رفتار مدنی سازمانی و ضرایب رگرسیونی


Widget not in any sidebars
همانطوری که نتایج جدول 4-12 نشان می‌دهند، تحلیل رگرسیون اجرا شده در یک گام صورت گرفته‌است. که از بین متغیرهای پیش بین وارد شده در تحلیل(مولفه‌های عدالت سازمانی)، بر اساس بیشترین سطح معناداری تنها عدالت تعاملی، در تحلیل باقی مانده است که حدود 31 درصد از واریانس نمرات رفتار مدنی سازمانی را تبیین می‌کند (01/0>sig، 007/71=F، 314/0=R2).
جدول (4-13) ضرایب رگرسیونی استاندارد شده(β) و آزمون‌های معنی‌داری مربوطه(t)
گام‌های رگرسیونی متغیرهای پیش‌بین ضرایب استاندارد
بتا (β) آماره-t سطح معنی‌داری
(Sig)
1 عدالت تعاملی 561/0 427/8 001/0
متغیرهای خارج شده از تحلیل عدالت توزیعی 019/0 217/0 829/0
عدالت رویه‌ای 109/0 907/0 366/0
براساس اطلاعات جدول 4-13، ضرایب رگرسیونی بتا(β)، نشان می‌دهند که، در بین مولفه‌های عدالت سازمانی، تنها عدالت تعاملی (01/0> sig ، 561/0=β) از قابلیت پیش‌بینی نمرات رفتار مدنی سازمانی برخوردار است و مولفه‌های عدالت توزیعی و رویه‌ای، از تحلیل کنار گذاشته شده‌اند(05/0< sig). لذا معادله‌ی رگرسیون را می‌توان به صورت مقابل نوشت: (عدالت تعاملی)×561/0= رفتار مدنی سازمانی
یعنی به ازای یک انحراف معیار تغییر در نمرات عدالت تعاملی، نمرات رفتار مدنی سازمانی به اندازه‌ی 561/0 انحراف معیار افزایش می‌یابد. از نتایج فوق چنین استنباط می شود که عدالت سازمانی بر رفتار مدنی سازمانی تأثیر چندگانه دارد، بنابراین فرضیه فوق مورد تأیید قرار می گیرد.
فرضیه 8 تحقیق:
بین کارکنان زن و مرد شرکت های تعاونی در خصوص عدالت سازمانی تفاوت وجود دارد.
برای مقایسه عدالت سازمانی و مولفه‌های آن در بین کارکنان مرد و زن، از آزمون‌های‌لوین(آزمون برابری واریانس‌ها) و t گروه‌های مستقل(آزمون برابری میانگین‌ها)، استفاده گردید که نتایج آن در قالب جدول 4-14 نشان داده شده است.
جدول (4-14) نتایج آزمون t گروه‌های مستقل مربوط به مقایسه عدالت سازمانی و مؤلفه‌های آن در بین کارکنان مرد و زن
متغیرهای مورد مطالعه جنسیت شاخص‌های توصیفی آزمون لوین
(آزمون برابری واریانس‌ها) آزمون t مستقل
(آزمون برابری میانگین‌ها)
تعداد میانگین انحراف معیار آماره F سطح معنی‌داری آماره t درجه آزادی سطح معنی‌داری
عدالت سازمانی مرد 101 3225/30 76579/0 469/1 227/0 006/1- 155 316/0
زن 56 4564/30 85553/0
عدالت توزیعی مرد 101 2970/30 85177/0 698/0 405/0 264/0 155 792/0
زن 56 2586/30 89523/0

Author: مدیر سایت