سایت مقالات فارسی – طراحی نوسان‌ساز Cross Coupled LC با نویز فتاثیر پارامتر های ژئوتکنیکی خاک بر طراحی پی …

سایت مقالات فارسی – 
طراحی نوسان‌ساز Cross Coupled LC با نویز فتاثیر پارامتر های ژئوتکنیکی خاک بر طراحی پی  …

– بررسی نشست پی برج‏های خنک کننده واحد HRSG سیکل ترکیبی نیروگاه کازرون
– محاسبه ظرفیت باربری مجاز پی حلقوی برج‏های خنک کننده نیروگاه کازرون
۱-۷- ساختار پایان‏نامه
در فصل دوم، روش‏های مختلف محاسبه ظرفیت باربری و روابط مختلف برای محاسبه ظرفیت باربری ارائه می‏شود. همچنین در این فصل روابط مختلف برای محاسبه نشست پی‏ها ارائه شده است. در فصل سوم نحوه مدل سازی پی حلقوی در نرمافزارPLAXIS شامل مدل‎سازی هندسی، مدل‎سازی مصالح، مش‎بندی، تعیین شرایط اولیه و نحوه انجام محاسبات مورد بررسی قرار میگیرد.
فصل چهارم، تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از الگوسازی و مقایسه نتایج بدست آمده از روش عددی با روش‏های کلاسیک می‏باشد.
فصل پنجم، جمع بندی نتایج و پیشنهاداتی در مورد برنامه‌های آتی میباشد.
فصل دوم
پژوهش‏های انجام شده
۲-۱- مقدمه:
عمدتا در طراحی پی‏های سطحی، نشست عامل کنترل کننده در تعیین قابلیت باربری مجاز است. مضافا به اینکه در تعیین توان باربری مجاز عوامل هندسه پی، مقاومت و سختی خاک زیر پی و ملاحظات سرویس پذیری روسازه به دلیل تحمل تغییرشکل‏ها مطرح است، و بنابراین، توان باربری و نشست پی با هم در اندرکنش بوده و نمی‏توان به صورت مجزا به آن پرداخت.
پی یک سازه که بارهای حاصل از سازه را به خاک زیرین منتقل می‏کند به عنوان یک عنصر انتقالی باید از دو نظر مورد ارزیابی قرار گیرد[۳]:
– گسیختگی برشی در خاک زیر شالوده رخ ندهد.
– نشست پی تحت بارگذاری از میزان نشست مجاز بیشتر نشود.
روش‏های مختلف تعیین ظرفیت باربری پی را به طور کلی می‏توان به چهار گروه تقیسم بندی کرد[۱]:
۱- آنالیز استاتیکی که بر مبنای روش‏های تحلیلی گسیختگی خاک زیر یک پی در حالت حدی و مبنی بر استفاده از پارامترهای مقاومت برشی خاک می‏باشد.
۲- روش‏های مکمل که شامل استفاده از داده‏های آزمایش‏های درجای خاک مثل آزمایش نفوذ استاندارد[۱](SPT) و آزمایش نفوذ مخروط[۲](CPT) می‏باشد.
۳- استفاده از مقادیر مشخص که توسط آیین‎نامه‏ها و مراجع توصیه می‎شود.
۴- استفاده از نتایج آزمایش بارگذاری که مستقیما ظرفیت باربری خاک تعیین می‏شود.
بعد از محاسبه ظرفیت باربری نهایی خاک، از تقسیم آن بر ضریب اطمینان(FS) ظرفیت باربری مجاز خاک محاسبه و براساس آن ابعاد پی تعیین می‏شود.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

(۲-۱)

در این فصل به بررسی روش‏های مختلف تعیین ظرفیت باربری پرداخته شده و تئوری‏های موجود در زمینه ظرفیت باربری مورد بررسی قرار می‏گیرد. در ادامه این فصل با توجه به اینکه در این پروژه قصد داریم نشست پی را محاسبه کنیم به بررسی تئوری‏ها و روابط موجود در زمینه محاسبات نشست پرداخته می‏شود.
۲-۲- انواع گسیختگی خاک زیر پی
یک پی را در نظر می‏گیریم که تحت بارگذاری قرار دارد. اگر به تدریج بار بر شالوده وارد شود، نشست شالوده افزایش پیدا خواهد کرد. با توجه به نوع خاک زیر پی و عمق استقرار پی ممکن است سه نوع گسیختگی در خاک رخ دهد[۴].
۲-۲-۱- گسیختگی برشی کلی[۳]
در این حالت سطح گسیختگی همان طور که در شکل(۲-۱) نشان داده شده است تا سطح خاک اطراف پی گسترش می‏یابد. این گسیختگی به طور ناگهانی صورت پذیرفته و پس از رسیدن صفحات گسیختگی به سطح زمین و درنتیجه برآمدگی خاک اطراف، پی دچار ناپایداری می‏شود. معمولا موقعی که شالوده بر روی یک خاک ماسه‏ای متراکم یا خاک چسپنده سفت قرار بگیرد این نوع گسیختگی رخ می‏دهد.
 
شکل(۲-۱)- مکانیزم گسیختگی برش کلی
۲-۲-۲- گسیختگی برشی موضعی[۴]
در این حالت سطح گسیختگی در خاک همانطور که در شکل(۲-۲) نشان داده شده است به تدریج از شالوده به سمت خارج توسعه می‏یابد. وقتی که فشار زیر شالوده زیاد شود نشست شالوده همراه با پرش‏های ناگهانی خواهد بود. از این به بعد برای اینکه سطح گسیختگی به سطح زمین توسعه یابد احتیاج به نشست قابل توجهی می‏باشد. فشار شالوده در لحظه‏ای که سطح گسیختگی به سطح زمین می‏رسد، ظرفیت باربری نهایی نامیده می‏شود. در این حالت هیچ قله حداکثری در نمودار تنش در برابر نشست مشاهده نمی‏گردد. معمولا موقعی که شالوده بر روی یک خاک ماسه‏ای با تراکم متوسط یا خاک چسپنده قرار بگیرد این نوع گسیختگی رخ می‏دهد.
شکل(۲-۲)- مکانیزم گسیختگی برش موضعی
۲-۲-۳- گسیختگی برشی سوراخ‏کننده[۵]
در این حالت سطح گسیختگی همانطور که در شکل(۲-۳) نشان داده شده است تا سطح خاک اطراف پی گسترش نمی‏یابد و پی در خاک فرو خواهد رفت. نمودار تنش در برابر نشست با شیب تند و تقریبا به صورت خطی خواهد بود. معمولا موقعی که شالوده بر روی یک خاک ماسه‏ای شل قرار بگیرد این نوع گسیختگی رخ می‏دهد.
 
شکل(۲-۳)- مکانیزم گسیختگی برش سوراخ کننده
۲-۳- انواع روش‏های تحلیلی محاسبه ظرفیت باربری

مدیر سایت