سیستم های اطلاعاتی و سیستم های اطلاعات

روابط: روابط به معنی ارتباط با مشتریان، عرضه کنندگان، استراتژیک و دیگر ذینفعان شرکت می باشد.
سازمان: یک سازمان نه تنها دارای سیستم ها و ساختارهای مشهود است، بلکه همچنین شامل زیرساخت های نامشهود، دارایی های معنویف فرآیندها و فرهنگ نیز می باشد.
Widget not in any sidebars

تجدید و توسعه: به عنوان جنبه نامشهود هر چیزی که باعث خلق ارزش در آینده گردید اما اثر آن در حال حاضر مشخص نیست.
2-1-3-4- ابعاد سرمایه فکری بر اساس مدل استیوارت
استیوارت هم هم چون پژوهشگران قبلی سرمایه فکری را ترکیبی از دو دسته سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری دانسته، اما سرمایه مشتری را نیز هم سطح با این دو سرمایه در نظر گرفته است. از سوی دیگر او سرمایه سازمانی را زیرمجموعه ای از سرمایه ساختاری قلمداد کرده است. او عقیده دارد که هر شرکتی هر سه سرمایه مذکور را دارد، اما بر اساس شرایط متفاوت، تاکید بیشتری بر روی یکی از این سرمایه ها می کند. از منظر استیوارت ابعاد سرمایه فکری عبارت اند از:
سرمایه انسانی: اشاره به مهارت ها و دانش فردی کارکنان شرکت دارد.
سرمایه ساختاری: شامل مالکیت معنوی، متدولوژی، نرم افزار، اسناد و مصنوعات دانشی دیگر.
سرمایه مشتری: به معنی ارتباط با مشتریان و عرضه کنندگان است.
2-1-3-5- ابعاد سرمایه فکری بر اساس مدل سالیوان
بر اساس مدل سالیوان سرمایه های فکری سرمایه های فکری از سه بعد تشکیل شده است، عبارت اند از:
1- منابع انسانی: در این منابع هوش و خرد کارکنان سازمان در نظر گرفته می شوند. منابع انسانی منشاء فن، تخصص و حافظه سازمانی در خصوص موضوعات مهم و حائز اهمیت برای سازمان هستند. منابع انسانی شامل تجارب جمعی، مهارت و فوت و فن عمومی تمام کارکنان بنگاه است.
2- دارایی های فکری: دانش مشهود طبقه بندی شده و یا توضیحات فیزیکی از دانش خاصی را شامل می شود، که سازمان می تواند ادعای مالکیت آن را نموده و بدون ایجاد مشکلی در حقوق معنوی، آنها را به سادگی خرید و فروش کند.
3- مالکیت معنوی: مالکیت معنوی یک نوع دارایی فکری است که به صورت قانون قابلیت حمایت، حفاظت و پیگیری را داراست. از موارد مالکیت معنوی می توان به حق اختراع، حق تالیف، علائم، نشان تجاری و اسرار و رموز تولید تجاری اشاره نمود.
2-1-3-6- ابعاد سرمایه فکری بر اساس مدل بونفرر
بر اساس این مدل سرمایه فکری شامل چهار بعد به شرح زیر می باشد:
1- سرمایه انسانی: مجموعه ای از دانش های فنی و روتین موجود در تفکرات کارکنان.
2- سرمایه ساختاری: به همه آیتم های نامشهود از دانش ضمنی قابل تفکیک هستند، را شامل می شود.
3- سرمایه بازار: شامل استعدادهای سازمانی در ارتباط با جهان خارج می باشد.
4- سرمایه نوآوری: شامل قابلیت های نوآوری سازمان می باشد.
2-1-3-7- ابعاد سرمایه فکری بر اساس مدل بنتیس
بنتیس به دنبال نظریه های قبلی خود، سرمایه های فکری را متشکل از سه جزء سرمایه مشتری، سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری دانست.
سرمایه انسانی: از نظر وی بخش عمده سرمایه انسانی را دانش ضمنی افراد تشکیل می دهد. این دانش شامل مهارت های تجاربی هستند که به راحتی نمی توام آن ها را به صورت بند به بند اذعان کرد. بنتیس عقیده دارد ، که سرمایه انسانی دارای اهمیت بسیار زیادی است، چرا که منبع اصلی خلاقیت و نوآوری محسوب می شود.
سرمایه ساختاری: وی سرمایه ساختاری را شامل مکانیزم ها و ساختار سازمانی دانسته که در رساندن کارکنان به ماکزیمم عملکرد، نقشی پشتیبان دارند. بنتیس این اجزاء را شامل فرهنگ، سیستم های اطلاعاتی فرآیندها و کارایی هر یک از آن ها می داند.
سرمایه مشتری: سرمایه مشتری نیز از منظر بنتیس شامل شناخت کانال های بازاریابی و دانش ارتباط با مشتریان است که هر یک ار این دو نقش بسیار مهمی را در یک سازمان بر عهده دارند. علاوه بر این وی جنبه های دیگری مانند ارتباط با رقبا و تامین کنندگان را از اجزاء مهم این سرمایه بر شمرده است (بولن، 2005 ، ترجمه عالم تبریزی و همکاران ، 1388).
2-1-3-8- ابعاد سرمایه فکری بر اساس مدل لین

Author: مدیر سایت