طراحی نوسان‌ساز Cross Coupled LC با نویز فتاثیر پارامتر های ژئوتکنیکی خاک بر طراحی پی …

طراحی نوسان‌ساز Cross Coupled LC با نویز فتاثیر پارامتر های ژئوتکنیکی خاک بر طراحی پی  …

تغییر مکان عمودی زیر یک سطح بارگذاری شده تحت فشار یکنواخت q در یک توده نیم بینهایت، همگن و همسان که در محدوده کشسانی قرار دارد و از قانون هوک تبعیت میکند، برابر است با[۱۵]:

(۲-۱۷)

در این رابطه Is ضریب تاثیر است که به هندسه سطح بارگذاریشده بستگی دارد. در رابطه(۲-۱۷) فرض شده است که پی سطحی باشد. شرایط فوق، فرضیاتی است که نسبتا مجازی بوده که با شرایط عملی مطابقت ندارد. برای شرایط واقعی جانبو و بیروم[۱۶] در سال۱۹۵۶ تصحیحاتی در رابطه(۲-۱۷) به عمل آورد تا عمق استقرار پی و نیز ضخامت محدود لایه نشست پذیر در محاسبات منظور گردد. رابطه زیر برای محاسبه نشست یک پی به طول L و عرض B ارائه گردید:

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

(۲-۱۸)

که درآنμ۰ و μ۱ضرایب تاثیر هستند که از شکل‏های(۲-۱۸) و (۲-۱۹) محاسبه می‏شود.
شکل(۲-۱۸)- نمودار تعیین محاسبه μ۱ [۱۶]
شکل(۲-۱۹)- نمودار تعیین محاسبه μo[16]
باولز[۱۷] روابط زیر را برای محاسبه نشست آنی ارائه داد:
(۲-۱۹)
(۲-۲۰)
که درآن I1 و I2 ضرایب تاثیر هستند که از روابط زیر محاسبه می‏شود:

(۲-۲۱)
(۲-۲۲)

که درآن
(۲-۲۳)
مقدار If نیز از شکل(۲-۲۰) محاسبه می‏شود.
شکل(۲-۲۰)- مقادیر تصحیح عمق بر اساس D/B و L/B
گازتاز و همکاران[۱۸] در سال‏های ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۱ تجدیدنظرهایی در ارتباط با رابطه پایه نشست آنی بعمل آوردند که نظرات آنها به شرح زیر است:
سختی خاک عموما با عمق افزایش می‏یابد و حاصل آن کاهش نشست است(  ).

مدیر سایت