صنایع کوچک و متوسط و دسترسی به اطلاعات

Aerial view of empty two lane road with opposite direction arrows

[do_widget id=kl-erq-2]

28 عدم برنامه ریزی بلندمدت 3.1 1.42
29 فرسودگی ماشین آلات 2.88 1.266
30 عدم آشنایی با تکنولوژی های جدید و استفاده از روش های سنتی 2.87 1.378
31 کمبود نیروی ماهر 2.61 1.065
32 عدم آشنایی با حسابداری 2.61 1.012
استخراج دانش از پاسخهای پرسششوندگان با استفاده از شبکههای خود سازمانده
در این قسمت برای بررسی ارتباط بین متغیرهای مطرح شده در پرسشنامه از شبکههای عصبی خودسازمانده استفاده شده است. شبکههای خودسازمانده ، از انواع شبکههای عصبی با یادگیری بدون ناظر میباشند که در تحلیل فضاهای پیچیده توانایی زیادی دارند. این مدل از شبکههای عصبی اولین بار توسط کوهنن در سال 1981 و با الگوبرداری از عصبهای شبکیهی چشم، معرفی و نخستین بار در سال 1984 برای تشخیص صدا و تبدیل آن به متن، به طور عملی مورد استفاده قرار گرفت. اکنون شبکههای خودسازمانده بطور گستردهای در دادهکاوی، نمایش فضاهای پیچیده و خوشهبندی فضاهای با تعداد ابعاد بالا و بهطور خاص در پردازش تصویر، کنترل فرآیند، مدیریت پروژه، آنالیزهای مالی و تشخیصهای صنعتی و پزشکی مورد استفاده قرار میگیرد. لیست جامعی از کاربردهای مهندسی نقشههای خود سازمانده توسط کوهنن و همکاران ارایه شدهاست[51].
یکی از موارد مهم در تحلیل یک سیستم اطلاعاتی، کشف روابط نهفته در ارتباط میان متغیرها است. بدین منظور ابزارهای مختلفی قابل استفاده هستند که یکی از متداولترین آنها شبکههای خودسازمانده(SOM ) است. شبکههای خود سازمانده قابلیت نمایش دادههای در ابعاد بالا را دارند و میتوانند روابط نهفته در ارتباطات میان متغیرها را نمایش دهند. این شبکهها مزایای قابل توجهی نسبت به روشهای آماری متداول از جمله رگرسیون و تکنیکهای آماری تحلیل چندمتغیره دارد. از جمله این مزیتها میتوان به در نظر گرفتن روابط غیرخطی بین متغیرها، در نظر گرفتن روابط بین متغیرهای مستقل با یکدیگر و در نظر گرفتن همزمان روابط متغیرها اشاره نمود. نقشهی SOM نتایج پرسشنامه در شکل 3-4 نشان داده شده است.

شکل3-4- تحلیل SOM نتایج پرسشنامه
نتایج مهم حاصل از تحلیل SOM به شرح زیر هستند:
بر اساس نتایج نمایش داده شده در شکل 3-5، در دستهی 6، موارد ذکر شده در جدول 3-4 با یکدیگر وابستگی مستقیم و با موارد مطرح در جدول 3-5 وابستگی معکوس دارند. به عنوان مثال کسانی که شدت مشکل عدم دسترسی به اطلاعات برای طرح تجاری را مشکل عمدهای دانستهاند، میزان اثر دسترسی به اطلاعات تسهیلات، مشتریان و رقبا را نیز مهم ارزیابی کردهاند. در مقابل این افراد مطلوبیت استفاده از تمامی روشهای تأمین مالی را اندک دانستهاند. در مقایسه دستهی 6 با دستهی 2 میتوان گفت افرادی که آشنایی با اینترنت ندارند، توقعات اطلاعاتی بالا ندارند و در مقابل افرادی که دانش کار با اینترنت را دارند و به آن دسترسی دارند، ضعف تأمین اطلاعات را مشکلی جدی تلقی کردهاند. این افراد، برعکس افرادی که دسترسی به اینترنت ندارند، مشکل کمتری برای تهیهی مستندات طرحهای تجاری دارند و البته انواع روشهای تأمین مالی که در کشور ارایه میشود را نامطلوب برآورد کردهاند.

شکل3-5- دسته بندی متغیرهای همبسته توسط SOM
در مقایسهی این دو دسته با دستهی 3، افرادی که آشنایی با اینترنت دارند نیاز کمتری به آموزش در مورد مسایل مختلف مرتبط با صنایع کوچک و متوسط اعلام کردهاند و مشکلات کمتری برای یافتن بازارهای جدید و فروش محصولات خود داشتهاند.
با وارد کردن دستهی 7 به تحلیل مشخص میگردد که مشکل تأخیر در وصول مطالبات، حضور محصولات ارزان خارجی، اجبار به خرید نقدی مواد و مشکلات ناشی از نوسانات قیمتها، اگر چه برای بیشتر پاسخدهندگان مشکلی جدی است، اما شدت این مشکل در مورد افراد آشنا به اینترنت و کسانی که تمایل کمتری برای استفاده از تسهیلات دارند کمتر است. به عبارت دیگر میتوان گفت، افرادی که آشنایی کمتر با اینترنت دارند و دارای سطح اطلاعات کمتری هستند، قدرت تطبیق کمتری با محیط دارند و بیش از سایرین تحت تاثیر مشکلات مورد اشاره در دستهی 7 قرار میگیرند. برای رفع این مشکلات سعی میکنند تا از انواع روشهای تأمین مالی استفاده کنند.
بدین ترتیب میتوان به نتیجه رسید که اینترنت به عنوان یک ابزار اطلاعرسانی، برای افراد آشنا با آن، که بیش از 70% از پاسخدهندگان را شامل میشود، قابل استفاده است. افرادی که با اینترنت آشنایی دارند، و پیشبینی میشود نسبت به سایرین از سطح سواد و اطلاعات بالاتری برخوردار باشند، نارضایتی بیشتری از نظام تأمین مالی موجود کشور، نسبت به سایرین دارند، و شدت مشکلات پیش روی صنایع کوچک و متوسط را بیشتر ارزیابی کردهاند.
جدول 3-4- موارد وابسته در گروه شش(دسته اول)
شدت مشکل عدم دسترسی به اطلاعات برای طرح تجاری جهت اخذ تسهیلات 1
میزان اثر دسترسی به اطلاعات تأمین کنندگان مواد اولیه در موفقیت SME ها 2
میزان اثر دسترسی به اطلاعات رقبا در موفقیت SME ها 3
میزان اثر دسترسی به اطلاعات مشتریان در موفقیت SME ها 4
میزان اثر دسترسی به اطلاعات تسهیلات و شرایط اخذ آن ها در موفقیت SME ها 5
شدت اثر عدم ثبات سیاستهای اقتصادی دولت بر عملکرد SME ها 6
شدت اثر قوانین گمرکی بر عملکرد SME ها 7