سازمان تامین اجتماعی و معادلات ساختاری


Widget not in any sidebars

واکنش مناسب به تغییرات محیطی و مشتریان و نیازهای نوین افراد را پاسخ گویی گویند که با شاخصهای تغییرات تقاضای مشتریان، تغییرات کسب و کار بازار، موضوعات اجتماعی و محیط زیست و انطباق پذیری اهداف کسب و کار با تغییرات قابل سنجش است(یوسف و همکاران،1999)
انعطاف پذیری
توانایی اتخاذ ساختارهای کسب و کار متفاوت و جدید در تغییرات سریع در استراتژی، کار، و دیگر موارد است. این متغیر با شاخص هایی چون مدل محصول انعطاف پذیر، انعطاف پذیری در محیط کار و راهبردهای کسب و کار انعطاف پذیر قابل ارزیابی و سنجش خواهد بود(تسورولودیس و والاوانیس، 2002)
سرعت
توانایی ایجاد تمام شرایط و مشخصات لازم چابکی در کوتاهترین زمان ممکن. چابکی در یادگیری ، با انجام کارها و مسئولیت ها و ایجاد تغییرات در کوتاه ترین زمان ممکن همراه است. شاخصهای این بعد از چابکی شامل زمان یادگیری و زمان انطباق با تغییر، زمان تغییرات سرویس دهی و ارائه خدمات، یادگیری انجام وظایف و عملیات در کوتاهترین زمان و انجام تغییرات در کوتاه ترین زمان (شریفی و ژانگ،1999)
1-12- ابزار گردآوری داده‌ها
الف – کتابخانه ای : جهت تدوین ادبیات بخشهای نظری مخصوصا قسمتهای مربوط به پیشینه و مبانی نظری پژوهش
ب- میدانی: جهت گرد آوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است.
1-13- روش نمونه گیری:
روش نمونه گیری به طریقه طبقه ای- تصادفی می باشد.یعنی ابتدا نسبت کارکنان هر شعبه به جامعه آماری بدست می آید، سپس نسبت بدست آمده رادر 138 که حجم نمونه است ضرب میکنیم تا تعداد نفرات پاسخگو در هر شعبه بدست آیند.
1-14- روایی و پایایی:
در این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده میشود که برای تعیین روایی آن، پرسشنامه را در اختیار اساتید محترم راهنما و مشاور قرار خواهد گرفت که در صورت لزوم اشکالات احتمالی آن رفع و نهایتا روایی پرسشنامه از لحاظ محتوایی مورد تایید قرار گیرد.
جهت بررسی پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده میشود که فرمول آن به صورت زیر می باشد:
که دراین رابطه k تعداد سوالات، واریانس سوال i ام، واریانس مجموع کلی سوالات
1-15- جامعه آماری
جامعه آماری این تحقیق سازمان تامین اجتماعی شهرستان کرمانشاه می باشد، تعداد کل کارکنان شاغل در چهارشعبه شهر کرمانشاه 217 نفر، که با استفاده از روش کوکران حجم نمونه انتخابی 138نفر تعیین شده است..
فرمول کوکران
N=217 p=0.5
d=0.05 q=0.5
t=1.9
1-16- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها:
در این پژوهش برای مقایسه اطلاعاتی که از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است، از روش هایی که در آمار توصیفی به کار برده می شود، مانند:میانگین، مد،درصد،فراوانی، جدول و نمودارهای مربوط استفاده شده است. ودر بخش آمار استنباطی از نرم افزار spss جهت آزمونهای آماری که شامل همبستگی اسپیرمن و رگرسیون می باشد استفاده گردید. در بخش معادلات ساختاری به منظور بررسی میزان انطباق داده های پژوهش با مدل مفهومی و تحلیل بار عاملی داده ها از نرم افزار LISREL استفاده شده است.
1-17- قلمرو تحقیق

Author: مدیر سایت