طراحی نوسان‌ساز Cross Coupled LC با نویز فتاثیر پارامتر های ژئوتکنیکی خاک بر …

طراحی نوسان‌ساز Cross Coupled LC با نویز فتاثیر پارامتر های ژئوتکنیکی خاک بر  …

شکل(۲-۶)- مکانیزم گسیختگی در نظر گرفته توسط مایرهوف
هنسن[۹] در سال ۱۹۷۰ سطح گسیختگی زیر یک پی را مانند ترزاقی در نظر گرفت. البته فرض کرد که زاویه α مساوی φ باشد. هنسن Nc و Nq را مانند روابط مایرهوف در نظر گرفت و Nγ را به صورت زیر اصلاح کرد:

(۲-۱۱)

مانوهاران و دسگوپا[۱۰] در سال ۱۹۹۳ ظرفیت باربری پی دایره‏ای را به روش المان محدود محاسبه کردند. مدل المان محدود مورد استفاده در این روش برای پی به قطر D در شکل(۲-۷) نشان داده شده است. برای نوشتن الگوریتم المان محدود از المان‏های هشت گره‏ای استفاده شد.
پی صلب در دو حالت مورد بررسی قرار گرفت:
– پی صاف[۱۳]
در این حالت فرض می‏شود که در اثر اعمال بار خاک زیر پی بتواند به صورت افقی جابجا شود. به عبارتی دیگر از اصطکاک بین پی و خاک صرف نظر می‏شود.
– پی زبر[۱۴]
در این حالت فرض می‏شود که در اثر اعمال بار خاک زیر پی نتواند به صورت افقی جابجا شود. به عبارتی دیگر اصطکاک بین پی و خاک بینهایت در نظر گرفته می‏شود.
شکل(۲-۷)- مدل المان محدود مورد استفاده در روش مانوهاران و دسگوپا
شکل(۲-۸)- جابجایی در زیر پی صاف
شکل(۲-۹)- جابجایی در زیر پی زبر
در شکل‏های(۲-۸) و (۲-۹) جابجایی در زیر پی صاف و زبر در تحلیل مانوهاران و دسگوپا نشان داده شده است. ضرایب ظرفیت باربری به صورت زیر محاسبه شدند.
– محاسبه Nc
برای محاسبه Nc فرض شد که خاک بدون وزن باشد. همچنین پی سطحی باشد، یعنی فشار سربار(q) صفر باشد. درنتیجه:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

(۲-۱۲)

نتیجه کار برای محاسبه Nc در شکل(۲-۱۰) نشان داده شده است.
شکل(۲-۱۰)- تغییرات Nc با زاویه اصطکاک داخلی در روش مانوهاران و دسگوپا
– محاسبه Nq
برای محاسبه Nq فرض شد که خاک بدون چسبندگی و بدون وزن باشد. درنتیجه:

مدیر سایت

(۲-۱۳)