سایت مقالات فارسی – طراحی نوسان‌ساز Cross Coupled LC با نویز فتاثیر پارامتر های ژئوتکنیکی خاک بر …

سایت مقالات فارسی – 
طراحی نوسان‌ساز Cross Coupled LC با نویز فتاثیر پارامتر های ژئوتکنیکی خاک بر  …
OCR

۵/۱

۵/۱

۵/۱

نفوذ پذیری در جهت افقی

Kx

۱۱۲/۰

۱۹۹/۰

۰۵۱/۰

نفوذ پذیری در جهت قائم

Kz

۳۲۸/۰

۲۰۷/۰

۲۵۹/۰

۳-۶- مش‏بندی
پس از تشکیل مدل هندسی، شبکه اجزاء محدود (مش[۳۹]) ایجاد می‌شود. شبکه‌بندی کل نقاط و خطوط را در مدل هندسی در برمی‌گیرد به طوری که موقعیت دقیق لایه‌ها، بارها و سازه‌ها برای شبکه اجزاء محدود پوشش داده می‌شود. روش تولید برپایه‌ اصل چندضلعی‌های پایدار[۴۰] است که با ایجاد سه وجهی‌های بهینه انجام می‌گیرد و به تولید یک شبکه غیرسازه‌‌ای منجر می‌شود.
به طورکلی به منظور انجام محاسبات اجزای محدود، هندسه‌ سازه باید به المان‌هایی تقسیم شود. در این برنامه شبکه‌بندی به صورت خودکار انجام می‌شود. اگرچه شبکه‌ی حاصل ممکن است نامنظم به نظر آید، ولی کارایی عددی آن بهتر از شبکه‌بندی منظم می‌باشد.
اندازه المانهای موجود در PLAXIS شامل خیلی درشت[۴۱]، درشت[۴۲]، متوسط[۴۳]، ریز[۴۴] و خیلی ریز[۴۵] میباشد. توصیه میگردد حتالامکان از ایجاد شبکه‌های خیلی کوچک به علت صرف زمان محاسباتی زیاد اجتناب گردد. در نواحی که تمرکز تنشهای بزرگ ویا گرادیانهای تغییر شکل بزرگ پیش‌بینی شود، باید شبکه بندی دقیق‌تری انجام شود. در حالیکه برای سایر قسمت‌های هندسه شبکه ‌بندی دقیق لازم نیست. شکل(۳-۷) تاثیر اندازه مش را برای یک مدل نشان میدهد. براساس این شکل استفاده از مش درشت باعث خطای زیادی می‏شود. همچنین اگر مش خیلی ریز شود به دلیل انباشتگی خطا در نهایت خطای زیادی ایجاد می‏شود. در این پژوهش از مش ریز استفاده شد. در شکل(۳-۸) مش بندی مدل نشان داده شده است.
 
شکل(۳-۷)- تاثیر اندازه مش روی ظرفیت باربری برای یک مدل
شکل(۳-۸)- استفاده از مش ریز برای مش‏بندی مدل
۳-۷- اعمال شرایط اولیه
هرگاه هندسه مدل رسم و مش بندی المان محدود ایجاد گردید، حالت تنش اولیه و وضعیت اولیه باید مشخص شود. این عمل به وسیله شرایط اولیه در برنامه ورودی قابل انجام است. شرایط اولیه شامل دو مد مختلف است. یک مد برای ایجاد فشار آب اولیه (مد شرایط آب) و دیگری مدی برای مشخص کردن نمای کلی هندسه اولیه و تولید تنش موثر اولیه میباشد. با توجه به اینکه لایه رس در این پژوهش خشک فرض شد از فشار آب حفرهای صرف نظر شد.
تنش‏های اولیه در خاک در اثر وزن مصالح و تاریخچه تشکیل آنهاست. این حالت تنش معمولا به صورت تنش موثر عمودی اولیه(σv,o)، مشخص میشود. تنش موثر افقی اولیه(σh,o)، با تنش موثر عمودی اولیه به وسیله ضریب فشار افقی زمین (ko) در ارتباط است. در نرم افزار PLAXIS ضریب تنش افقی در حالت سکون را از رابطه جکی[۴۶] محاسبه میکند:

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

(۳-۲) ko=1-sin

در حالت مربوط به محاسبات ظرفیت باربری با توجه به علت عدم حضور فشار آب حفره‌ای، تنها شکل هندسی و تنش‌های موثر اولیه در این قسمت معرفی شده است. به این منظور ابتدا لایه‌های خاکریز غیرفعال شده و آنگاه تنش‌های اولیه در قسمت پی محاسبه می‌گردد.

مدیر سایت