عوامل موثر بر بهره وری و بهره وری نیروی کار

عوامل موثر بر بهره وری و بهره وری نیروی کار

2-11) عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار به منظور ارائه مدل های مربوطه
Widget not in any sidebars

در مورد مدل ها و عوامل تاثیرگذار بر بهره وری،طرح ریزی های بسیاری انجام گرفته است که در ادامه به چند نمونه از آن ها اشاره می شود. سومانت عوامل موثر بر بهره وری را به چهار دسته تکنولوژی محور، مواد محور، کارکنان محور، و وظیفه محور تقسیم می کند. متناسب با این عوامل می توان فنون ارتقاء بهره وری را در سه دسته عوامل سخت افزاری، عوامل نرم افزاری، و عوامل انسان افزاری تقسیم کرد. از بین این سه عامل، عامل انسانی و نیروی کار، به عنوان مهم ترین و موثرترین عامل تولید و بهره وری به شمار می آید. انسان افزار به توانایی و انگیزه انجام دادن کار و کلیه عوامل مرتبط با این دو عامل مثل: آموزش، علاقه، روحیه، بینش و نگرش انسان ها نسبت به کار خود اشاره دارد و دربرگیرنده موضوعات مرتبط با توانایی ها و رفتار انسان نظیر مهارت، علاقه و لذت از کار است. عوامل انسان افزارمحور را می توان معادل توانمندسازی یعنی بکارگیری دانش و افزایش انگیزش کارکنان از سوی مدیریت دانست، که در نهایت، سازمان می تواند به راحتی به اهداف خود برسد. (بردبار و کنجکاو، 1390)
2-11-1) مدل ژوزف ام. پوتی
این مدل را ژوزف ام. پوتی در سال (1985) او عوامل اصلی موثر بر بهره وری کارکنان را به شرح ذیل تبیین نمود: (بردبار و کنجکاو، 1390)
آموزش کارکنان
فراهم آوردن رضایت شغلی
حسن روابط کارگر و کارفرما
2-11-2) مدل کیت دیویس و جان نیواستورم
کیت دیویس و جان نیواستورم در سال (1986) درباره عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار، به عوامل زیر اشاره کردند: (همان منبع)
کیفیت رهبری
اعتماد متقابل کارگر و کارفرما
دو سویه بودن ارتباطات
عادلانه بودن پاداش
وضوح و روشنی شغل و مشارکت کارکنان
امکان رشد و پیشرفت کارکنان
2-11-3) مدل کوانتان و وتون
این دو صاحب نظر، مدلی را مطرح می کنند که بهبود بهره وری را با رشد سازمان و نقش مدیر به عنوان تصمیم گیرنده متناسب می سازد. در این مدل، به استراتژی هایی جهت بهبود بهره وری تاکید می شود که بر رشد و توسعه سازمان تاکید دارند. آن ها معتقدند که نوع استراتژی های بهبود بهره وری به مراحل رشد سازمان بستگی دارد و برای رشد سازمان به چند مرحله اشاره کرده اند که عبارت اند از: (بردبار و کنجکاو، 1390)
تعیین اهداف و تقدم و تاخر آن ها نسبت به همدیگر
مشخص کردن ملاک و معیاری برای ستاده ها با توجه به محدودیت های سازمانی
تهیه و تدارک برنامه های عملی
حذف موانع شناخته شده بر سر راه بهبود بهره وری
تکمیل روش اندازه گیری بهره وری و محاسبه بهره وری بر مبنای قیمت سال پایه
اجرای برنامه های عملی
برانگیختن کارگران و سرپرستان برای دستیابی به بهره وری بیشتر
ایجاد و حفظ روند فزاینده تلاش ها در جهت حرکت بهره وری

مدیر سایت