ساختار سرمایه و رابطه آن با عملکرد شرکت- قسمت ۱۵

ساختار سرمایه و رابطه آن با عملکرد شرکت- قسمت ۱۵

نوروزی و مشایخی 

 

۱۳۸۳ 

 

بررسی رابطه محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی و سود حسابداری با بازده سهام 
حسابداری

 

همبستگی بالایی بین ارزش افزوده اقتصادی و سود حسابداری با بازده سهام وجود دارد 
عکس مرتبط با اقتصاد

 

 

انواری رستمی و همکاران 

 

۱۳۸۳ 

 

بررسی ارتباط میان ارزش افزوده اقتصادی،سود قبل از بهره و مالیات،جریان نقدی فعالیت های عملیاتی با ارزش بازار سهام 
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

 

ارتباط معنی داری بین سود قبل از بهره و مالیات و همچنین جریان نقدی فعالیت های عملیاتی با ارزش شرکت وجود دارد در حالی که این ارتباط بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش بازار ناچیز است. 

 

 

سینایی و رضاییان 

 

۱۳۸۴ 

 

تأثیراندازه ،سوداوری،فرصت رشدو دارایی مشهود بر ساختار سرمایه 

 

ارتباط منطقی بین این ویژگی ها با ساختار سرمایه وجود دارد 

 

 

رستگاری 

 

۱۳۸۴ 

 

سود عملیاتی دوره جاری، ارزش افزوده اقتصادی و جریان نقدی توانایی پیش بینی سود شرکت را دارند. 

 

سود عملیاتی دوره جاری مهمترین معیار برای پیش بینی سود است. 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

شریعت پناهی و بادآور نهندی 

 

۱۳۸۴ 

 

بین ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده و بازده سهام تعدیل شده بر اساس ریسک رابطه معنادار وجود دارد. 

 

بین ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده با متغیرهای پاداش به تغییرپذیری بازده و پاداش به نوسان پذیری بازده همبستگی ضعیفی وجود دارد. 

 

 

بیگلر 

 

۱۳۸۵ 

 

بررسی رابطه ساختار سرمایه با معیار های ارزیابی عملکرد (بازده سرمایه گذاری ،بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت سود به فروش) 

 

همبستگی، منفی و معنادار بود 

 

 

نمازی و شیرزاد 

 

۱۳۸۶ 

 

بررسی رابطه بین ساختار سرمایه با سوداوری 

 

رابطه قوی و معناداری وجود دارد 

 

 

سینایی 

 

۱۳۸۶ 

 

تأثیر عوامل داخلی همچون دارایی،اندازه و سوداوری بر ساختار سرمایه 

 

اثر عوامل تأیید شد 

 

 

احمدپور وسلیمی 

 

۱۳۸۶ 

 

تأثیر نوع صنعت و اندازه شرکت بر ساختار سرمایه 

 

همگرایی نوع صنعت با ساختار سرمایه مثبت و اندازه شرکت رابطه معنا داری نداشت 

 

 

حقیقت و قربانی 

 

۱۳۸۶ 

 

بررسی رابطه سود و جریان نقدی با ارزش شرکت در چارچوب مدل چرخه عمر 

 

جریان های نقدی محتوای اطلاعاتی بیشتری در مقایسه با سود تعهدی فراهم می آورند 

 

 

ابزری و همکاران 

 

۱۳۸۷ 

 

بررسی رابطه ارزیابی عملکرد با بهره گرفتن از مدل ارزش افزوده اقتصادی با معیار حسابداری سود 

 

ارتباط معنا داری وجود ندارد 

 

 

کردستانی و نجفی عمران 

 

۱۳۸۷ 

 

بررسی عوامل تعیین کننده برساختار سرمایه 

 

بین اندازه شرکت و اهرم مالی رابطه مثبت معنا دار و بین صرفه جویی مالیاتی و اهرم مالی رابطه منفی معنا داری وجود دارد 

مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *