عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی سازمانی و تقویت رفتار شهروندی سازمانی

– پورعزت، علی اصغر. (1382). «عدل موعود» آخرین سلسله چالشهای بشری در تصویرگری جامعه عدل. نشریه گل نرگس، صص 31-29.
– ترنس، آرمیچل. (1376). مردم در سازمان ها زمینه رفتار سازمانی. ترجمه حسین شکرکن، انتشارات رشد.
Widget not in any sidebars

– توره، ناصر. (1385). شناخت عوامل رفتار شهروندی و بررسی ارتباط آن با عملکرد سازمانی، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران (پردیس قم).
– جلالی، محمدعلی. (1377). بررسی تأثیرات نگرش های شغلی بر عملکرد کارکنان عملیاتی
بیمارستان های شبکه بهداشت و درمان و علوم پزشکی شهرستان شاهرود. تهران: دانشگاه شهید بهشتی، پایان نامه کارشناسی ارشد.
– حیدی، زهرا، عسکریان، مصطفی، دوایی، مهدی، بررسی رابطه بین جو سازمانی و مدیریت تعارض از دیدگه دبیران، فصلنامه تازه های روانشناسی صنعتی/سازمانی، سال اول، شماره سوم، تابستان 1389.
– خسرویان، امین، گل پرور، محسن، آتش پور، سیدحمید، بررسی رابطه جو سازمانی با ابعاد فرهنگ نوآوری (تشکیلات، یادگیری سازمانی و جهت گیری بازار) در کارکنان شرکت سیمان سپاهان اصفهان، یافته های نو در روانشناسی، 1389، ص 94-79.
– دلاور، علی. (1382) روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی. تهران: انتشارات نشر ویرایش.
– دنهارت، رابرت بی. (1382). تئوریهای سازمانهای دولتی. ترجمه الوانی و دانایی فرد، تهران، صفار.
– رضایی کلید بری، ح، ر. باقر سلیمی، س. (1387). نقش عدالت سازمانی در تقویت رفتار شهروندی سازمانی.
– رضاییان، علی. (1384). انتظار عدالت و عدالت در سازمان. تهران: انتشارات سمت.
– ساروخانی، باقر. (1375). روش های تحقیق در علوم اجتماعی. پژوهشگاه علوم انسانی، مطالعات فرهنگی.
– ساروقی، احمد. (1375). تعهد سازمانی و رابطه آن با تمایل به ترک خدمت. فصلنامه مدیریت دولتی، شماره 35، صص 73-65.
– سرمد، زهره و بازرگان، عباس و حجازی، الهه. (1377). روشهای تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگاه.
– سیار، ابوالقاسم و حسن اسلامی. (1386). رفتار شهروندی سازمانی. مجله تدبیر، شماره 187.
– سید جوادین، سید رضا، محمد مهدی فراهی و غزاله طاهری عطار (1387)، شناخت نحو.
– شایان جهرمی، شاپور امین، احمدی، عباداله، درویش پور فراغه، سکینه، بررسی رابطه میان جو سازمانی با تعهد سازمانی و روحیه از دیدگاه دبیران دوره راهنمایی مدارس دخترانه شهر مرودشت در سال تحصیلی 88-87، فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال دوم، شماره سوم، بهار 1388.
– شفیعی فر، محمد. (1383). دموکراسی و عدالت اجتماعی با تأکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. شماره 23.
– شیوه پیشگیری از فرسودگی شغلی، روزنامه تفاهم، خرداد 1385.
– طبرسا، غلام علی، اسماعیلی گیوی، محمدرضا و اسماعیلی گیوی، حمیدرضا. (1389). «عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی سازمانی در یک بیمارستان نظامی. مجله طب نظامی: دوره 12، شماره 2، صص 99-93.
– عباسپور، اصغر. (1385). «بررسی رابطه بین اقدامات منابع انسانی و رفتارهای شهروندی سازمانی در میان کارکنان بانک ملت»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مدیریت دانشگاه تهران.
– علوی، سید امین الله. (1377). روانشناسی مدیریت و سازمان. تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.

Author: مدیر سایت