رفتار مدنی سازمانی و روش های گردآوری


Widget not in any sidebars

مقدمه
از جمله خصوصیات یک مطالعه علمی و بی طرفانه، استفاده از یک روش شناسی تحقیق مناسب
می باشد. منظور از روش شناسی تحقیق، نحوه گردآوری داده ها و تحلیل و پردازش آنان است. انتخاب روش تحقیق بستگی به ماهیت موضوع، اهداف پژوهش، فرض یا فرضیه های تحقیق و وسعت و امکانات دارد و محقق باید روش هایی را انتخاب کند که او را به طور دقیق تر، آسان تر و سریعتر به پاسخ یا پاسخ های مورد نظر برساند (بازرگان، 1386). از این رو در این فصل، روش تحقیق، جامعه و نمونه آماری، روش نمونه گیری، ابزار سنجش و جمع آوری اطلاعات و سرانجام آزمون های آماری استفاده شده جهت تجزیه و تحلیل و پردازش اطلاعات توضیح داده می شوند.
روش شناسی تحقیق
پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه جمع آوری داده ها، توصیفی – پیمایشی و به لحاظ روابط بین متغیرها از نوع همبستگی ایست که به روش میدانی اجرا می گردد.
جامعه آماری
شامل تمام کارکنان فعال شرکت های تعاونی تولیدی شهر خرم آباد می باشد که بر حسب جنسیت، سن، وضعیت تأهل، میزان تحصیلات و سابقه شغلی می باشد که تعداد افراد شاغل بر طبق آخرین آمار از اداره تعاون در سال «1392»، 400 نفر می باشد.
نمونه آماری
عناصری که بخشی از جامعه را نشان می دهد. جمع آوری اطلاعات از بخشی از جامعه نمونه گیری نامیده می شود. نمونه آماری متشکل از 200 نفر است که به صورت تصادفی انتخاب شده اند. قابل تأمل است که اندازه نمونه آماری بر اساس جدول مورگان، حدود 200 نفر برآورد شد. هنگام جمع آوری اطلاعات، برای اطمینان 200 پرسشنامه توزیع شد و در نهایت 157 پرسشنامه کاملاً تکمیل شده، در تحلیل مورد استفاده قرار گرفت.
متغیرهای تحقیق
متغیر مستقل: عدالت سازمانی به عنوان متغیر پیش بین انتخاب شده است
متغیر وابسته: رفتار مدنی سازمانی می باشد.
روش های گردآوری اطلاعات
روش گردآروی اطلاعات در این تحقیق بدین شرح است:
در این تحقیق از روش علمی جهت جمع آوری داده های کمی و بهره گیری از روش اسنادی (کتابخانه ای) جهت تنظیم فرضیه و چهارچوب نظری و سوابق مربوط به پیشینه پژوهش استفاده می شود. همچنین به منظور گردآوری داده های مربوط به آزمون فرضیه ها از روش مطالعه میدانی استفاده
می شود که مطالعه میدانی یا تحقیق میدانی برای جمع آوری داده های مورد نیاز این تحقیق و به منظور اندازه گیری متغیرها، از ابزار پرسشنامه استفاده خواهد شد که پرسشنامه شامل سه بخش می باشد:

Author: مدیر سایت