[do_widget id=kl-erq-2]

بین کار گروهی و چابکی نیروی کار سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
1-8-2- فرضیه فرعی
بین کار گروهی و پاسخ گویی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
بین کار گروهی و شایستگی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
بین کار گروهی و انعطاف پذیری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
بین کار گروهی و سرعت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
1-9- روش شناسی تحقیق
پایه هر علمی ، روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی به روش شناختی مبتنی است که در آن علم بکارمی رود.این پژوهش از لحاظ روش یک نوع پژوهش فرضیه آزمایی است که یکی از انواع تحقیقات میدانی می باشد . در این نوع مطالعات میدانی، فرضیه ها با استفاده از داده هایی که از میدان به دست می آید مورد آزمون قرار می گیرد(خاکی، 1384).
در این پژوهش رابطه بین کار گروهی و چابکی نیروی کار سازمان مورد بررسی قرار می گیرد. هدف، بررسی میزان تاثیر گذاری این دو متغیر و همبستگی بین آنها می باشد. در همین راستا شاخص های مناسبی بر حسب مقیاسهای اندازه گیری متغیر ها انتخاب شده است. این پژوهش از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از نظر روش، روش توصیفی- همبستگی می باشد.
1-10- مدل مفهومی متغیرهای مورد بررسی در پژوهش
نمودار(1-1):مدل مفهومی محقق ساخته بر اساس نظریه چابکی سازمان شریفی و ژانگ
1-10-1- متغیر وابسته
چابکی سازمان
الف) تعریف مفهومی چابکی سازمان:
به باور شریفی و ژانگ(۱۹۹۹) چابکی به معنای توانایی هر سازمانی برای حسگری، ادراک و پیش بینی تغییرات موجود در محیط کاری است. چنین سازمانی باید بتواند تغییرات محیطی را تشخیص داده، به آنها به عنوان عوامل رشد و شکوفایی بنگرد. آنها در جایی دیگر چابکی را توانایی فائق آمدن بر چالشهای غیرمنتظره برای رویارویی با تهدیدهای بی‌سابقه محیط کاری و کسب مزیت و سود از تغییرات به عنوان فرصتهای رشد و پیشرفت تعریف می‌کنند. (شریفی،ژانگ،2001)
ب) تعریف عملیاتی چابکی سازمان:
شریفی و ژانگ، چهار خصوصیت عمومی را برای قابلیت های چابکی یک سازمان در نظر گرفته اند که عبارتند از: پاسخ گویی، شایستگی، انعطاف پذیری و سرعت مندی (شریفی و ژانگ ،2001)
که هر کدام از شاخصهای فوق را می توان از طریق تعاریف و فعالیتهایی که در جدول1-1 آورده شده است شناسایی کرد. در نتیجه می توان چابکی را به پارامترهای عملیاتی قابل سنجش تبدیل کرد و از طریق پرسشنامه ای استاندارد به میزان چابکی سازمان پی برد. هر سوال در پرسشنامه روشن کننده یکی از شاخصهای موجود در فرضیه می باشد. سپس با جمع امتیازات داده شده به سوالات و بررسی آماری آنها می توان به یک امتیاز کلی دست پیدا کرد که مشخص کننده وجود و یا عدم وجود چابکی نیروی کار سازمان تامین اجتماعی است.
جدول 1-1 .پارامترهای شناسایی چابکی سازمان
پاسخ گویی
توانایی پاسخ موثر به مشتری (سوبا، 232، 2001؛ ابراهیم پور و یاگوب، 2001؛ کاتایاما و بنت، 1999(
توانایی پاسخ موثر به حوادثی که به سرعت درحال تغییر و غیرمنتظره هستند (سوبا، 232، 2001(
توانمندی های ضروری با استفاده از تفکر و پاسخگویی به نیازهای مشتریان حاصل می شود(ایتکن و همکارانش،2002)