طراحی نوسان‌ساز Cross Coupled LC با نویز فتاثیر پارامتر های ژئوتکنیکی خاک بر …

طراحی نوسان‌ساز Cross Coupled LC با نویز فتاثیر پارامتر های ژئوتکنیکی خاک بر  …

وجود تنش‏های حاصل از بارگذاری، افزایش تنش‏های احاطه کننده را در محدوده میانی خاک زیر پی را داشته و بنابراین خاک سخت‏تر عمل نموده و این پدیده اثرات عمق استقرار نامیده می‏شود(  ).
بخشی از بار وارده روی پی می‏تواند از طریق دیواره‏های اطراف پی که با آن یکپارچه هستند تحمل گردد. تحمل بخشی از بار توسط اصطکاک جانبی موجب کاهش نشست یا همان تغییر شکل قائم خواهد شد که این پدیده اثرات تماسی جانبی دیوار نامیده می‏شود(  ).
بنابراین:

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

(۲-۲۴)

که مقدار سه ضریب اصلاحی به شرح زیر است:

(۲-۲۵)
(۲-۲۶)
(۲-۲۷)

Ab سطح تماس کف پی با زمین و Aw سطح تماس دیوار به عنوان بخش مدفون پی می‏باشد. برای پی دایره‏ای مقدار  ، ۷۸۵/۰ در نظر گرفته می‏شود.
۲-۵-۲- نشست تحکیم[۱۶]
تحکیم در خاک‏های ریزدانه اشباع اتفاق می‏افتد. در اثر ساخت و اعمال بار یا وزن لایه‏های بالایی ابتدا تمام فشار اضافی به آب منتقل شده که به علت نفوذ پذیری پایین خاک امکان زهکشی فراهم نبوده ولی به مرور زمان اختلاف فشار موجود کم شده به طوری که در نهایت تمام فشار اضافی ناشی از بارگذاری به ذرات خاک منتقل می‏شود[۱۹].
اگر یک لایه رسی تحت افزایش تنش  قرار گیرد، در صورتی که لایه رس عادی تحکیم یافته باشد میزان نشست آن را می‏توان از رابطه زیر محاسبه کرد:

(۲-۲۸)

در صورتی که رس پیش تحکیم یافته باشد و تنش آن بعد از افزایش تنش از فشار پیش‏تحکیمی کمتر باشد میزان نشست آن را می‏توان از رابطه زیر محاسبه کرد:

مدیر سایت