عملکرد سازمان و در داخل کشور

عملکرد سازمان و در داخل کشور

2-18) استراتژی های بهبود عملکرد …………………………………………………………………………………………… 47
Widget not in any sidebars

2-19) الگویی برای عملکرد سازمان …………………………………………………………………………………………… 49
بخش دوم- چارچوب نظری پژوهش ………………………………………………………………………………………….. 52
2-20) چارچوب نظری …………………………………………………………………………………………………………….. 52
بخش سوم- پیشینه پژوهش ……………………………………………………………………………………………………….. 54
2-21) مطالعه تجربی انجام گرفته در داخل کشور ………………………………………………………………………… 54
2-22) مطالعه تجربی انجام گرفته در خارج کشور ………………………………………………………………………… 55
2-23) جمع بندی فصل دوم …………………………………………………………………………………………………….. 59
فصل سوم- روش شناسی پژوهش
3-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………… 61
3-2) نوع پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………….. 62
3-3) جامعه و نمونه آماری ……………………………………………………………………………………………………….. 63
3-4) روش ها و ابزار جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………………………………. 65
3-4-1) مختصات پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………… 66
3-5) روایی و پایایی ابزار جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………………………… 67
3-5-1) روایی …………………………………………………………………………………………………………………………. 68
3-5-2) پایایی ………………………………………………………………………………………………………………………… 68
3-5-3) روش های اطمینان از روایی و پایایی ابزار ………………………………………………………………………. 68
3-6) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ………………………………………………………………………………………….. 70
3-7) جمع بندی فصل سوم ………………………………………………………………………………………………………. 72
فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده ها
4-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………… 74
4-2) شاخص های توصیفی متغیرها ……………………………………………………………………………………………. 74
4-3) آزمون کولموگروف- اسمیرنوف: بررسی تست نرمال بودن متغیرها ………………………………………… 81
4-4) آزمون فرضیات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………. 81
فصل پنجم- بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها

مدیر سایت