طرح درس فارسی (پایه دوم)

طرح درس فارسی (پایه دوم)

«به نام خالق زیباییها»

                                        مشخصات کلی: مدت تدریس: َ45
نام درس: فارسی (بخوانیم و بنویسیم) اجرا:   َ25
نام مدرسه: دبستان غیر انتفاعی دنیای دانش (دخترانه) کلاس: دوم
عنوان درس: دوستان ما تعداد دانش آموزان: 7 نفر
مقطع (دوره): ابتدایی شماره ی صفحه ی درس: 54
تاریخ اجرا: 26/9/84  روز اجرا: شنبه  
نام آموزگار: نارین علیزاده  

هدف کلی آموزش: تقویت روحیه ی سپاس گزاری از خدمت گزاران جامعه
هدف های جزئی آموزش: دانش آموز، طی فرآیند آموزش:
دانستنی ها
1- شغل های مختلف را بشناسد.
2- کار مأمور راهنمایی و رانندگی را بداند.
3- کارهای نانوا را بشناسد.
4- معلم را یکی از د وستان خود بداند.
5- به اهمیت کار مشاغل پی ببرد.
 
مهارت ها
1- ماسک مشاغل را بسازد.
2- وسایل و ابزار مشاغل مختلف را با مقوا درست کند.
3- چراغ راهنما را با استفاده از مقوا بسازد.
نگرش ها
1- از بیدار شدن در هنگام سحر لذت ببرد.
2-  بتواند با دوستانش رابطه برقرار کند.
3- از داشتن دوستان خوب احساس شادی و نشاط کند.
 
هدف های رفتاری (انتظارات آموزش)
حیطه ی شناختی:
1- شغل های مختلف را بر می شمارد. (دانش)
2- لزوم حضور مأمور راهنمایی و رانندگی را در خیابان ها بیان می کند. (درک و فهم)
3-  راه های پاکیزه نگه داشتن شهر و محله های را بر می شمارد. (دانش)
4- مراحل کار نانوا را به ترتیب نام می برد. (دانش)
5- فواید سحرخیزی را بیان می کند. (درک و فهم)
حیطه ی عاطفی
1- از اجرای نمایش پانتومیم در مورد شغل های مختلف لذت می برد. (ارزشگذاری)
2- برای مشاغل مختلف ارزش قائل می شود. (ارزشگذاری)
3- با آموزگار خود به عنوان دوست رابطه ی عاطفی برقرار می کند. (واکنش)
حیطه ی حرکتی
1- با استفاده از ماسک های مشاغل مختلف به جای آن ها صحبت میکند. (تقلید)
کاردستی چراغ راهنما را درست می کند. (توان ساخت)
2- پانتومیم مشاغل مختلف را اجرا می کند. (هماهنگی حرکات)
3- وسایل و ابزار کار مشاغل مختلف را نقاشی می کند. (اجرای مستقل)
روش های تدریس:
روش آمیخته (پرسش و پاسخ – سخنرانی – بارش ذهنی – بحث و گفتگو – نمایش با استفاده از ماسک های تهیه شده (تلفیقی)
الگوهای تدریس: الگوی مشارکتی (همیاری) فعالیت گروهی
مواد و وسایل آموزشی:
کتاب درسی – کتاب بنویسیم – تخته و گچ – استفاده از ماسک های مختلف مانند پلیس، معلم و … ضبط و نوار – های رنگی که روی آن ها ابزار مشاغل نوشته شده – جارو – خاک انداز – ماله – آجر – سوت – بیلچه – قیچی باغبانی – کمک گرفتن از 4 دانش آموز پایه ی دیگر.
مدل کلاسی و نحوه ی تعامل و گروه بندی دانش آموزان:
با توجه به تعداد کم کلاسم: دایره ای
فعالیت های قبل از شروع          10 دقیقه
دعای شروع، سلام و احوالپرسی، حضور و غیاب:
10 دقیقه فعالیت های قبل از شروع (مقدماتی)

آموزگار دانش آموز
خواندن سوره ی حمد در ابتدا جهت سپاس گزاری از خداوند همیاری دانش آموزان در خواندن سوره ی حمد
سلام و احوالپرسی جواب سلام آموزگار توسط دانش آموزان
حضور و غیاب با یک نگاه کلی و شمارش سریع فرد غایب احیانا مشخص می شود. دانش آموزان مطلع علت غیبت را می گویند.
جویا شدن علت غیبت  
به وضعیت روحی و جسمی بچه ها با توجه به شناختی که روی آن ها دارم توجه کرده و دقت می نمایم.  
این مطلب را هم بخوانید :  هماهنگی حرکتی و هماهنگی حرکت

