رفتار مدنی سازمانی و عدالت سازمانی

2- همبستگی مثبت و معنا داری بین عدالت توزیعی و رفتار مدنی سازمانی در کارکنان شرکت های تعاونی- تولیدی شهر خرم آباد وجود دارد.
3- همبستگی مثبت و معناداری بین عدالت رویه ای و رفتار مدنی سازمانی در کارکنان شرکت های تعاونی- تولیدی شهر خرم آباد وجود دارد.
Widget not in any sidebars

4- همبستگی مثبت و معناداری بین عدالت تعاملی و رفتار مدنی سازمانی در کارکنان شرکت های تعاونی- تولیدی شهر خرم آباد وجود دارد، که بیشترین ضریب همبستگی مربوط به این فرضیه می باشد.
5- همبستگی مثبت و معناداری بین عدالت سازمانی با بعد نوع دوستی در کارکنان شرکت های تعاونی – تولیدی شهر خرم آباد وجود دارد.
6- همبستگی مثبت و معناداری بین عدالت توزیعی و بعد نوع دوستی در کارکنان شرکت های
تعاونی – تولیدی شهر خرم آباد وجود دارد که کمترین ضریب همبستگی مربوط به این بعد می باشد.
7- همبستگی مثبت و معناداری بین عدالت رویه ای و بعد نوع دوستی در کارکنان شرکت های تعاونی – تولیدی شهر خرم آباد وجود دارد.
8- همبستگی مثبت و معناداری بین عدالت تعاملی و بعد نوع دوستی در کارکنان شرکت های
تعاونی- تولیدی شهر خرم آباد وجود دارد، و بیشترین ضریب همبستگی مربوط به این بعد می باشد.
9- همبستگی مثبت و معنا داری بین عدالت سازمانی و بعد احترام و تکریم در کارکنان شرکت های تعاونی- تولیدی شهر خرم آباد وجود دارد.
10- همبستگی مثبت و معناداری بین عدالت توزیعی و بعد احترام و تکریم در کارکنان شرکت های تعاونی- تولیدی شهر خرم آباد وجود دارد که کمترین ضریب همبستگی مربوط به این بعد می باشد.
11- همبستگی مثبت و معناداری بین عدالت رویه ای و بعد احترام و تکریم در کارکنان شرکت های تعاونی تولیدی شهر خرم آباد وجود دارد.
12- همبستگی مثبت و معناداری بین عدالت تعاملی و بعد احترام و تکریم در کارکنان شرکت های تعاونی تولیدی شهر خرم آباد وجود دارد، که بیشترین ضریب همبستگی مربوط به این بعد می باشد.
13- همبستگی مثبت و معناداری بین عدالت سازمانی و بعد جوانمردی در کارکنان شرکت های
تعاونی- تولیدی شهر خرم آباد وجود دارد.
14- همبستگی مثبت و معناداری بین عدالت توزیعی و بعد جوانمردی در کارکنان شرکت های تعاونی – تولیدی شهر خرم آباد وجود دارد که کمترین ضریب همبستگی مربوط به این بعد می باشد.
15- همبستگی مثبت و معناداری بین عدالت رویه ای و بعد جوانمردی در کارکنان شرکت های
تعاونی- تولیدی شهر خرم آباد وجود دارد.
16- همبستگی مثبت و معناداری بین عدالت تعاملی و بعد جوانمردی در کارکنان شرکت های
تعاونی- تولیدی شهر خرم آباد وجود دارد، که بیشترین ضریب همبستگی مربوط به این بعد می باشد.
17- همبستگی مثبت و معناداری بین عدالت سازمانی و بعد وجدان کاری در کارکنان شرکت های تعاونی- تولیدی شهر خرم آباد وجود دارد.
18- همبستگی مثبت و معناداری بین عدالت توزیعی و بعد وجدان کاری در کارکنان شرکت های تعاونی تعاونی – تولیدی شهر خرم آباد وجود دارد که کمترین ضریب همبستگی مربوط به این بعد

Author: مدیر سایت