رفتار مدنی سازمانی و عدالت سازمانی

Illustration and Painting

زن 56 3214/5 08809/1
رفتار مدنی مرد 101 8993/4 28411/1 310/0 579/0 209/2- 155 029/0
زن 56 3631/5 21485/1
همانطوری که نتایج جدول 4-15 نشان می‌دهد، آماره‌هایt و سطوح معنی‌داری مربوطه، حاکی از آن است که بین میانگین نمرات رفتار مدنی سازمانی و مولفه‌های احترام و تکریم، جوانمردی، وجدان کاری و رفتار مدنی در بین کارکنان مرد و زن تفاوت معنی‌دار وجود دارد(05/0>sig)، بر این اساس و با توجه به میانگین‌های به دست آمده، چنین استنباط می‌شود که میانگین نمرات عدالت سازمانی و مولفه‌های مذکور در بین کارکنان زن، بیشتر از کارکنان مرد است ولی بین میانگین نمرات نوع دوستی دو گروه مورد مطالعه تفاوت معنی‌دار وجود ندارد (05/0مقدمه
در این فصل ابتدا خلاصه تحقیق ذکر می شود سپس در بحث و بررسی به نتایج به دست آمده به صورت مختصر اشاره شده و ضمن مقایسه یافته های تحقیق حاضر با تحقیقات مشابه در داخل و خارج از کشور به بحث پیرامون آنها پرداخته شده است.
در پایان نتیجه گیری کلی صورت گرفته و پیشنهادات برگرفته از یافته های تحقیق و همچنین پیشنهادات برای پژوهشگران بعدی بیان می شود.
سازمان های امروزی به افرادی نیازمندند که تمایل دارند با هنجارهای موجود هماوردی نمایند و برای آنها قابل قبول نباشد که فعالیت ها به روشی همیشگی انجام شوند، و همچنین افرادی باشند که مسئولیت اقداماتشان را بپذیرند (تامپسون، 1999).
این موضوعی بدیهی در ادبیات مدیریت است که سازمان ها به کارکنانی نیازمندند که تمایل دارند از الزامات و تکالیف شغلی رسمی خود پا را فراتر بگذارند. اقدام فراتر از تکالیف شغلی به «رفتار شهروندی سازمانی» اشاره دارد که در سال های اخیر توجه زیاد محققان را به خود معطوف داشته است (موریسون، 1994).
عدالت سازمانی اصطلاحی است که برای توصیف نقش عدالت که به طور مستقیم با موقعیتهای شغلی ارتباط دارد به کار می رود. علی الخصوص در عدالت سازمانی مطرح می شود که باید با کارکنان با چه شیوه ای رفتار شود تا احساس کنند با آنها به صورت عادلانه برخورد شده است (مورمن، 1991).
برخلاف گذشته که از کارکنان انتظار می رفت تا در حد نقش های رسمی عمل کنند در قراردهای روانشناختی جدید رفتارهای فرانقش مورد انتظار است. تحقیقات کنونی این رفتار را تحت عنوان رفتار مدنی سازمانی مد نظر قرار داد (مورمن، 1991).
در نظام بور و کراتیک تمام تلاش مدیران در جهت کسب کارایی بیشتر با حفظ سلسله مراتب هرمی سازمان بوده است. به همین جهت مناسبات سطحی و غیر قابل اطمینان بین افراد وجود دارد اما در نظام ارزشی انسانی و دمکراتیک مناسباتی درست و قابل اطمینان در میان مردم به وجود می آید، در چنین محیطی به سازمان و اعضای آن فرصت داده می شود که تا حد توان پیش روند. بر این اساس توجه به شهروندان در نظام ارزشی دمکراتیک رو به افزایش است.
اکنون که اهمیت شهروندان به عنوان یکی از منابع بسیار مهم سازمان درک شده است، رفتار آنها هم
می تواند بسیار با اهمیت تلقی شده و از این روست که محققان زیادی به تجزیه و تحلیل رفتار شهروندی پرداخته اند. به طور کلی رفتار شهروندی یک نوع رفتار ارزشمند و مفید است که افراد آن را به صورت دلخواه و داوطلبانه از خود بروز می دهند. در طول سال های اخیر علاقه به رفتار شهروندی سازمانی و مفاهیم مرتبط با آن از قبیل رفتارهای سازمانی فرا اجتماعی، خودانگیختگی سازمانی و عملکرد زمینه ای بسیار زیاد شده است و از زمینه رفتار سازمانی به قلمروهای مختلف مانند حوزه مدیریت استراتژیک و یا حوزه روانشناسی ارتباطات گسترش پیدا کرده است. بنابراین درک اینکه چه عوامل و اقدامات مدیریتی در ایجاد چنین رفتارهایی می تواند مؤثر باشد، اهمیت بسزایی دارد (عباسپور، 1385). به همین منظور محقق در این پژوهش در صدد برآمد تا ارتباط عدالت سازمانی را با رفتار مدنی سازمانی در کارکنان شرکت های تعاونی تولیدی شهر خرم آباد را مورد بررسی قرار دهد.
این تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی و به لحاظ روابط بین متغیرها از نوع همبستگی است که ابزارهای مورد استفاده در آن دو پرسشنامه استاندارد عدالت سازمانی، و رفتار مدنی سازمانی بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان شرکت های فعال تعاونی – تولیدی شهر خرم آباد می باشد که نمونه تحقیق با توجه به جدول مورگان شامل 200 نفر می باشد که پرسشنامه در اختیار آنها قرار گرفت. جهت آزمون فرضیه ها، داده هایی که از طریق توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها بدست آمد، از طریق ماتریس ضریب همبستگی پیرسون بهره گرفته شد و برای سهم هر کدام از متغیرهای پیش بین (مؤلفه های عدالت سازمانی) در تبعیین تغییرات متغیر ملاک (رفتارمدنی سازمانی)، تحلیل رگرسیون چندگانه، به روش گام به گام و آزمون لوین (آزمون برابری واریانس ها) و آزمون t گروههای مستقل (آزمون برابری میانگین ها) استفاده گردید.
یافته های استنباطی
یافته های استنباطی اصلی حاصل از پژوهش به شرح زیر می باشد:
1- همبستگی مثبت و معنا داری بین عدالت سازمانی و رفتار مدنی سازمانی در کارکنان شرکت های تعاونی- تولیدی شهر خرم آباد وجود دارد.