فایل – طراحی نوسان‌ساز Cross Coupled LC با نویز فتاثیر پارامتر های ژئوتکنیکی خاک …

فایل – 
طراحی نوسان‌ساز Cross Coupled LC با نویز فتاثیر پارامتر های ژئوتکنیکی خاک  …
۱۵/۵۶

۸/۶۷

۰/۲۵

۲۲/۹۲

۲۱/۲۸

۱۸/۴۲

۸/۲

۰/۵

هاتف و بوشهریان[۱۲] در سال ۲۰۰۱ رفتار پی حلقوی روی خاک ماسه‏ای را به صورت عددی مورد بررسی قرار دادند. آنها از نرم‏افزار plaxis برای بررسی رفتار پی استفاده کردند. از مدل مور-کولمب برای مدل‏سازی مصالح، شرایط تقارن محوری و المان‏های ۱۵ گره‏ای استفاده شد. مدل هندسی این آنالیز در شکل(۲-۱۴) نشان داده شده است. قطر خارجی پی برابر ۳ سانتیمتر و قطر داخلی به صورت متغییر در نظر گرفته شد. در شکل(۲-۱۵) تغییرات نسبت قطر داخلی به قطر خارجی پی در برابر ظرفیت باربری نشان داده شده است.
همانطور که این شکل نشان می‏دهد در نسبت قطر حدود ۴/۰ ظرفیت باربری به مقدار حداکثر خود رسیده است. البته این مقدار همیشه ثابت نیست و هاتف و رضوی[۱۳] در سال ۲۰۰۳ این مقدار را بین ۲/۰ تا ۴/۰ پیش‏بینی کردند.
شکل(۲-۱۳)- مدل در نظر گرفته شده به وسیله هاتف و بوشهریان
شکل(۲-۱۴)- ظرفیت باربری محاسبه شده توسط هاتف و بوشهریان
زیو و وانگ[۱۴] در سال ۲۰۰۶ ظرفیت باربری پی حلقوی را روی خاک ماسه‏ای مورد ارزیابی قرار دادند. آنها از روش تفاضل محدود و نرم افزار Flac برای محاسبه ظرفیت باربری استفاده کردند. در شکل(۲-۱۵) مدل هندسی این تحلیل نشان داده شده است. قطر خارجی پی برابر ۳ متر و قطر داخلی به صورت متغیر در نظر گرفته شد. با توجه به اینکه خاک غیر چسبنده و عمق پی صفر در نظر گرفته شد ظرفیت باربری پی از رابطه زیر محاسبه می‏شود:

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

(۲-۱۵)

که در آن  ضریب ظرفیت باربری با در نظر گرفتن ضرایب شکل پی است و مقدار آن را برای پی حلقوی می‏توان از رابطه زیر محاسبه کرد:

(۲-۱۶)

شکل(۲-۱۵)- مدل تفاضل محدود در نظر گرفته شده توشط زیو و وانگ
نتایج حاصل از تحلیل زیو و وانگ برای پی صاف و زبر در شکل‏های(۲-۱۶) و (۲-۱۷) ارائه شده است. مقدار  با افزایش نسبت قطر داخلی به قطر خارجی پی کاهش می‏یابد. همچنین برای پی‏های زبر به ویژه در زاویه اصطکاک داخلی بالا، مقدار ظرفیت باربری به طور قابل ملاحظه‏ای از ظرفیت باربری پی صاف بیشتر است.
شکل(۲-۱۶)- مقدار Nγ برای پی حلقوی در حالت صاف
شکل(۲-۱۷)- مقدار Nγ برای پی حلقوی در حالت زبر
۲-۵- نشست پی‏ها
نشست سازه‏ها در اثر تغییرشکل و تغییر حجم خاک بستر و یا زیر سازه تحت تنش وارد شده اتفاق می‏افتد. مجموعه تغییرشکل‏های فوق در نتیجه تغییر حجم الاستیک و پلاستیک دانه‏ها، تغییر حجم توده خاک در نتیجه خروج آب و هوا از منافذ اتفاق می‏افتد.
۲-۵-۱- نشست آنی[۱۵]

مدیر سایت