فرآیند تحلیل شبکه ای و تصمیم گیری چندمعیاره


Widget not in any sidebars
دلیل این که این تحقیق در واحد ستادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می گیرد این است، که عامل های موثر بر سرمایه فکری شناسایی و اولویت بندی شود، که اولویت بندی این عامل ها با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای(ANP) می باشد، که از بین این عامل ها بهترین و مؤثرترین عوامل انتخاب شوند.
1-3- هدفهای تحقیق :
هدفهای این تحقیق را می توان به شرح ذیل بیان نمود .
1-3-1- تعیین شاخص های مؤثر بر سرمایه افکری
1-3-2- تعیین زیرشاخص های مؤثر بر سرمایه فکری
1-3-3- اولویت بندی شاخص های موثر بر سرمایه فکری
1-3-4- اولویت بندی زیرشاخص های مؤثر بر سرمایه فکری
1-3-5- به کارگیری روش تحلیل شبکه ای در شناسایی و رتبه بندی عوامل های سرمایه فکری در واحد ستادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
1-4- سوالات تحقیق :
1-4-1- شاخص های موثر بر سرمایه فکری در واحد ستادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کدام اند؟
1-4-2- زیر شاخص های موثر بر سرمایه فکری در واحد ستادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کدام اند؟
1-4-3- اولویت بندی شاخص های موثر بر سرمایه فکری چگونه است و بهترین شاخص های سرمایه فکری کدام اند؟
1-4-4- اولویت بندی زیرشاخص های موثر بر سرمایه فکری چگونه است و بهترین زیرشاخص های سرمایه فکری کدام اند؟
1-5- مدل تحقیق :
شکل 1-1- مدل تحقیق
1-6- روش تحقیق :
این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی می باشد. کاربردی چون در مورد یکی از موضوعات یا مسائل سازمان ها و بخش های اقتصادی کشور انجام می گیرد و نتایج و یافته های کلان آن می تواند برای حل مشکلات یا پاسخگویی به پرسش های مدیران مفید باشد. پیمایشی و از آن رو که ارتباط بین دو متغییر مستقل و متغییر وابسته را مورد بررسی قرار می دهد، اولویت بندی و رتبه بندی شاخص ها و زیرشاخص های این پژوهش بر اساس فرآیند تحلیل شبکه ای ANP و استفاده از نرم افزار Super Decisions انجام گرفته است.
1-7- قلمرو تحقیق :
قلمرو موضوعی تحقیق حوزه مدیریت منابع انسانی می باشد. لذا با استفاده از روش کمی– کیفی و روش های تصمیم گیری چندمعیاره، روش تحلیل شبکه، در تلاش جهت رتبه بندی و انتخاب بهترین شاخص ها و زیرشاخص ها سرمایه فکری در واحد ستادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستیم. قلمرو مکانی تحقیق واحد ستادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و قلمرو زمانی تحقیق از اسفند ماه 1392 تا بهمن ماه 1393 می باشد.
1-8- جامعه آماری و حجم نمونه :
جامعه آماری این پژوهش کارشناسان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (ستاد) هستند. تعداد 60 نفر از کارشناسان سازمان با بیش از 10 سال تجربه کاری برای این پژوهش انتخاب شدند که از بین 60 نفر پاسخ گویی به پرسشنامه اول (طیف لیکرت) و 3 نفر به عنوان کارشناسان خبره سازمان برای پاسخ گویی به پرسشنامه دوم (مقایسات زوجی) انتخاب گردیدند. با توجه به اینکه جامعه آماری ما در حوزه منابع انسانی می باشد و تعداد کارشناسان این حوزه 60 نفر در واحد ستادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشغول به کار می باشند، همه کارشناسان (جامعه) به عنوان نمونه انتخاب گردیدند.
1-9- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :
تجزیه و تحلیل داده های پژوهش حاضر با استفاده از روش فرآیند تحلیل شبکه ایANP برای اولویت بندی و رتبه بندی شاخص ها و زیرشاخص های سرمایه فکری استفاده شده است، و انجام محاسبات با استفاده از نرم افزار Super Decision انجام گرفته است.
1-10- متغیرها و واژه های کلیدی :
1-10-1- سرمایه انسانی :

Author: مدیر سایت