فایل پایان نامه : تحلیل استراتژیک

ر احتمالی چیست؟8
آیا منابع در دسترس هستند؟9
جمعیت شناختی
تعدا افراد ترک تحصیل کننده
سالخوردگی جمعیت
اقلیت ها
زنان
سطح تحصیلات
تعداد موجود فارغ التحصیلان
اجتماعی
نگرش های مصرف کننده
حرکت به سمت حمایت از مصرف کننده
نگرش های کارکنان
نگرشها نسبت آموزش
تغییرات در ارزش ها و فرهنگ
تغییرات در سبک زندگی
توزیع درآمد
طرز فکر نسبت به کار و اوقات فراغت
اقتصادی
تورم
بحران اقتصادی
هماهنگ سازی جامعه اقتصادی اروپا
سطح اشتغال و بیکاری
تجارت بین المللی

تراز پرداختها
نرخ بهره
عرضه پول
کلGDPوGDPبه ازای هر نفر
مخارج مصرف کننده و درآمد قابل استفاده
نوسانات نرخ تبدیل ارز
سرمایه گذاری دولتی،خصوصی وشرکت های خارجی
تغییرات سیکلی کسب و کار
هزینه های انرژی،هزینه های حمل و نقل،هزینه مخابرات،هزینه های مواد خام
سیاسی
تغییردولت بومی
تعییرات دولت در سایر کشورها
روابط بین دولت و سازمان
سیاست های رفاه اجتماعی
قوانین و مقررات تجارت خارجی
خصوصی سازی
محیطی
آلودگی
ضایعات
اوضاع جوی
موضوعات سبز
سطح و نوع انرژی مصرف شده-انرژی قابل تجدید
تکنولوژیکی
مواد جدید
حق امتیازها و محصولات جدید
عمر محصول
تکنولوژی اطلاعات
روشها و فرآیندهای تولید
جایگزینی ماشین
سیاست سرمایه گذاری دولت
اولویت های تحقیقاتی شناسایی شده جدید
سرعت تغییر و انطباق یا تکنولوژی جدید
سطح مخارجR&Dرقبای شرکت
مخارج دولت برای تحقیقات
تمرکز دولت و صنعت بر روی تلاش های تکنولوژیکی
سرعت انتقال تکنولوژی
اکتشاف ها یا توسعه هایی در صنایع مرتبط مانند تامین کنندگان
توسعه هایی در صنایع غیر مرتبطی که ممکن است مناسب باشد
قانونی
قوانین و مقررات فرصتهای برابر
بهداشت/ایمنی/رفاه
مالیات
مداخله رقابتی
قوانین و مقررات برنامه ریزی
هماهنگی با جامعه اقتصادی
افشائ اطلاعات
مشارکت
موضوعات ایمنی محصول
زیرساخت
سیستم های حمل و نقل
تحلیل خود
یک موضوع این است که باید به فرصتهای جذاب توجه کرد و موضوع دیگر این است که برای بهره برداری از این فرصت ها و موفقیت در این راه باید دارای شایستگی های لازم بود. از این رو باید نقاط قوت و ضعف شرکت نسبت به رقبا در زمینه تکنولوژی، منابع مالی، مهارتهای تولید، نقاط قوت بازاریابی، مشتریان در اختیار، بازار در اختیار مورد ارزیابی قرار گیرد. نقاط قوت بایستی با نیازمندی بازار تطبیق داده شود.
بدیهی است که واحد تجاری الزامی ندارد همه نقاط ضعف خود را از بین ببرد و نیز نباید در مورد همه نقاط قوت بر خود ببالد. پرسش عمده این است که، آیا واحد تجاری باید فعالیت های خود را محدود به فرصتهایی نماید که در اختیار وی قرار میگیرند و آیا می تواند با توجه به نقاط قوت خود از آن ها بهره برداری نماید و یا برای ایجاد نقاط قوت مشخص درصدد یافتن فرصتهای بهتر برآید.
