فرآیند تحلیل شبکه ای و رضایتمندی ارباب رجوع

تامین نیروی انسانی
توسعه سازمانی
Widget not in any sidebars

تامین نیروی انسانی
توانمندیهای سازمانی
تامین نیروی انسانی
تخصص گرایی
تامین نیروی انسانی
رضایتمندی ارباب رجوع
تامین نیروی انسانی
سرمایه رابطه ای همکاران
جدول 4-3- پرسشنامه مقایسات زوجی سنجش اهمیت زیرشاخص های سرمایه انسانی با زیرشاخص های سرمایه فکری
4-1-4- گام چهارم : مدل اجرایی تحقیق :
ارزیابی مقایسه ای عوامل سرمایه فکری در واحد ستادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مدل اجرایی ارائه می شود، همان طور که قبلا توضیح داده شده در این پژوهش از مدل سلسله مراتبی توماس ساعتی استفاده خواهیم کرد ، بنابراین اکنون اطلاعات و عوامل هایی (شاخص ها و زیرشاخص ها) که در مراحل قبلی شناسایی شدند در مدل مربوطه و در دو سطح عوامل تعیین کننده سرمایه فکری، شاخص ها و زیرشاخص های سرمایه فکری جاگذاری می کنیم که در شکل 4-1 این مدل آمده است.
شکل 4-1- مدل اجرایی تحقیق
4-1-5- گام پنجم: مراحل انجام روش فرآیند تحلیل شبکه ای(ANP)
1- تعیین هدف و عوامل های (شاخص ها و زیرشاخص ها) سرمایه فکری
همان طور که از عنوانش معلوم است هدف و عوامل های (شاخص ها و زیرشاخص ها) سرمایه فکری در تصمیم گیری نهایی موثر می باشند تعیین می شوند، که این عوامل توسط کارشناسان واحد ستادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که بر کل سازمان آگاهی کافی دارند تعیین می گردد.
2- ساخت شبکه
ساده ترین شبکه از تعدادی خوشه به همراه عناصر درون آن ها ساخته می شود در مواردی عناصر یک خوشه روی همه یا برخی عناصر خوشه ی دیگر اثر می گذارند (یا از آنها اثر می پذیرند) ارتباطی بین دو خوشه ایجاد می شود که آن را وابستگی بیرونی می نامیم (ارتباط توسط کمانی نشان داده می شود که از خوشه مبدا به خوشه مقصد کشیده می شود). اگر عناصر یک خوشه بر روی برخی یا همه عناصر خوشه خودشان اثر گذار باشند، این ارتباط را وابستگی درونی می نامیم (این ارتباط به صورت یک کمان برگشتی حلقه وار خواهد بود).
هم چنین شاخص های سرمایه فکری شامل سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه نوآوری، سرمایه سازمانی و سرمایه رابطه ای است که در این تحقیق خوشه های اصلی را تشکیل می دهند. درون هر خوشه مجموعه ای از زیرشاخص های مربوط به هر شاخص های گفته شده قرار دارند که به عنوان گره های شبکه شناخته می شوند. شاخص ها و زیرشاخص ها علاوه بر این که درون هر گره دارای رابطه هستند، با گره های درون سایر خوشه ها نیز ممکن است رابطه داشته باشند و در محاسبات باید روابطی از این دست و بازخورد آن ها را در نظر گرفت، در شکل 4-2 نشان داده شده است.
سرمایه انسانی
– شایستگی
– آموزش
– نگرش
– ارزیابی عملکرد

Author: مدیر سایت