صنایع کوچک و متوسط و بانکداری اسلامی

صنایع کوچک و متوسط و بانکداری اسلامی

یکی از مؤسسات درگیر در تأمین مالی در مالزی مؤسسه CGCMB است که یکی از مهمترین اهداف آن بالا بردن توان SMEها در مقابل خسارات مالی است. این مؤسسه استراتژیهای مختلفی را به این منظور استفاده میکند که از آن جمله میتوان به ارایه طرحهای ضمانتی اشاره کرد[46].
Widget not in any sidebars

از طرحهای ضمانتی این مؤسسه میتوان به تسهیلات ضمانتی مرسوم و تسهیلات ضمانتی اسلامی اشاره کرد که از 30 تا 100 درصد سرمایهگذاری را تحت پوشش قرار میدهند. تسهیلات ضمانتی مرسوم شامل طرحهای دسترسی مستقیم ضمانتی، طرح ضمانتی کارآفرینان کوچک، طرح ضمانتی منعطف، طرح بهبوددهندهی اعتبار و تسهیلات ضمانتی اسلامی شامل طرحهای ضمانتی بانکداری اسلامی و طرح ضمانتی دسترسی مستقیم اسلامی است[46].
نمونهای از یک طرح ضمانتی در شعبه مخصوص SME بانک نگارا:
بانک نگارا در مالزی حدود 2 میلیون رینگیت به طرحهای تضمین اختصاص میدهد تا به ادامه حضور SMEها کمک کرده باشد. واحدهای منتخب SME میتوانند تا پانصد هزار رینگیت تحت این طرح دریافت کنند. شرکت تضمین اعتبار تحت این طرح تا 80% سرمایهگذاری را تضمین میکند. این بانک حقالزحمه برای صدور تضمین دریافت نمیکند. این خدمات مالی فقط برای اهداف تجاری از قبیل تأمین مالی سرمایه در گردش و تأمین مالی پروژه در نظرگرفته شده است. همچنین این طرح قابل دسترسی در سایر بانکها از قبیل بانک اسلامی و بانک SME نیز هست. طرح مذکور از سال 2009 در این کشور اجرا میشود و ساختاری همانند کشورهای مورد بررسی قبلی دارد. خصوصیات این طرح تضمین در جدول 3-7 ارایه شده است.
جدول 3-7- خصوصیات طرح تضمین در مالزی
خصوصیت شرح
مقادیر تحت پوشش تضامین 80% اصل طرح را تضمین میکند. تضمین 20% بقیه به عهده بانک است.
حقالزحمه تضمین صفر
نرخ تأمین مالی مورد نظر به وسیله مؤسسه مالی شرکتکننده در طرح تعیین میشود.
منبع مالی مؤسسه مالی شرکتکننده در طرح
هدف تأمین مالی سرمایه در گردش، تأمین مالی پروژهها، سرمایه هزینهای
معیارهای انتخاب SMEهای با سهام کمتر 3 میلیون رینگیت و SMEهایی که مالکیت آنها مالزیایی باشد (حداقل51% ).
حداکثر مدت تصدی 5 سال
حداکثر مقدار تأمین مالی 500000 رینگیت برای هر SME
مؤسسات مالی شرکتکننده
در این طرح همهی بانکهای تجارتی، همه بانکهای اسلامی، AgriBank، Bank Rakyat، SME Bank
اندونزی
کشور اندونزی یکی از کشورهای در حال توسعه است که چند سالی است با بکارگیری طرحهای تضمین اعتبار از واحدهای صنعتی کوچک و متوسط خود حمایت میکند[53]. به عنوان نمونه، شکل 3-10- یک طرح معمولی تضمین را در این کشور نشان میدهد. این طرح از سه قسمت تشکیل شده است. بانک به عنوان دریافتکنندهی ضمانت، بدهکار به عنوان ضمانت شده و CGCبه عنوان تضمینکننده. CGC موارد زیر را تضمین میکند:
فراهمکردن دسترسی شرکت به وام از بانک
پرداخت اعتبار به بانک در صورتیکه شرکت نتواند اقساط خود را به بانک بدهد.

این مطلب را هم بخوانید :
مقاله با موضوع مدل های سنجش نگرش و اهمیت شناخت نگرش

شکل 3-10- فرآیند تضمین اعتبار در اندونزی
فصل چهارم
مدل پیشنهادی جهت حمایت از صنایع کوچک و متوسط
مقدمه

مدیر سایت