گاهی یک واحد تجاری نمی تواند عملکرد شایسته ای داشته باشد، زیرا واحد های آن بصورت یک تیم هماهنگ عمل نمی کنند. بنابراین مسئله بسیار مهم ارزیابی رابطه کاری بین واحدهای مختلف است که باید در بررسی (حسابرسی) محیط داخلی آن ها مورد توجه قرار داد
جدول 3-2- یک روش تحلیلی را برای ماتریس تحلیل نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدها به نمایش می گذارد.
جدول 3-2- روشی برای انجام تجزیه و تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدید ها (کرین و دیگران، 2006)
ردیف
تجزیه و تحلیلی عوامل داخلی
نقاط قوت
نقاط ضعف
1
مدیریت
2
بازاریابی
3
کارکنان
4
مالی
5
تولید
6
تحقیق و توسعه
1
تجزیه و تحلیل محیط داخلی
فرصت ها
تهدیدها
2
مشتریان بالفعل
3
مشتریان بالقوه
4
تکنولوژی
5
محیط اقتصادی
6
اوضاع سیاسی
7
دولت و سایر بخشها
قلمرو ماتریس تحلیل نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدها، وسیع و گسترده است و در واقع یک چهارچوب مفهومی برای تحلیل های سیتمی محسوب میشود که امکان بررسی عوامل و مقایسه تنگناها، تهدیدها، جنبه های آسیب زننده، فرصت ها، تقاضاها و موقعیت های محیط بیرونی را همراه با نقاط قوت و ضعف استراتژی به وجود می آورد.
جدول 4-2-نه مرحله اصلی در تجزیه و تحلیل محیط:
مرحله
تکنیک ها
نتیجه مرحله
1.- اصول اصلی محیط:یک ارزیابی اولیه برای تعریف و بررسی خصوصیات اصلی محیط
تخمین برخی از عوامل اصلی تشکیل دهنده محیط:
تعریف و اندازه بازار
رشدبازار
سهم بازار
تحلیل استراتژیک پایه ای در مورد:
قلمرو فرصت استراتژیک
بنا نهادن دور نماهای رشد در آینده
شروع ساختار دهی به رقابت در بازار
2- .بررسی میزان تلاطم و عدم اطمینان در محیط
ملاحظات کلی:
تغییر:سریع یا کند
آینده تکراری یا شگفت آور؟
قابل پیش بینی یا غیر قابل پیش بینی؟
تاثیر ساده یا پیچیده بر روی سازمان؟
نتایج استراتژیکی کلی:
آیا محیط برای انجام پیش بینی های مفید خیلی آشفته است؟
فرصتها و تهدیدهای پیش روی سازمان چیست؟
3.عوامل زمینه ای تاثیر گذار برمحیط
تجزیه و تحلیل PESTELوتحلیل سناریو
شناسایی تاثیر های مهم و کلیدی
در صورت ممکن پیش بینی آنها
درک روابط متقابل بین رویدادها
4.تجزیه و تحلیل مراحل رشد بازار
دوره عمر صنعت
شناسایی مرحله رشد
توجه به پیامدهای آن برای استراتژی
شناسایی مرحله بلوغ،تولید مازاد و موضوع های سیکلی
5.عوامل خاص صنعت:
چه چیزی منجر به موفقیت در صنعت می شود؟
تجزیه و تحلیل عوامل کلیدی برای موفقیت
شناسایی عوامل مرتبط با استراتژی
متمرکز مردن توسعه و تحلیل استراتژیک
6.عوامل خاص برای تعادل رقابتی در صنعت
تجزیه و تحلیل پنچ نیروی رقابتی
تجزیه و تحلیل توصیفی و
ایستای نیروهای رقابتی
7.عوامل خاص برای همکاری در صنعت
تجزیه و تحلیل چهار رابطه
تجزیه و تحلیل سازمان های فعلی و آتی در مورد اینکه با چه کسی امکان همکاری وجود دارد؟
تجزیه و تحلیل شبکه
8.عوامل خاص برای رقبای بلافصل
تجزیه و تحلیل رقیب و پورتفولیوی محصول
نیم رخ رقیب
تجزیه و تحلیل قدرت های نسبی بازار
9.تجزیه و تحلیل مشتری
مطالعات بازار و بخش بندی
استراتژی هدف گذاری شده در مشتریان بالقوه و موجود
2-2-2- تحلیل رقبا
تجزیه و تحلیل رقابت با تعریف و تعیین رقیب شروع میشود که در این ارتباط دو دیدگاه وجود دارد. یک دیدگاه مربوط به پایگاه دادهی مشتری و مشتری گرایی است و به انتخاب مشتری و آن دسته رقبایی که مشتری انتخاب میکند توجه دارد. روش دیگر، تجه به اتحادیه های تولید- مصرف است و توجه به رقبایی که محصول آن ها مشابه محصول شرکت ما میباشد. در حقیقت، این منابع به ما نشان می دهند که چگونه رقبا در بازار به فعالیت می پردازند.