 
 
رسیدگی به تکالیف گذشته:
با همکاری مدیران گروه تکالیف دانش آموزان جمع آوری و بررسی می شود.
تکلیف در مورد «صفحه ی آخر بنویسم درس نهم» حل این صفحه توسط دانش آموزان در منزل. (درجات تلاش و کار بچه ها به صورت کیفی مشخص می گردد با رتبه ی بسیار عالی و …)
ارزشیابی تشخیصی: (سنجش رفتار ورودی)
با طرح سؤالات زیر رفتار ورودی دانش آموزان را می سنجم:
1- بچه ها به نظر شما ما به چه کسی دوست می گوییم؟
2- به نظر شما به شغل هایی وجود دارد؟
3- به نظر شما وظیفه ی مأمور راهنمایی و رانندگی چیست؟
4- آیا می دانید کار کشاورز چیست؟
5- به نظر شما فقط بعضی از شغل ها مهم هستند؟
نکته: گروه ها با هم مشورت کرده سپس پاسخ توسط نماینده ی گروه بیان می شود.
 
 
رئوس مطالب:
دوستان ما – کار کشاورز – کار نانوا – کار رفتگر – وظیفه ی مأمور راهنمایی و رانندگی – مفهوم دوست – مفهوم سحرخیزی – مفهوم پاکیزگی – مفهوم کوشا – کار بنا – کار باغبان
 
معرفی درس جدید و ایجاد انگیزه برای پذیرش آن:

آموزگار دانش آموزان
کمک گرفتن از دانش آموزان کلاس دیگر برای زدن ماسک ها به صورت و گرفتن ابزار مشاغل در دست هایشان. دانش آموزان میهمان بعد از ده دقیقه ورود من به کلاس وارد کلاس می شوند.
«از 4 دانش آموز کمک می گیریم.»  
کارهای قبل از ورود بچه های میهمان به کلاس:  
انجام فعالیت های مقدماتی: همیاری در خواندن سوره ی حمد
دعای شروع – حضور غیاب – بررسی تکالیف حضور و غیاب سر گروه ها
جمع آوری تکالیف توسط سر گروه ها
گروه بندی:  
تهیه ی 8 کارت رنگی که روی آن ها ابراز مشاغل بنا – پلیس – باغبان – رفتگر نوشته شده برداشتن هر کارت به دلخواه توسط بچه ها
قرار گرفتن در گروه خود و پیدا کردن هم گروهی با توجه به ابزار و نامگذاری شغل توسط هر گروه
معرفی درس جدید:  
خوش آمدگویی به آن ها وارد شدن دانش آموزان میهمان به کلاس
عزیزم اگر خوب به ماسک و ابزاری که در اختیار دارن توجه کنی متوجه خواهی شد. مینا: خانم این ها کی هستند؟
ملیکا: خانم یکی از آن ها پلیسه مبینا، خانم یکی بنا هست و …
بچه ها دوست دارید جای این بچه ها باشید و ما دیگه بیشتر از این هم مزاحم آن ها نشویم. یکصدا بله
تشکر از دانش آموزان میهمان تشویق کردن آنها

 


آموزگار
دانش آموزان
گرفتن ابزار و ماسک از دانش آموزان میهمان برداشتن ابزار و ماسک با توجه به نام گروه (شغل)
ارائه ی درس جدید: «25 دقیقه»
کنترل گروهها که آیا ماسک و ابزار درست برداشته شده مشخص شدن هر گروه
مبینا و ملیکا گروه پلیس
ریحانه و دل آرام      گروه باغبان
فاطمه  و شادی         گروه بنا
خودم و سار             گروه رفتگر
گروه پلیس با هم مشورت کنید و هر چه در مورد پلیس و کارا و می دانید بگویید. سر گروه (ملیکا)
خانم پلیس نظم و ترتیب برقرار می کند.
ماشین ها را جریمه می کند.
ما به او احترام می گذاریم. و …
آفرین به گروه پلیس تشویق بچه ها
گروه باغبان لطفاً کار باغبان را به صورت نمایشی اجرا کنید. اجرای نمایش با وسایل قیچی و بیلچه
روشن کردن ضبط همراه با موزیک ملایم
آفرین به گروه باغبان
تشویق دانش آموزان
این مطلب را هم بخوانید :  تحقیق با موضوع فرایندهای مدیریت دانش و مراکز اطلاع رسانی

