فایل پایان نامه : آمیخته بازاریابی

Leadership concept with group of metallic and gold colour arrows, 3D render generated Image

ابزارهای ارتباطی پیش روی شرکت‌ها هستند. وظیفه شما به عنوان یک بازاریاب، داشتن اطلاعات کامل درباره گزینه‌های در دسترس و توانایی ارزیابی نقاط قوت و ضعف هر یک از آن‌ها، از لحاظ به وجود آوردن آگاهی، علاقه، حفظ توجه، تغییر نگرش و فروش نهایی محصولات شرکت است.
2-4-6-2- برنامه ترویجی
پس از اینکه همه اجزای برنامه را مورد توجه قرار دادید، حال نوبت به ترکیب آن‌ها در داخل یک برنامه هماهنگ و زمان‌بندی شده است. برنامه ترویج به عنوان یک سند مکتوب، از ساختار دقیقاً مشابهی با برنامه‌های کسب و کار و بازاریابی، برخوردار است.
بررسی برنامه بازاریابی
تجزیه و تحلیل از موقعیت برنامه ترویجی
تجزیه وتحلیل از فرایند ارتباطات
تعیین بودجه
توسعه برنامه ارتباطات یکپارچه بازاریابی
تبلیغ و آگهی تجاری
بازایابی مستقیم
بازاریابی اینترنتی
پیشبرد فروش
روابط عمومی
فروش شخصی
اهداف تبلیغات
اهداف بازاریابی مستقیم
اهداف بازاریابی اینترنتی/تعاملی
اهداف پیشبردفروش
اهداف روابط عمومی
اهداف فروش شخصی
استراتژی تبلیغات
استراتژی بازاریابی مستقیم
استراتژی بازاریابی اینترنتی/تعاملی
استراتژی پیشبرد فروش
استراتژی روابط عمومی
استراتژی فروش شخصی
تاکتیک ها و استراتژی رسانه پیام تبلیغاتی
تاکتیک ها و استراتژی رسانه پیام بازاریابی مستقیم
تاکتیک ها و استراتژی رسانه پیام اینترنتی/تعاملی
تاکتیک ها و استراتژی رسانه پیام فروش
تاکتیک ها و استراتژی رسانه پیام روابط عمومی
تاکتیک های فروش و استراتژی پیام فروش شخصی
اجرا و یکپارچه کردن استراتژی های ارتباطات بازاریابی
نظارت، ارزیابیو کنترل ارتباطات یکپارچه بازاریابی
شکل 22-2- مدل برنامه ریزی ارتباطات یکپارچه بازاریابی (بلچ،2004)
به منظور درک آن‌چه که اهداف بازاریابی و ارتباط‌های بازاریابی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، نیازمند برگشت به عقب و بررسی برنامه بازاریابی هستیم.
بررسی و ممیزی ترویج، اطلاعاتی درباره‌ی سطوح موجود آگاهی مشتریان، فروش، نگرش‌های مشتریان نسبت به شرکت و محصول، فراهم می‌آورد. در این مرحله استراتژی بازاریابی که عبارت است از این که کدام بخش از بازار مورد هدف قرار گرفته، چه موضعی لازم است و چه کسانی در واحد تصمیم‌گیری به عنوان مخاطب برنامه در نظر گرفته می‌شوند، باید مورد توجه قرار گیرد.
بخش‌های بازاریابی و ارتباط‌های بازایابی (و عملیات آن‌ها) مقدار ثابتی از پول به عبارت دیگر بودجه را برای دوره زمانی ثابت تخصیص می‌دهند. روش‌های مختلفی همچون روش درصد فروش، روش هدف و کار، روش بازده سرمایه‌گذاری، روش بودجه‌بندی مبتنی بر برابری رقبا، روش قابل تحمل، روش بودجه سال قبل به اضافه درصدی بیشتر، برای تدوین بودجه برنامه ترویج وجود دارد.
اهداف در ارتباط با آگاهی، نگرش و اقدام خریداران، باید به روشنی تعیین شوند.
