شرکت کنندگان و سابقه شغلی

شرکت کنندگان و سابقه شغلی


Widget not in any sidebars

جدول (4-8): نتایج آزمون فرضیه اول پژوهش …………………………………………………………………………….. 82
جدول (4-9): نتایج آزمون فرضیه دوم پژوهش ……………………………………………………………………………. 82
جدول (4-10): نتایج آزمون فرضیه سوم پژوهش …………………………………………………………………………. 83
جدول (4-11): نتایج آزمون فرضیه اول پژوهش ………………………………………………………………………….. 84
جدول (4-12): نتایج آزمون فرضیه دوم پژوهش ………………………………………………………………………….. 84
جدول (4-13): نتایج آزمون فرضیه سوم پژوهش …………………………………………………………………………. 85
جدول (4-14): نتایج آزمون فرضیه چهارم پژوهش ………………………………………………………………………. 86
جدول (4-15): نتایج آزمون فرضیه پنجم پژوهش ………………………………………………………………………… 86
جدول (4-16): نتایج آزمون فرضیه ششم پژوهش ………………………………………………………………………… 87
جدول (4-17): نتایج آزمون فرضیه هفتم پژوهش ………………………………………………………………………… 88
جدول (4-18): نتایج آزمون فرضیه هشتم پژوهش ……………………………………………………………………….. 88
جدول (4-19): نتایج آزمون فرضیه نهم پژوهش ………………………………………………………………………….. 89
جدول (4-20): نتایج آزمون فرضیه دهم پژوهش …………………………………………………………………………. 90
جدول (4-21): نتایج آزمون فرضیه یازدهم پژوهش ……………………………………………………………………… 90
جدول (4-22): نتایج آزمون فرضیه دوازدهم پژوهش ……………………………………………………………………. 91
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار (3-1): فرایند تحقیقات بنیادی و کاربردی …………………………………………………………………………. 62
نمودار (4-1): توزیع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب جنسیت …………………………………………………. 75
نمودار (4-2): توزیع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب سن ………………………………………………………. 76
نمودار (4-3): توزیع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب تاهل ……………………………………………………… 77
نمودار (4-4): توزیع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب تحصیلات ……………………………………………… 78
نمودار (4-5): توزیع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب درآمد ……………………………………………………. 79
نمودار (4-6): توزیع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب سابقه شغلی …………………………………………… 80
فهرست اشکال
عنوان صفحه

مدیر سایت