ساختار سلسله مراتبی و کتابخانه عمومی


Widget not in any sidebars

C1 C2 _ _ _ Cm
حال از ماتریس فوق برای وزن دهی به بلوک ها سوپرماتریس استفاده می شود. مثلا Wij که وزن خوشه ی i نسبت به خوشه ی j است ، در تمامی درایه های بلوک Wij از سوپرماتریس، ضرب می شود. به این ترتیب تمامی بلوک های سوپرماتریس وزن دهی می شوند. نتیجه ی حاصل از سوپرماتریس وزن دار می نامیم، که البته ماتریس حاصل، تصادفی نیز هست. با استفاده از ماتریس تصادفی به دست آمده ، می توان ماتریس حدی را محاسبه کرد و اولویت نهایی هزینه را به دست آورد. فرض کنید aij اثر وزن سلسله مراتب iام بر سلسله مراتب jام است.
سوپرماتریس حدی
برای محاسبه ی سوپرماتریس حدی، کافی است سوپرماتریس تصادفی را به توان بی نهایت (یا عدد خیلی بزرگ) رساند. (تا جایی به توان می رسانیم که تمام اعداد موجود در هر سطر یکسان شوند) علت این امر، این است که ما می خواهیم تمامی تاثیرات را در امتداد همه ی مسیرهای سوپرماتریس در نظر بگیریم. درایه های سوپرماتریس وزن دار(تصادفی)، بیانگر تاثیر مستقیم هر عنصر روی سایر عناصر سیستم اند. یک عنصر می تواند به طور غیرمستقیم روی عنصر دوم اثرگذار باشد ، مثلا ممکن است عنصر اول روی عنصر سوم و سپس آن عنصر روی عنصر دوم اثرگذار باشد و البته ممکن است تعداد زیادی از این عناصر سوم وجود داشته باشند، در نتیجه باید تمامی آن ها در نظر گرفته شوند. با محاسبه ی ماتریس حدی، وزن نهایی تمامی معیارها و آلترناتیوها با توجه به هر معیار کنترلی تعیین می شود. بنابراین به تعداد معیارهای کنترلی ، ماتریس حدی وجود دارد، حال با توجه به ساختار سلسله مراتبی که برای معیارهای کنترلی در نظر گرفته بودیم، وزن نهایی آلترناتیوها تعیین می شود.
5- انتخاب
در صورتی که سوپر ماتریس تشکیل شده در مرحله قبل همه شبکه را پوشش دهد می توان وزنهای اولویت را در ستون گزینه ها در یک سوپر ماتریس نرمال شده یافت. از سوی دیگر، اگر یک سوپر ماتریس فقط شامل قسمت های به هم مرتبط باشد نیاز به محاسبات بیشتری برای رسیدن به اولویت های کلی گزینه ها وجود دارد. ترجیحات نهایی برای هر گزینه از راه حل (فرمول محاسبه سوپرماتریس محدود) زیر بدست می آید:
سوپر ماتریس حدی، عدد دلخواه و بزرگ است. به توان رساندن سوپر ماتریس امکان همگرا شدن و در نتیجه ثبات وزن های آن را می دهد. به عبارت دیگر، این سوبر ماتریس بر اساس روش زنجیره مارکوف آنقدر به توان می رسد (در خود ضرب می شود) که سطر های آن به اعداد ثابتی میل کنند. به عبارتی دیگر، وزن معیارها و وزن گزینه ها، در سوبر ماتریسی که سطرها به مقدار ثابتی میل کنند، به دست خواهد آمد و در نهایت گزینه با بزرگترین اولویت به عنوان اولین گزینه برتر شناخته می شود .
در این پژوهش با توجه به ماتریس حدی، اولویت های معیارها، زیرمعیارها در هر سطر حاصل شده است. (بالاترین اولویت در هر خوشه انتخاب می شود).
« بخش سوم »
2-3- معرفی واحد ستادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
2-3-1- معرفی واحد ستادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی :
تـاریـخــچه
الف- وزارت فرهنگ و هنر :
در سال 1272 هجری قمری (1230ه.ش) وزارت علوم تاسیس گردید. وزارت علوم ابتدا به وزارت علوم و معارف تغییر نام یافته سپس در سال 1328 هجری قمری (1266 هجری شمسی) به وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه تغییر نام یافت این وزارتخانه وظایف آموزش و پرورش، فرهنگ و هنر، علوم و آموزش عالی و سازمان اوقاف را برعهده داشت.
در سال 1300 هجری شمسی شورای عالی معارف به منظور توسعه دو اثر علوم و اشاعه معارف و فنون و رفع نقایص تحصیلات علمی و فنی تشکیل گردید.
در سال 1317هجری شمسی به موجب مصوبه فرهنگستان ایران کلمه فرهنگ جایگزین کلمه معارف شد و وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه به وزارت فرهنگ تغییر نام داد. در 24 آبان سال 1328 هجری شمسی اداره هنرهای زیبا بنا به مصوبه شورای عالی نگارش و هنرهای زیبا تشکیل گردید.
در تاریخ 2/11/1329 هجری شمسی اداره هنرهای زیبا به اداره کل هنرهای زیبای کشور تغییر یافت. سپس به موجب مصوبه شورای عالی فرهنگ شورای عالی هنرهای زیبا تشکیل گردید.
در سال 1340 هجری شمسی هنرهای زیبای کشور برای پیشرفت هنر و ترویج آثار هنری و تشویق هنرمندان و احیاء هنرهای ملی تحت نظر نخست وزیر قرار گرفت.
در تاریخ آذرماه 1343 هجری شمسی وزارت فرهنگ و هنر تشکیل شد و به استناد آن قانون هنرهای زیبای کشور، اداره کل باستان شناسی، کتابخانه ملی، دایره رایزنی های فرهنگی و اداره تالیف و ترجمه از وزارت فرهنگ منتزع و به وزارت فرهنگ و هنر منتقل شد.
در سال 1344 هجری شمسی، تاسیس کتابخانه عمومی در تمام شهرها بر اساس قانون به عهده وزارت فرهنگ و هنر گذاشته شد.
در تیرماه سال 1346 هجری شمسی شورای عالی فرهنگ و هنر تاسیس شد.
در تاریخ 17/12/1357 به موجب مصوبه شورای انقلاب اسلامی وزارت فرهنگ و آموزش عالی از ادغام دو وزارتخانه «فرهنگ و هنر» و «علوم و آموزش عالی» تشکیل شد.
در سال 1359 واحدهای زیر از وزارت فرهنگ و آموزش عالی منتزع و در وزارت ارشاد اسلامی ادغام گردید:
موزه هنرهای معاصر
موزه آزادی

Author: مدیر سایت