استراتژی ترویج، تعادل مورد نظر در استفاده از ابزارهای ارتباطات بازاریابی را تشریحمی کند.
معمولاً اکثر برنامه‌های ارتباط‌های بازاریابی از آمیخته‌های ابزارهای ارتباط‌های بازاریابی استفاده می‌کنند. به دلیل این که هر ابزاری دارای قوت‌های ارتباطاتی و ترغیبی متفاوت می‌باشد.
استراتژی‌های رسانه و پیام وابستگی متقابل دارند. به همین خاطر استراتژی رسانه بایستی هم‌زمان با استراتژی پیام تدوین گردد.
اثربخشی عملیات بر اساس میزان حصول اهداف ارزیابی می‌شود و استراتژی‌های تبلیغاتی بر این اساس کنترل و تنظیم می‌شوند (بلچ، 2004).
7-2- زمینه پژوهش
تحقیق مشابهی با عنوان تحقیق مذکور یافت نشد ولی شماری از تحقیقات مرتبط به شرح زیر می‌باشند:
تدوین استراتژی مناسب بازاریابی در بانک صادرات یزد، محمدحسین رشیدی عزآبادی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، 1383.هدف این تحقیق بررسی الگوهای استراتژی بازاریابی و انتخاب و تدوین استراتژی مناسب در بانک صادرات یزد به منظور دست‌یابی به جایگاه مناسب و امکان جذب سهم بیشتری از بازار که بقا سازمان به آن وابسته است می‌باشد. در این تحقیق سه مدل برنامه‌ریزی استراتژیک بازاریابی که عبارتند از:
الگوی اول- ویلیام جی استنتون
الگوی دوم- ویلیام ام پراید و او سی فرل.
الگوی سوم- مدل استراتژی بازاریابیارائه شده توسط دکتر منوچهر فرهنگ.
مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته و مدل دکتر فرهنگ انتخاب شده است (شکل 23-2).
استراتژی بازایابی
رفتار مصرف کننده
تقسیم بندی بازار
انتخاب بازار هدف
سهم بازار
تجزیه و تحلیل فاصله
تحقیقات بازار
جاذبه بازار
روش ورود به بازار
درجه گیری
منظورهای بازاریابی
استراتژی بازاریابی
برنامه بازاریابی
سیاست محصول
سیاست توزیع
سیاست ترویج
سیاست قیمت گذاری
شکل 23-2: مدل دکتر منوچهر فرهنگ (سازمان مدیریت صنعتی)
به
منظور اطلاع از نظرات مشتریان و تأثیر آن در استراتژی انتخابی بر اساس نمونه‌گیری و طرح پرسش‌نامه از مشتریان نظرخواهی شده و نتیجه این که استراتژی مشتری‌گرایی به عنوان خط مشی راهبردی سازمان در نظر گرفته شده است. بر اساس نتایج حاصل از اندازه‌گیری رضایت‌مندی و انتظارات مشتریان و نظرات کمیته برنامه‌ریزی بانک صادرات ایران و دیدگاه خبرگان و مدیران بانک نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای سازمان مشخص شده است و به تعیین موقعیت فعلی سازمان در کسب و کار پرداخته شده است. آن‌گاه بر اساس ملاحظات فوق تلفیقی از استراتژی مشتری‌گرایی و استراتژی رشد و توسعه (نفوذ در بازار) به عنوان استراتژی مناسب سازمان انتخاب گردیده است. در پایان با توجه به نظرات مشتریان راهکارهای مناسب برای اجرای استراتژی انتخاب شده در قالب آمیخته بازاریابیارائه شده است.
یافته‌های مشخص تحقیق
فهرست مهم‌ترین قابلیت‌ها و نقاط ضعف سازمان.
فهرست مهم‌ترین فرصت‌ها و تهدیدهای محیطی.
مدل استراتژی مناسب بازاریابی برای سازمان.
فهرست اولویت‌بندی تاکتیک‌های بازاریابی جهت به‌کارگیری استراتژی مورد نظر در سازمان.
