سیستم خبره و خوشه بندی

Combination of Photography (background image) and 3D illustration (of arrows all with bevelled edges and drop shadows). There is also a grid pattern penetrating all the elements.

[do_widget id=kl-erq-2]

(experts)
Sources of Knowledge
(Documents, forms, …)
Idea mining
Idea evaluation
Knowledge
Representation
Inferencing
Knowledge
Base
Explanation,
justification
Knowledge acquisition
Encoding
شکل1-4: استفاده از روش کاوش ایده در فرایند مهندسی دانش
روش کاوش ایده در فاز نگه‌داری فرایند مهندس دانش نیز می‌تواند مفید باشد. البته همان‌طور که در اول این بخش نیز گفته شد این روش بیشتر برای سیستم‌های پرسش و پاسخ مفید است زیرا پیدا کردن ایده‌های مفید سبب بهبود هر چه بیشتر سیستم می‌شود. از آنجاییکه دانش با رشد قابل چشمگیری در حال افزایش است نیاز به به‌روز نگهداری پایگاه دانش امری ضروری است تا سیستم‌های خبره با کیفیت بالاتری کار کنند. لذا می‌توان از روش کاوش ایده برای جستجو در اسناد جدید و یا سایت‌های مرتبط با مساله که در صورت وجود ایده‌جدید که منجر به کشف دانش جدید می‌شود استفاده کرد. که این دانش می‌تواند به پایگاه دانش اضافه و یا جایگزین دانش قبلی شود. با اینکار بدون نیاز به فرد خبره پایگاه دانش سیستم خبره به روز خواهد بود و کیفیت سیستم همیشه در حد مناسبی خواهد بود.
4-4 مزایا و معایب استفاده از روش کاوش ایده در فرایند مهندسی دانش
در روشهایی که از کلاسبندی و خوشه بندی به تنهایی استفاده کرده اند تنها دامنه مطالعه برای کشف دانش را کمتر کرده اند اما روش کاوش ایده ایده جدید که همان دانش جدید است را در قالب یک جمله ارائه می دهد که از نظر زمانی بسیار مناسب تر از روشهای کلاسبندی و خوشه بندی است.در برخی تحقیقات از روش کلاسبندی و ضریب اطمینان استفاده کرده اند که همانطور که بخش 2-5-2 بیان کردیم روش کاوش ایده نتایج بهتری نسبت به این ضرایب می دهد. بنابراین حتی اگر به همراه خوشه بندی یا کلاسبندی هم استفاده شوند باز روش کاوش ایده مناسب تر خواهد بود. جدول 4-1 نتایج مقایسه روش کاوش ایده را با روشهای دیگر بیان می کند.
جدول 4-1 مقایسه روش کاوش ایده با دیگر روشها در مکانیزه کردن کشف دانش
روشهای دیگر
روش کاوش ایده
کلاسبندی
روش کلاسبندی نیاز به داده اولیه برای کلاس بندی دارد و ممکن است کلاس های غیر ضروری زیادی بدست آورد و بیشتر برای داده های ترتیبی مانند اطلاعات مشتریان بانک مناسب است.اما روش کاوش ایده روی هر متنی کار کرده و ایده های مرتبط با شرح مساله را پیدا میکند پس زمان کمتری را صرف می کند و نتایج بهتری را می دهد
خوشه بندی
در خوشه بندی تنها می توان خوشه مرتبط با مساله را جدا کرد و شاید در این
خوشه هیچ دانش جدیدی وجود نداشته باشد در واقع دامنه محدود می شود. اما روش کاوش ایده تنها به دنبال پیدا کردن ایده جدید یا دانش جدید است نه فقط متون مرتبط به مساله.