فرایند تصمیم گیری خریدار و الگوی رفتار مصرف کننده

Rainbow shiny lines as arrow, decorative lines for background, computer generated abstraction, 3D rendering backdrop

منابع………………………………………………………………………………………………………………………………….. 136
پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………………147 [do_widget id=kl-erq-2]
فهرست شکل ها و نمودارها:
شکل2-1- سه موضوع اصلی در خط مشی بازاریابی اجتماعی………………………………………………………… 16
شکل2-2- فرایند مدیریتبازاریابی…………………………………………………………………………………………………….. 18
شکل2-3- بازیگران محیطخرد……………………………………………………………………………………………………….. ..22
شکل2-4- بازیگران محیط کلان……………………………………………………………………………………………………… 22
شکل2-5- الگوی رفتار مصرف کننده……………………………………………………………………………………………… 23
شکل2-6- فرایند تصمیم گیری خریدار……………………………………………………………………………………………24
شکل2-7- آمیخته بازاریابی……………………………………………………………………………………………………………. 31
شکل 3-1- مراحل تحقیق………………………………………………………………………………………………………………103
نمودار4-1- توریع سن…………………………………………………………………………………………………………………….106
نمودار 4-2- توزیع میزان تحصیلات………………………………………………………………………………………………107
نمودار 4-3- توزیع سابقه کار…………………………………………………………………………………………………………108
فهرست جداول
جدول 2-1- میزان فروش سالیانه محصولات لبنی در شهر شیراز در یک دوره 7 ساله………………… 80
جدول 2-2-میزان فروش سالیانه محصولات لبنی پگاه در شهر شیراز در یک دوره 7 ساله…………. 80
جدول 3-1- منابع شاخص های آمیخته بازاریابی……………………………………………………………………………..97
جدول 3- 2- مقدار آلفای کرونباخ………………………………………………………………………………………………… 100
جدول 4-1- توزیع سن…………………………………………………………………………………………………………………….106
جدول 4-2- توزیع میزان تحصیلات………………………………………………………………………………………………. 107
جدول 4-3- توزیع سابقه کار…………………………………………………………………………………………………………. 108
جدول 4-4- میانگین و انحراف معیار عناصر آمیخته بازار یابی……………………………………………………. 109
جدول 4-5- نتایج آزمون و باتلت برای بررسی کفایت نمونه…………………………………………….110