انتخاب استراتژی مناسب برای توسعه بازار (شرکت صنایع صنام الکترونیک)، محمد مهدی کربلایی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، 1382.
بر اساس هدف اصلی تحقیق و سؤال آغازینِ آن‌، که یافتن الگوی مناسب برای توسعه بازار شرکت صنایع صنام الکترونیک است، محقق به دنبال مدلی است که به عنوان راهنما از آن استفاده نماید. به این منظور ابتدا نیازمندی‌های تحقیق را برجسته ساخته و بر اساس مسئله تحقیق که افزایش حجم فروش شرکت است، به تشریح مدل‌های گوناگون، شامل: ماتریس گروه مشاورین بوستون، ماتریس پرتفوی کسب و کار، ماتریس محصول- بازار آنسوف، ماتریس کاتلر، ماتریس تحلیل نقاط ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها، ماتریس تحلیل عوامل داخلی و خارجی و ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک پرداخته و در نهایت باارائه مدلی (شکل 24-2)، ابتدا با بهره‌گیری از ماتریس تحلیل عوامل داخلی و خارجی که بر اساس شرایط موجود محیط و شرکت تهیه می‌گردد اقدام به تعیین موقعیت فعلی شرکت در کسب و کار خود نموده تا بر این اساس توانمندی‌های داخلی و فرصت‌های جذاب برای توسعه را شناسایی نماید. برای انتخاب استراتژی مناسب برای توسعه از مدل آنسوف که استراتژی‌های مختلفی را برای توسعه بازار و محصولاتارائه می‌کند بهره گرفته است و از دیدگاه خبرگان صنعت، مدیران شرکت و عاملین فروش شرکت در نظرسنجی‌ها استفاده نموده است. در پایان با معیارهایارائه شده توسط هابر برگ برای تست استراتژی، به عنوان فیلتر، استراتژی نهایی انتخاب و سپس فهرست محصولات ممکن و جذاب را بر اساس مدل پنچ نیروی پورتر تعیین نموده است. در مرحله بعد توصیه‌های عملیاتی برای اجرای استراتژی انتخاب شده در قالب آمیخته بازاریابی بیان شده است.
شناسایی قابلیتهای درونی شرکت صنام (نقاط قوت و ضعف)
شناسایی عوامل محیطی (فرصتها و تهدیدها)
نظر خواهی از مدیران شرکت
نظرخواهی از خبرگان صنعت تلویزیون
انتخاب محصولات ممکن و خراب

تعیین موقعیت فعلی کسب وکار صنام به کمک ماتریس
نظر خواهی از عوامل فروش
انتخاب استراتژی اصلی بر اساس ماتریس محصول –بازار آنسوف
تست استراتژی بر اساس روش های بریرگ

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

توصیه های عملیاتی برای اجرای استراتژی اصل
شکل 24-2: مدل مفهومی پژوهش
بررسی عوامل مؤثر بر حجم فروش شرکت چرم آذر به منظور تدوین سیاست‌های فروش، حسین محمد پورزندی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، 1377.
تحقیق حاضر سعی دارد تا با بررسی عوامل تأثیرگذار بر حجم فروش محصولات شرکت مذکور استراتژی مناسب در زمینه بالا بردن حجم فروش را برگزیند. در این تحقیق موضوع از دو رکن اساسی تشکیل شده است.
الف) عوامل محیطی اثرگذار بر حجم فروش این صنعت که شامل عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و تکنولوژیکی می‌باشد.
ب) عوامل آمیخته بازاریابی شامل عوامل محصول، قیمت، بهبود و پیشرفت کانال‌های توزیع، هدف اصلی تحقیق نیز دستیابی به عوامل مؤثر بر سهم بازار و گسترش آن در صنعت چرم با مورد ویژه شرکت چرم آذر می‌باشد. دو هدف جزیی شناسایی عوامل محیطی و عوامل بازار مؤثر بر صنعت چرم نیز دنبال شده است. در واقع محقق تلاش کرده است تا رهنمودهایی برای مدیران و سیاست‌گذاران شرکت‌های چرمی در جهت بهبود وضع بازارارائه دهند.