دیدگاه دوم، شناسایی گروه های استراتژیک است یعنی گروه هایی از شرکت هایی رقابتی که استراتژی های مشابهی را دنبال می کنند و دارایی ها ریال مهارتها و ویژگی های مشترک دیگری دارند. شناسایی رقبای بالقوه نیز مهم است، یعنی رقبایی که انگیزه و توانایی لازم برای ورود به صنعت مورد نظر دارند.
یک یا دوشرکت رقیب که بیشترین تهدید را برای شرکت ایجاد می کنند انتخاب شده و نیمرخ رقابتی آنها بر حسب عوامل زیر مورد بررسی قرار می گیرد:
اهداف شرکت:اگر رقیب رشد فروش یا رشد سهم بازار را دنبال می کند ممکن است یک استراتژی تهاجمی را مد نظر قرار دهد. گزارش های سالیانه و بیانیه های منتشر شده شرکت می تواند در تعیین اهداف شرکت کمک کند.
منابع شرکت : مقیاس و اندازه منابع شرکت می تواند شاخص مهمی در مورد تهدید رقابتی آن محسوب شود.شاید دارای تکنولوژی بهتر یا بدتر باشد،شاید داشتن پرسنل مازاد در کارخانه ها،و یا شاید مشکلات و مسائل مالی.
سوابق عملکردی در گذشته: سوابق عملکردی شرکت در صورت های مالی و گزارش های منتشر شده عمومی شرکت.
کالاها و خدمات فعلی:بسیاری از شرکت ها محصولات رقبای خود را با هدف مهندسی معکوس آن محصولات خریداری می کنند.
روابط با سایر سازمانها:عضویت مشترک،اتحتدها و سایر شکل های همکاری ممکن است مزیت رقابتی مناسبی را ایجاد کند.
استراتژی های فعلی:نگرش نسبت به مباحثی مانند نوآوری ، مشتریان پیشرو،تامین مالی و سرمایه گذاری،مدیریت منابع انسانی،سهم بازار،کاهش هزینه،دامنه محصول،قیمت گذاری،و برند سازی همه مستلزم بررسی می باشد.
شما باید یافته ها و نتایج حسابرسی بازاریابی را صرفا با رقبای اصلی خود مقایسه کنید.
بعد از شناسایی رقبا باید به این سوالات پاسخ داد:
رقبای شما چه کاری را بهتر از شما انجام میدهند؟
شما چه کاری را بهتر از رقبای خود انجام می دهید،
نقاط ضعف و قوت رقبا را در موارد زیر مشخص کنید:
رقابت پذیری محصول
قیمت گذاری
ویژگی ها و مزایای محصول
اثر بخشی تبلیغات
اثربخشی روش های توزیع
گرایش تجارت/مصرف کننده
روند های سهم بازار رقابتی
اثر بخشی نیروهای فروش
مبنا و مقیاس مقایسه را می توانید فروش و سهم بازار فعلی و آینده محصولات در هر بازار و بخش بازار قرار دهید. بکوشید تا تحلیل رقابتی شما تا جایی ممکن جامع باشد، هرچه اطلاعات تجسمی رقابتی بیشتری کسب کنید گزینه های استراتژیک رقابتی بیشتری نیز در مقابل شما قرار خواهد گرفت. داشتن شناخت خوب درباره رقبا، شرکت را قادر به فعالیت در بازار بدون درگیری مستقیم در رقابت می نماید.
