستم های ارتباطات از راه دور بر عمکرد کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران؛
تعیین تاثیر به کارگیری سیستم های جا به جایی اسناد بر عملکرد کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران؛
تعیین تاثیر به کارگیری سیستم های مدیریتی اسناد بر عملکرد کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران.
مدل مفهومی پژوهش
هر مدل مفهومی بعنوان نقطه شروع و مبنایی جهت انجام مطالعات و تحقیقات است بگونه‌ای که متغیرهای مورد نظر پژوهش و روابط میان آنها را مشخص می‌کند. بعبارت دیگر می‌توان گفت که بصورتی ایده‌ال، مدل مفهومی یا همان نقشه ذهنی و ابزار تحلیلی، یک استراتژی جهت شروع و انجام پژوهش است بگونه‌ای که انتظار می‌رود در حین اجرای پژوهش، متغیرها، روابط و تعاملات بین آنها مورد بررسی و آزمون قرار گرفته و حسب ضرورت تعدیلاتی در آنها انجام شده و عواملی نیز از آنها کم و یا به آنها اضافه شود. در پژوهش حاضر تاثیر اتوماسیون اداری بر بهره وری، رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد کارکنان طبق مدل مفهومی زیر مورد بررسی قرار می گیرد.

شکل (1-1): مدل مفهومی پژوهش؛ منبع: (حبیبی، 1383)
فرضیات پژوهش
1-6-1) فرضیه اصلی
اتوماسیون اداری بر بهره وری، رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر دارد.
1-6-2) فرضیات ویژه
به کارگیری سیستم های پشتیبانی اداری بر بهره وری کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر دارد؛
به کارگیری سیستم های ارتباطات از راه دور بر بهره وری کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر دارد؛

مدیر سایت