روش جمع‌آوری اطلاعات در این تحقیق پرسش‌نامه است که برای مشتریان و کارشناسان صنعت چرم ارسال گردیده است. در پرسش‌نامه مشتریان صرفاً به عناصر آمیخته بازاریابی پرداخته شده است ولی در پرسش‌نامه کارشناسان علاوه بر عناصر آمیخته بازاریابی به عوامل مؤثر محیطی نیز توجه شده است.
پس از تکمیل پرسش‌نامه‌ها با استفاده از روش‌های آماری نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و در خصوص اولویت تأثیرگذاری 4 پی بر مصرف به این نتیجه دست یافته است:
1.محصول/ 2.قیمت/ 3.ترویج/ 4.توزیع
طراحی الگوی صادرات بر اساس قیمت‌گذاری رقابتی در صنایع کاشی و سرامیک ایران، منیژه حقیقی نسب، پایان‌نامه دکترای مدیریت (گرایش بازاریابی بین‌الملل)، 1377.
هدف این پژوهش، این بوده است تا متغیرهای اصلی و مؤثر بر صادرات صنعتی در چارچوب قیمت‌گذاری رقابتی را مورد شناسایی قرار داده و الگوی مناسبی از این متغیرها طراحی گردد.
فرضیه‌ها و متغیرهای عملیاتی
فرضیه کلی: قیمت‌گذاری رقابتی در استراتژی بازاریابی بین‌الملل از عوامل مؤثر در رابطه با صادرات صنایع کاشی و سرامیک به شمار می‌آید.
میزان صادرات به مشارکت مدیران در توسعه بازارهای صادراتی بستگی دارد. متغیر عملیاتی: میزان صادرات/ میزان تولید.
میزان صادرات به برخورداری شرکت‌های مورد مطالعه از مزیت رقابتی در مکان تولید بستگی دارد. متغیر عملیاتی: قیمت صادراتی/ قیمت جهانی.
میزان صادرات به کیفیت کالا در صنعت مورد مطالعه بستگی دارد. متغیر عملیاتی: دارا بودن گواهی‌نامه‌های استاندارد ملی یا بین‌المللی.
میزان صادرات به نوع واسطه توزیع در صنعت مورد مطالعه بستگی دارد. متغیر عملیاتی: استفاده از صادرات مستقیم یا غیرمستقیم.
میزان صادرات به نسبت بین نرخ‌های موازی رسمی و غیررسمی ارز در بخش صنعت بستگی دارد. متغیر عملیاتی: نرخ ارز تخصیصی به صنایع/ نرخ ارز در بازار غیر رسمی.
میزان صادرات به تعهد پیمان ارزی در بخش صنعت بستگی دارد. متغیر عملیاتی: وجود یا عدم پیمان ارزی در سال‌های مورد مطالعه.
میزان صادرات به سیاست واردات در مقابل صادرات در بخش صنعت بستگی دارد. متغیر عملیاتی: وجود یا عدم این سیاست در سال‌های مورد مطالعه.
با توجه به نتایج به دست آمده کل الگو معنی‌دار و متغیرهای مشارکت مدیران در توسعه صادرات، نسبت قیمت‌ها در مزیت مکانی تولید، نوع واسطه در کانال توزیع (با علامت منفی) و نسبت بین نرخ‌های ارز، در سطح اطمینان حداقل 95% معنی‌دار و سه متغیر کیفیت، پیمان ارزی و واردات در مقابل صادرات دارای ارتباط معنی‌دار نبودند.
نتیجه‌گیری کلی این پژوهش این است که شرکت‌های مورد مطالعه در استراتژی بازاریابی بین‌الملل خود بر عامل قیمت ارزان صادراتی تکیه کرده و از عوامل مزیتی دیگر مانند کیفیت و کانال توزیع استفاده مثبتی نداشته‌اند. با توجه به فرآیند بین‌المللی شدن شرکت‌ها در مطالعات پیشینه و یافته‌های این پژوهش، مدیران این صنعت با شاخص‌های میزان صادرات در حدود ده درصد تولید و استفاده از صادرات غیرمستقیم در کانال توزیع، در مرحله آزمایشی صادرات قرار دارند.
