رفتار مدنی سازمانی و همبستگی پیرسون

بالای 20 سال 4 5/2 0/100
Widget not in any sidebars

کل 157 0/100

نمودار (4-5) درصد توزیع فراوانی مربوط به سابقه کار پاسخگویان
همانطوری که اطلاعات جدول و نمودار4-5 نشان می‌دهد، 58 درصد پاسخگویان کمتر از 5 سال سابقه کار دارند، 4/20 درصد بین 5 تا 10 سال، 3/15 درصد بین 11 تا 15 سال، 8/3 درصد بین 16 تا 20 سال و 5/2 درصد بالای 20 سال سابقه کار دارند.
یافته‌های استنباطی
فرضیه1 تحقیق:
عدالت سازمانی و مولفه‌های آن(عدالت توزیعی، رویه‌ای و تعاملی) بر رفتار مدنی سازمانی در کارکنان شرکت های تعاونی – تولیدی شهر خرم‌آباد تأثیر دارد.
برای تجزیه و تحلیل فرضیه فوق، ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین عدالت سازمانی و مولفه‌های آن با رفتار مدنی سازمانی تشکیل گردید که نتایج آن در قالب جدول 4-6 نشان داده شده است.
جدول (4-6) ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین عدالت سازمانی و مولفه‌های آن با رفتار مدنی سازمانی
متغیرها عدالت سازمانی عدالت توزیعی عدالت رویه‌ای عدالت تعاملی رفتار مدنی سازمانی
عدالت سازمانی 1
عدالت توزیعی **848/0 1
عدالت رویه‌ای **929/0 **700/0 1
عدالت تعاملی **937/0 **659/0 **834/0 1
رفتار مدنی سازمانی **534/0 **358/0 **501/0 **561/0 1
** sig<0>همانطوری که جدول 4-6 نشان می دهد همبستگی مثبت و معناداری بین عدالت سازمانی و رفتار مدنی سازمانی (01/0>sig، 534/0=r)، عدالت توزیعی و رفتار مدنی سازمانی (01/0>sig، 358/0=r)، عدالت رویه‌ای و رفتار مدنی سازمانی (01/0>sig، 501/0=r) و عدالت تعاملی و رفتار مدنی سازمانی (01/0>sig، 561/0=r) وجود دارد. یعنی با افزایش نمرات عدالت سازمانی و مولفه‌های آن، نمرات رفتار مدنی سازمانی نیز افزایش می‌یابد؛ از نتایج فوق چنین استنباط می شود که عدالت سازمانی بر رفتار مدنی سازمانی تأثیر دارد، بنابراین فرضیه فوق مورد تایید قرار می‌گیرد. ضرایب همبستگی پیرسون در دامنه‌ی 36/0 تا 56/0 قرار دارند که کمترین ضریب همبستگی مربوط به عدالت توزیعی و بیشترین ضریب مربوط به عدالت تعاملی می‌ باشد.
فرضیه 2 تحقیق:
عدالت سازمانی و مولفه‌های آن(عدالت توزیعی، رویه‌ای و تعاملی) بر بعد نوع دوستی در کارکنان شرکت های تعاونی – تولیدی شهر خرم‌آباد تأثیر دارد.
برای تجزیه و تحلیل فرضیه فوق، ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین عدالت سازمانی و مولفه‌های آن با بعد نوع دوستی تشکیل گردید که نتایج آن در قالب جدول 4-7 نشان داده شده است.

Author: مدیر سایت