شاخصهای توصیفی و انحراف معیار

شاخصهای توصیفی و انحراف معیار


Widget not in any sidebars

از کودک بخواهید حرف را با انگشت اشاره خود ترسیم کند و آ ن را نام ببرد و چندین بار این تمرین تکرار شود.همان طور که کودک حرف را ترسیم می کند از او بخواهید فرآیندی شکل گیری حرف را توصیف کند.
وقتی کودک توانست بطور خوانا یک حرف را رونویسی کند، از او بخواهید حرف را بدون استفاده از مدل بنویسد.به کودک کمک کنید که حرف نوشته شده را با مدل آن مقایسه کند.
وقتی کودک توانست یک حرف را بطور خوانا بنویسد، برای یادگیری، حرف دیگری را به او آموزش دهید. به یاد داشته باشید که در همه مراحل باید پاسخ های مناسب کودک تمجید و تشویق گردد.

10-3-روش تجزیه و تحلیل داده ها:
داده ها و اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزارهای متداول کامپیوتری نظیر spss مورد ارزیابی آمار توصیفی و استنباطی قرار می گیرد.
10-3-1-آمار توصیفی:
به منظور نمایش چگونگی ویژگی نمونه های مورد مطالعه درحوزه ی آمار توصیفی، از شاخص مرکزی وپراکندگی ( درصد، میانگین، میانه، انحراف معیار و ترسیم جداول فراوانی ) با هدف دسته بندی، آزمودنی ها از نظر ویژگی های مختلف و توصیف جامعه ی آماری استفاده گردید.
10-3-2-آموزش استنباطی :
در این پژوهش برای آزمودن فرضیه ها از تحلیل کوواریانس استفاده می شود. تحلیل کوواریانس ابزار مناسبی برای کنترل تفاوت های اولیه بین گروه ها است. نقش تجزیه و تحلیل کوواریانس آن است که گروه های مورد مقایسه را بر اساس یک یا چند متغیر کنترل کننده، یکسان می کند. زیرا پژوهش گر همیشه نمی تواند گروه هایی را برای مقایسه انتخاب کند که در تمام متغیر ها به استثنای مورد مطالعه هم تراز یا یکسان باشند. تجزیه و تحلیل کوواریانس روش پس رویدادی نامیده می شود. (دلاور،1388).
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها
1-4 مقدمه
در این فصل به تجزیه و تحلیل داده‌ها پرداخته می‌شود. مطالب فصل در دو بخش توصیفی و استنباطی ارائه می‌شود. در بخش اول به توصیف متغیرهای اختلالات کنترل حرکتی در ناتوانی‌های نوشتاری، اختلالات ادراک بصری در ناتوانی‌های نوشتاری،اختلالات حافظه بصری در ناتوانی‌های نوشتاری ،اختلالات چپ دستی در ناتوانی‌های نوشتاری دانش آموزان پایه دوم ابتدایی و هوش آنان با استفاده از شاخص‌های آماری توصیفی و نمودار خطای میله پرداخته می‌شود. در بخش دوم با استفاده ازآنالیز کواریانس فرضیه‌ها مورد آزمون قرار می‌گیرند.
4-2 یافته‌های توصیفی
4-2-1- شاخصهای توصیفی هوش دانش آموزان در نمونه مورد بررسی
برایبررسی هوش دانش آموزان پایه دوم ابتدایی در در نمونه مورد بررسیاز شاخصهای توصیفی که در جدول 4-1 به تفکیک گروه کنترل و آزمایش آورده شده، استفاده گردیده است، همانطور که مشاهده می شود در گروه آزمایش، میانگین هوش دانش آموزان 90/80و انحراف استاندارد آن 3/318،در گروه کنترل، میانگین هوش دانش آموزان 91/05و انحراف استاندارد آن 3/348و درحالت کلی میانگین هوش دانش آموزان 90/92و انحراف استاندارد آن 3/292می باشد، در ادامه نیز نمودار خطای میله 4-1 آمده است که هوش دانش آموزان پایه دوم ابتدایی در گروه کنترل و آزمایشنشان می دهد.
جدول 4-1 شاخصهای توصیفی هوش دانش آموزان در گروه کنترل و آزمایش

مدیر سایت