سازمان تأمین اجتماعی و قانون تأمین اجتماعی

futuristic eye

Widget not in any sidebars
تکیه‌گاه اصلی این سازمان مشارکت سه‌جانبه کارفرمایان، بیمه‌شدگان و دولت در عرصه‌های مختلف سیاستگذاری، تصمیم‌گیری‌های کلان و تأمین منابع مالی است. اصول و مبانی بیمه‌گری این سازمان به نحوی تنظیم شده که بین اهداف اصلی آن با اهداف کلان نظام اقتصادی کشور همسویی کامل وجود دارد. از یک سو رونق فعالیت‌های تولیدی و صنعتی موجب افزایش جمعیت تحت پوشش بیمه و تقویت منابع مالی این سازمان می‌شود و از سوی دیگر پوشش بیمه‌ای کارگران به افزایش اطمینان خاطر، ایجاد امنیت روحی و سلامت جسمی و در نهایت ارتقای بهره‌وری نیروی کار منجر می‌گردد. همچنین همه عواملی که فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی را تحت تأثیر قرار دهد بر منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی نیز اثرگذار است. از جمله این عوامل می‌توان به بحران بیکاری، افزایش نرخ سالمندی، بی‌ثباتی در فعالیت‌های اقتصادی، افزایش حوادث و سوانح در کشور و رشد روزافزون هزینه‌های درمان اشاره کرد.
تعهدات این سازمان برابر استانداردهای تعیین شده به وسیله سازمان بین‌المللی کار و سازمان بین‌المللی تأمین اجتماعی تنظیم شده و بالاترین حد این استانداردها را در بر می‌گیرد. چگونگی تحقق این تعهدات و ارایه خدمات به وسیله این سازمان را قانون معین کرده است.
مهم‌ترین تعهدات و خدمات سازمان تأمین اجتماعی برمبنای قانون تأمین اجتماعی و مقررات مربوط به آن:
حمایت در برابر حوادث، بیماری‌ها و بارداری
مستمری بازنشستگی
مستمری از کارافتادگی
مستمری بازماندگان
مقرری بیمه بیکاری
غرامت دستمزد ایام بیماری
پرداخت هزینه وسایل کمک پزشکی
کمک هزینه ازدواج
2-5 نتیجه گیری و ارائه چارچوب نظری پژوهش:
در این فصل با توجه به هدف پژوهش که بررسی ارتباط بین کار گروهی و چابکی سازمانی می باشد، پس از انجام مطالعات کتابخانه ای در خصوص کار گروهی و چابکی سازمانی، مولفه ها و معیارهای تاثیر گذار و تاثیر پذیر و نیز نحوه تاثیر کار گروهی بر چابکی سازمانی جهت مطالعه تحلیلی استخراج شد، در واقع میتوان گفت: کار گروهی در فرایند ایجاد تحولات وسیع و عمیق در سازمان شکل می گیرند. از این رو پرداختن به بحث در مورد آنها در چارچوب بحث های مربوط به تغییر و تحول معنا دارتر است. هر تحولی هرچند دارای طرح و محتوایی منطقی، محاسبه شده، زیبا، ارزشمند و قابل اجرا باشد، تنها با به کارگیری روشهای برنامه ریزی، سازماندهی و یا از راه سلسله مراتب سازمانی و در چهارچوب وظایف تعریف شده، تحقق نخواهد یافت. اینها همه ابزاری هستند که لازمند ولی کافی نیستند. فقط و فقط تغییر نگرش افراد سازمان به سوی آن تحول است که بستر را برای استفاده از ابزارهای یاد شده و تحقق اهداف تحول فراهم می سازد.
گروه شامل اعضایی است که به مجموعه ای از اهداف کاری متعهد هستند و خود را در قبال انجام فعالیت در جهت رسیدن به هدف مسئول می دانند. گروه هایی که در آنها چابکی چشم گیری به چشم می خورد به طور قطع می تواند سازمان را هرچه بهتر و سریعتر به سوی اهدافش رهنمود سازد. به همین دلیل می توان گفت که چابکی گروه های کاری رسمی میتواند زیر بانای برای رسیدن به چابکی سازمانی باشد.
تیم های چابک بین سازمان های همکار فعالیت می کنند و این اوج همکاری بین سازمانی است، که منابع و مهارت های گوناگون سازمان های متجانس را برای تولید محصولات ساده و پیچیده تحت کنترل آنها در می آورند.
با توجه به اصول زیربنایی و ویژگی ها و نقاط مشترک شاخص های تعریف و ارزیابی و بهبود کار گروهی و چابکی سازمانی گفته شد، چارچوب نظری این پژوهش بر گرفته از نظر آقایان شریفی و ژانگ به صورت زیر استفاده گردید:
نمودار(2-6): مبانی تئوریک
فصل سوم
روش شناسی پژوهش
3-1- مقدمه
پایه هر علمی ، روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی به روش شناختی مبتنی است که در آن علم بکارمی رود(خاکی، 1384). بدین خاطر یکی از مهمترین مراحل تحقیقات علمی، انتخاب روش تحقیق مناسب برای انجام پژوهش است. انتخاب روش تحقیق به عهده محقق است، که البته با توجه به موضوع و نوع تحقیق تعیین می شود، او باید در انتخاب روش صحیح تحقیق حساسیت لازم را به عمل آورد(خلیلی،1387). در این فصل با عنوان روش شناسی(متدلوژی)، با توجه به فرآیند تبیین مسئله و اهداف، سوالات و فرضیات تنظیم شده، روش انجام مطالعه توضیح داده می شود. ابتدا در مورد پژوهش توضیحاتی ارائه شده و پس از مطالعه جامعه مورد مطالعه، نمونه و شیوه نمونه گیری، ابزارهای جمع آوری اطلاعات به صورت مجزا معرفی و در مورد روایی و پایایی آن بحث می شود و در قسمت پایانی فصل، روش های آماری مورد استفاده معرفی می گردد.
3-2- روش شناسی پژوهش:
نوع تحقیق و روش اجرای آن با توجه به اهداف و ماهیت موضوع تحقیق و امکانات اجرای تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. روش تحقیق پیمایشی یکی از انواع روشهای تحقیقی (غیر آزمایشی) می باشد. این روش در پی جمع آوری اطلاعات در باره یک متغیر، یک روش، یک ویژگی و به طور کلی یک جامعه است.