جدول 5-2- یک تحلیل رقابتی جامع را با استفاده از اطلاعات رقبایتان در اختیار شما قرار میدهد که در برنامه ریزی بازاریابی به آن رجوع خواهید نمود.
جدول 5-2-جمع بندی تحلیل رقابتی (بنگز،1387
نام رقیب
سهم بازار
خطوط تولید
خطوط سرویس دهی
شهرت
3-2-2- تجزیه و تحلیل بازار
پایه و اساس تدوین برنامه بازاریابی، تجزیه و تحلیل بازار است. یک برنامه بازاریابی باید شامل شرح دقیقی از بخش های مختلف بازار باشد به ویژه بخشی از بازار که باید برآن تمرکز شود. پاسخ سازمان به این سوال که مصرف کنندگان و مشتریانشان چه کسانی هستند و چه خواسته ها و نیازهایی دارند، بسیار مهم است.
شما در چه بازاری فعالیت می کنید؟
تعریف بازار بطور صحیح به برنامه ریز در سنجش سهم و رشد بازار، درک خصوصیان مشتریان هدف، شناخت رقبای مربوط و تنظیم اهداف و استراتژی های بازاریابی کمک شایانی می نماید.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مشتریان شما چه کسانی هستند؟
وضعیت مشتریان فعلی خود را به منظور شناسایی این که کدام بخش های بازار هستند و نیز شناسایی ویژگی های مشترک و الگوهای خرید آن ها تهیه کنید. چنین نیم رخی در بخش بندی بهتر بازار و استفاده از تاکتیک های مناسب بازاریابی به شما کمک می کند.
چه چیزی رفتار مشتری را برمی انگیزد؟
شناخت عواملی که واقعا مشتران را برمی انگیزانند بسیار حیاتی است چرا که منابع باید به فراهم آوردن منافعی بکار روند که برای مشتریان ارزشمند هستند بنابراین لزوم رویکرد بازاریابی به کسب و کار بدیهی است، چرا که مزایای ذیل را در بردارد:
شناسایی نیازها/انیگزه های مشتریان
استفاده از مهارت های شرکت برای تولید کالا یا خدمتی که آن نیازها را رفع میکند.
ترفیع مزایای محصولات به ان بخش از بازار که هدف شماست.
ارزش مشتریان شما چیست؟
همواره بخش هایی از بازار وجود دارند که کسب و کار عمده یک سازمان را میسازند. بر این اساس اثر پارتو یا قانون 20،80 نشان میدهد که کدام بخش یا گروه از بازار و چه گروه یا طبقه ای از مشتریان حجم بیشتری از فروش و کسب و کار سازمان را خلق می کنند تا سازمان متناسب با آن بیشترین و بهترین تلاش خود را دران حوزه متمرکز نماید.
مدل آبشاری بازار می تواند به عنوان ابزاری برای تجزیه و تحلیل و اتخاذ یک استراتژی برای بازارها استفاده شود.بر مبنای پتانسیل بازار ابتدا باید تعیین شود که چه سهمی از بازار غیر قابل دسترس است. دسترسی ممکن است به دلیل انحصار های عطا شده از طرف دولت به رقبا یا به علت تایید نشدن گواهی نامه های محصول غیر ممکن شود.بازار باقیمانده قابل دسترس سپس به بازار خدمت داده شده و خدمت داده نشده تقسیم شود.بخش های بازار خدمت داده نشده برای تک تک کسب و کار ها وجود دارند به دلیل فقدان بازار آزاد ،کالاها و خدمات غیر قابل دسترس یا به علت نسبت قیمت/خدمت غیر رقابتی.