استراتژی قیمت ارزان در بازاریابی بین‌الملل، با تکیه بر مزیت تولید با هزینه پایین با هدف نفوذ در بازارها و یا گسترش سهم بازار توسط رقیبان در بازارهای بین‌الملل به کار گرفته شده است. در حالی که در شرکت‌های مورد مطالعه این پژوهش، به نظر می‌رسد که قیمت ارزان‌تر صادراتی نسبت به قیمت‌های بین‌المللی توأم با حجم کم صادرات به مدد تفاوت نرخ ارز و همچنین قیمت‌های بالاتر داخلی جبران گردیده و در واقع نمی‌تواند تأمین‌کننده یک مزیت رقابتی پایدار برای صادرات این شرکت‌ها باشد. سیاست‌های دولت نیز در زمینه نرخ ارز موازی تخصیصی به صنایع، پیمان ارزی و واردات در مقابل صادرات از اثربخشی در توسعه صادرات این صنعت برخوردار نبوده و نتوانسته خصلت ارزشی و تضایفی را در مجموعه سیستمی فعالیت‌ها ایجاد کند.
انتخاب آمیخته بازاریابی مناسب با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی AHP با رویکرد برنامه‌ریزی استراتژیک بازاریابی (مطالعه موردی: شرکت کاشی مرجان)، سعیده کتابی و همکاران، مجله دا
نشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه اصفهان، 1384.
تحقیق حاضر درصدد رسیدن به اهداف ذیل می‌باشد:
تعیین آمیخته بازاریابی مناسب در شرکت کاشی مرجان با تکنیک AHP با رویکرد برنامه‌ریزی استراتژیک
تعیین ساختار مناسب محصول
تعیین شیوه مناسب قیمت‌گذاری
تعیین کیفیت مناسب توزیع
تعیین شیوه مناسب ترفیع
فراهم کردن یک سیستم کنترل و اطلاعات استراتژیک برای آشناسازی تصمیم‌سازان شرکت با فرصت‌هایی که شرکت با آن روبرو می‌شود.
آشناسازی نظام تصمیم‌گیری شرکت با سیستم AHP و مزایای استفاده از آن مانند حل تعارض در تصمیم‌گیری گروهی و سرعت بخشیدن به تصمیم‌گیری گروهی.
تصمیم‌گیری راجع به انتخاب عوامل آمیخته بازاریابی (محصول، قیمت، توزیع، ترفیع) و تعیین اولویت نسبی هر کدام که شالوده اساسی سیستم بازاریابی را تشکیل می‌دهد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. چرا که علاوه بر ارضای نیازهای بازار هدف باید با اهداف سازمانی و بازاریابی مؤسسه نیز منطبق باشد. این مقاله انتخاب آمیخته بازاریابی با رویکرد استراتژیک در نظر می‌گیرد که به دنبال ارزیابی همزمان شرایط فعلی و احتمالی آینده محیط داخلی و خارجی می‌باشد، مطالعه در شرکت کاشی مرجان انجام گرفته و با توجه به ساختار مسأله از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده است. پس از شناسایی معیارهای مؤثر بر انتخاب آمیخته بازاریابی در صنعت کاشی کشور به کمک پرسش‌نامه، با استفاده از مقایسه‌های زوجی و تحلیل آن به کمک نرم‌افزار انتخاب خبره وزن نهایی هر یک از اجزای عناصر آمیخته بازاریابی شناسایی گردیده، و در نهایت یک مدل انتخاب آمیخته بازاریابی در صنعت کاشی پیشنهاد شده است. در بین اجزای آمیخته بازاریابی، زیبایی و طرح ظاهری کالا و تنوع تولیدات، فروش اقساطی و