ریسک غیرسیستماتیک و همبستگی پیرسون

Digital generated image. Earth image from NASA collection. https://images-assets.nasa.gov/image/PIA18033/PIA18033~orig.jpg

Widget not in any sidebars

179/6
205/5
684/4
انحراف خطای کشیدگی
269/0
268/0
270/0
270/0
جدول (1-4) و (2-4) چند نکته را درباره این متغیر بیان می کند.
مقدار میانگین، متوسط داده ها را نشان می دهد، میانه نشان دهندۀ این است که 50% داده ها کمتر و میانه، تقارن داده ها را نشان می دهد. انحراف معیار ، پراکندگی را نشان می دهد و در نهایت چولگی ، شاخص تقارن داده هاست. به این صورت که اگر مقدار چولگی بزرگتر از 05/0 باشد نشان دهنده نامتقارن بودن توزیع است. جدول (1-4) نشان می دهد که متغیرهای تحقیق دارای چه ویژگی هایی هستند. حال با توضیحات ارائه شده می توان چنین نتیجه گرفت که مقدار میانه در متغیر وابسته (ریسک و اجزای آن) کوچکتر از میانگین است بنابراین چولگی به راست است. انحراف معیار که نشان از میزان پراکندگی دارد بیان کننده آن است که پراکندگی در ریسک سیستماتیک کمتر از ریسک کل و غیرسیستماتیک است و در نهایت چون میزان چولگی در ریسک سیستماتیک و ریسک کل و ریسک غیرسیستماتیک بزرگتر از 05/0 است بنابراین توزیع داده ها نامتقارن است.
اما آنچه در مورد جدول (2-4) می توان گفت آن است که مؤلفه های سرمایه فکری که در آنها مقدار میانه در سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی کوچکتر از میانگین است بنابراین چولگی به سمت راست می باشد و در مورد سرمایه ساختاری چون مقدار میانگین کوچکتر از میانه است پس چولگی به سمت چپ است. نما یا مد نیز مقداری از داده ها را نمایش می دهد که بیشترین فراوانی را دارد. انحراف معیار نیز نشان دهنده پراکندگی داده هاست که در سرمایه فیزیکی و سرمایه ساختاری پراکندگی کمتر و در سرمایه انسانی پراکندگی بیشتر را نمایش می دهد و چون مقدار چولگی در تمامی متغیرهای مستقل (سرمایه فکری و اجزای آن) بزرگتر از 05/0 است نشان از نامتقارن بودن توزیع دارد.
3-4- روش آزمون فرضیه های تحقیق
جهت آزمون فرضیه های این تحقیق ، گامهای زیر برداشته شده است:
1- انتخاب شرکت های نمونه از بین جامعه آماری به صورت حذف سیستماتیک منظم.
2- اخذ صورت های مالی و سایر اطلاعات مورد نیاز شرکت های انتخاب شده به عنوان نمونه و استخراج اطلاعات موردنیاز از صورت های مالی شرکت های نمونه.
3- استفاده از نرم افزارره آورد نوین وExcel ، جهت محاسبه متغیرها و نرم افزار Spss برای آزمون فرضیه ها و انجام سایر تجزیه وتحلیل ها با به کارگیری روش های آماری همچون آمار توصیفی، همبستگی (ضریب همبستگی، ضریب تعیین)؛ آنالیز واریانس رگرسیون وآزمون ضرائب آن، آنالیز همبستگی و آزمون ضرائب آن وآزمون برابری معناداری چند ضریب همبستگی. همانگونه که در تحقیق مطرح شد برای آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسون و ضریب تعیین تعدیل شده به منظور توصیف و بررسی رابطه بین متغیرهای تحقیق نسبت به یکدیگر استفاده می گردد و به منظور بررسی میزان قابلیت توضیح دهندگی متغیرها، برای کل مدل رگرسیون استفاده می شود، برای تعیین استفاده از معادله خط رگرسیون و نیز امکان تعمیم نتایج نمونه به جامعه؛ باید معنی دار بودن ضریب همبستگی مورد آزمون قرار گیرد که برای این منظور از آزمون T استفاده می گردد. اگر T محاسبه شده، از جدول در سطح اطمینان 95 تا 99 درصد باشد به این معنی است که ضریب همبستگی به دست آمده آن قدر قابل توجه است که احتمال ناشی شدن آن ، از تغییرات تصادفی اندک است و می توان نتیجه آن را به جامعه تعمیم داد. آمارۀ این آزمون به شرح زیر می باشد:
که در آن :
96/1
96/1-
عدم رد
رد
رد
t : آماره آزمون
r : ضریب همبستگی
n: تعداد نمونه