پتانسیل بازار (بازار کل)
بازار غیرقابل دسترس
پتانسیل فروش (بازار قابل تحقق)
بازار خدمت داده نشده
(همه رقبا)
حجم بازار خدمت داده شده (همه رقبا)
بازار خدمت داده نشده
(شرکت ما)
حجم فروش (شرکت ما)
پتانسیل

شکل 6-2- تجزیه وتحلیل پتانسیل بازار با استفاده از آبشار بازار
3-2- تعیین اهداف
اسکات هدف را این گونه تعریف میکند: اهداف بیان کننده منظور برنامه ریزی در طرح ها و برنامه ها هستند. آن ها در چارچوب فرآیند برنامه ریزی تدوین شده، ایده های مبهم و تجربی را به منظور ها و نتایج مشخص تبدیل می کنند. هدف گذاری جز لاینفک یک برنامه ریزی است. اگرچه ممکن است اهداف به صورت ناآگاهنه تعریف شده باشند.
شکل 7-2- سلسه مراتب رسالت و اهداف را در یک شرکت تولیدی فرضی نشان میدهد. هدف گذاری انجام شده در سطح اول یا عالی تحت عنوان بیانیه رسالت سازمان، در سطح دوم یا واحد هایی فرعی کسب و کار استراتژیک تحیت عنوان اهداف اصلی ودرسطح سوم یعنی سطح وظیفه ای تحت عنوان اهداف بازاریابی نامیده می شود و درمرحله آخر خطی مشی ها و استراتژی هایی بازاریابی را تدوین میکند.
رسالت شرکت
افزایش بهره وری صنعت
اهداف اصلی و حرفه ای
تحقیق و پژوهش برای تولید ماشین آلات جدید
بالا بردن سطح سود آوری به منظور حمایت از تحقیقات
اهداف بازاریابی
افزایش فروش کاهش هزینه ها
افزایش سهم بازارهای داخلی ورود به بازارهای خارجی
استراتژی بازاریابی
فعالیتهای ترویجی و پیشبرد فروش کاهش قیمت و افزایش کیفیت
شکل 7-2-سلسله مراتب اهداف یک شرکت تولیدی فرضی
1-3-2- اهداف بازاریابی
اهداف بازاریابی تعریف کننده رفتار بازار هدف برای تامین فروش است و باید مشخص، قابل اندازه گیری، مختص به دوره زمانی معین و متمرکز بر رفتار بازار هدف (ماننده حفظ مشتری، آزمایش محصول، تکرار خرید و …) باشد.
بنابراین جهت طراحی واقع بینانهی این اهداف توجه به فرصتها و تهدیدها، اهداف فروش و بازار هدف لازم است.
اهداف فروش را میتوان بر حسب مبالغ فروش یا واحد های فروش رفته تعیین کرد. این اهداف را می توان بر حسب مناطق فروش، انواع مصرف کنندگان و دوره هایی زمانی نیز تقسیم بندی نمود. بعلاوه اهداف را می بایست همواره ارزیابی، نظارت و کنترل کرد و در صورت لزوم آن را تعدیل نمود، تا از طریق فروش سود کافی حاصل گردد..
بطور کلی می توان عوامل تاثیرگذار در تعیین اهداف فروش را به دو دسته عومل کمی و کیفی تقسیم بندی نمود، که روند فروش وروند سهم بازار از عوامل کمی تاثیرگذار میباشند و شرایط اقتصادی، رفتار رقبا، دوره عمر کالا، ماموریت و شخصیت سازمان وتقاضای مقطعی به عنوان عوامل کیفی تاثیرگذار بر تعیین اهداف فروش در نظر گرفته میشود.
بازار هدف را میتوان ژنراتور دستیابی به اهداف فروش دانست و از طرفی راهنمای مناسبی برای طراحی اهداف بازاریابی می باشد درانی خصوص می توان بازارهدف را در دو گروه مشتریان فعلی و مشتریان جدیدطبقه بندی نمود و بعنوان مثال اشاره به این مورد

Author: mitra1--javid

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *