طراحی نوسان‌ساز Cross Coupled LC با نویز فتاثیر پارامتر های ژئوتکنیکی خاک بر …

طراحی نوسان‌ساز Cross Coupled LC با نویز فتاثیر پارامتر های ژئوتکنیکی خاک بر  …

۳-۱۰- ارائه منحنی
در زیر برنامه‌ منحنی، منحنی‌های نیرو- تغییر مکان، تغییر مکان- زمان، دیاگرام‌های تنش- کرنش برای گره‌ها و نقاط تنشی که از قبل انتخاب شده‌اند، ترسیم می‌گردد. این منحنی‌ها با نمایش مقادیر مشخص شده در طی فازهای محاسباتی مختلف، یک دید کلی و موضعی نسبت به رفتار خاک ارائه می‌دهند. به طورکلی برای تولید منحنی‌های نیرو- تغییر مکان از گره‌ها و برای تولید دیاگرام‌های تنش- کرنش از نقاط تنش استفاده می‌شود. حداکثر ۱۰ گره و ۱۰ نقطه‌ تنش را می‌توان برای ترسیم منحنی انتخاب کرد. برای تعیین تنش- کرنش در زیر پی در مرحله محاسبات یک نقطه در زیر پی در نظر گرفته شد.
شکل(۳-۱۳)- پنجره تنظیمات منحنی در نرم‏فزار
۳-۱۱- فلوچارت نرم‌افزار
با توجه به مسائل ذکر شده برای ساخت و تحلیل یک مسئله، می‌توان کلیه مراحل را در یک فلوچارت مانند شکل(۳-۱۴) نشان داد.
رسم هندسه مدل
اعمال شرایط مرزی و بارگذاری
تعیین نوع مصالح و تخصیص خصوصیات مربوط به آن‌ها
اعمال شرایط اولیه
مش‌بندی
تعریف فازهای محاسباتی
انتخاب نوع تحلیل
تحلیل مدل
مشاهده‌ نتایج خروجی
شکل (۳-۱۴)-فلوچارت مراحل ساخت و تعریف یک مدل در نرم‌افزار PLAXIS
فصل چهارم
محاسبات وتجزیه و تحلیل نتایج
۴-۱- مقدمه
توان باربری یک پی به خصوصیات مصالح زیر پی و همچنین هندسه و عمق پی وابسته است. نشست عمدتا عامل کنترل کننده در تعیین توان باربری مجاز است. هدف اصلی در اینجا محاسبه ظرفیت باربری مجاز پی حلقوی برج خنک کننده نیروگاه کازرون است. در ابتدا به محاسبه ظرفیت باربری پی با در نظر گرفتن ابعاد و اعماق مختلف پرداخته می‏شود و از روی آن ضرایب ظرفیت باربری محاسبه می‏شود. سپس نشست پی حلقوی برج خنک کننده محاسبه می‏شود. نتایج حاصل از ظرفیت باربری و نشست با تئوری‏ها و تحلیل‏های موجود مقایسه می‏شود. براساس نتایج حاصل از محاسبات ظرفیت باربری و نشست، ظرفیت باربری مجاز پی محاسبه می‏شود. قبل از انجام هر گونه محاسبات، درستی عملکرد PLAXIS مورد بررسی قرار گرفت.
۴-۲- بررسی درستی عملکرد نرم‏افزار
 

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

مدیر سایت