 


آموزگار
دانش آموزان
گروه بنا
شما چه چیزهایی می سازید از چه وسایلی کمک می گیرید؟ پس از مشورت
پاسخ دهید.
پاسخ توسط فاطمه که سر گروه است.
آفرین به گروه بنا تشویق بچه ها
گروه رفتگر
در مورد شغل خود و انتظاراتتان از مردم برای ما صحبت کنید. پس از مشورت
سارا به عنوان سر گروه پاسخ می دهد.
آفرین به گروه رفتگر تشویق بچه ها
خوب بچه ها حالا کتاب ها باز درس را با چشمانتان بخوانید. کشیدن خط زیر کلمات ناآشنا
پرسیدن کلمات از هر گروه نوشتن آن عنوان کردن کلمه ها
روی تابلو و توضیح در مورد آن  
خواندن درس بچه ها با دقت گوش می کنند و زیر کلمات خط می برند.

 
 
ارزشیابی تکوینی: (مرحله ای)
با طرح سؤالات زیر به میزان آموخته های فراگیران گام به گام پی می برم:
1- چند شغل نام ببرید.
2- وظیفه ی مأمور راهنمایی و رانندگی چیست؟
3- وسایل کار بنا را نام ببرید.
فعالیت های تکمیلی         جمع بندی و نتیجه گیری:                              10 دقیقه
تخته را با خطی به دو قسمت نموده و از بچه ها می خواهم در مورد سه سوال که در دو طرف تابلو نوشته شده است فکر کنند. (زمان تفکر را مشخص می کنم.)
پس از هر گروه می خواهم پس از مشورت و تفکر نماینده ای انتخاب نموده و پاسخ سوال ها را بیان کنند. (سوالات گوش کن و بگو)
سوال 1- چرا کشاورز دوست ماست؟
2- به جز معلم از چه کسی می توانیم سؤال های خود را بپرسیم؟
3- به جز دوستانی که در این درس با آن ها آشنا شدیم، چه کسان دیگری دوستان ما هستند؟
ارزشیابی پایانی: (سنجش رفتار خروجی)
1- لزوم حضور مأمور راهنمایی و رانندگی را در خیابان ها بیان کنید.
2- راه های پاکیزه نگه داشتن شهر و محله ها را نام ببرید.
3- شغل های مختلف را نام ببرید. (6 مورد)
تعیین تکلیف و فعالیتهای خارج از کلاس:
صفحه ی اول بنویسیم مربوط به درس دهم در زنگ بعد انجام می شود.
تکلیف خارج از کلاس:
کلمات کلیدی درس به بچه ها داده می شود و از آنها می خواهم تا داستانی بنویسند که این کلمات در داستان آن ها باشد.
دقت در رفتارهایی که نشانه ی علاقه مندی یا عدم علاقه به درس می باشد.
در پایان با این دعا جلسه را خاتمه می دهم:
پروردگارا از تو می خواهیم که به تمام کسانی که به ما خدمت می کنند سلامتی عطا فرمایی. آمین
«پایان»
«طرح خورشیدی»
 
 
 
1- قرآن: دعا کردن برای سلامتی خدمت گزاران و دوستانمان
2- هدیه ها: سپاس گزاری و احترام به شغل های مختلف
3- دیکته: نوشتن نام شغل های مختلف روی تخته
4- جمله سازی: با وسایل کار بنا جمله بسازد. برای هر شغلی چند خط زیبا بنویسید.
5- ریاضی: از ابزار کار شغل خیاط که متر است در ریاضی استفاده می شود.
نام بردن چند شغل در یک دقیقه با طول شمارش 1 تا 10
6- ورزش: پانتومیم (حرکات تقلیدی) از انواع شغل ها (نمایش خلاق)
7- هنر: کشیدن تصاویری از پلیس، چراغ راهنما، چهارراه. (نقاشی)
درست کردن چراغ راهنما. (هنر)
8- علوم: طرز تهیه ی نان با استفاده از گندم
لباس های ایمنی در شغل های مختلف