قابلیت اعتماد و دو گروه مستقل

قابلیت اعتماد و دو گروه مستقل


Widget not in any sidebars

تجزیه و تحلیل با استفاده از آمار توصیفی
این نوع آمار صرفا به توصیف جامعه می پردازد و هدف آن محاسبه پارامترهای جامعه است. چنانچه محاسبه مقادیر و شاخص های جامعه آماری با استفاده از سرشماری تمامی عناصر آن انجام گیرد آن را آمار توصیفی گویند. (حافظ نیا، 1387، 8) بر اساس آمار توصیفی از شاخص هایی مانند جداول توزیع فراوانی، میانگین و واریانس جهت توصیف داده ها استفاده خواهد شد.
تجزیه و تحلیل با استفاده از آمار استنباطی
در این نوع آمار محقق با استفاده از مقادیر نمونه آماره ها را محاسبه می کند. سپس به کمک تخمین و آزمون فرض آماری، آماره ها به پارامترهای جامعه تعمیم داده می شود. به طور کلی در بحث آماری، هر جا سخن از استنباط و استنتاج باشد، آن را آمار استنباطی می خوانند. (حافظ نیا، 1387، 8-9) در تحلیل های آمار استنباطی همواره نظر بر این است که نتایج حاصل از مطالعه گروه کوچکی به نام نمونه چگونه به گروه بزرگتری به نام جامعه تعمیم داده می شود. (همان منبع، 242)
آمار استنباطی :
در تحلیل های آمار استنباطی همواره نظر بر این است که نتایج حاصل از مطالعه گروه کوچکی به نام نمونه چگونه به گروه بزرگتری به نام جامعه تعمیم داده می شود. (حافظ نیا، 1387، 242)
آزمون k-s (کولموگوروف- اسمیرنوف) جهت بررسی نرمال بودن هر یک از توزیع های حاصل از سوالات
آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف ، که به افتخار دو آماردان روسی به نام های اِ.اِن.کولموگوروف و اِن.وی.اسمیرنوف به این نام خوانده می شود ، روش ناپارامتری ساده ای برای تعیین همگونی اطلاعات تجربی با توزیع های آماری منتخب است . ( آذر و مومنی ، 1387 ، 310 )
آزمون t با نمونه های مستقل
آزمون T برای نمونه های کوچک کاربرد دارد (کمتر از 30 مورد مشاهده)، در سال 1915 به وسیله فردی به نام ویلیام سیلی گوست مشاور امار یکی از موسسات ایرلند مطرح شد. مفهوم اظهارات او این بود که انحراف استاندارد در نمونه های کوچک با انحراف استاندارد در جامعه شباهت کمی دارد؛ بنابراین، برای حل مساله آزمون T را پیشنهاد کرد. توزیع T از بسیاری جهات شبیه توزیع با کمیت Z (نمرات استاندارد) است که از فرمول به دست می آید. به کمک کمیت Z می توان تفاوت موجود در پراکندگی میان یک سری انحراف نمره از میانگین را به وسیله تقسیم انحراف هر نمره از میانگین (x- μ) بر انحراف استاندارد آن سری نمره (σ)، مرتفع نمود و نمره ها را با یکدیگر مقایسه کرد. البته توزیع T با کمیت Z و منحنی طبیعی تفاوت دارد؛ مثلا توزیع کمیت Z طبیعی است، در حالی که توزیع کمیت T تابع تعداد آزمودنی هاست که در درجه ازادی (df) تاثیر دارد و هر چه درجه آزادی بیشتر باشد شکل توزیع به منحنی توزیع طبیعی نزدیکتر است. از آزمون T برای مقایسه و تشخیص تفاوت و رابطه علی استفاده می شود و موارد کاربردی آن عبارت است از: (حافظ نیا، 1387، 250)
الف) آزمون فرض درباره میانگین جامعه؛ ب) آزمون T برای مقایسه میانگین های دو گروه مستقل؛ ج) آزمون T برای گروه های همبسته.
3-7) جمع بندی فصل سوم
فصل حاضر به بیان روش شناسی اجرای تحقیق شامل: روش تحقیق، جامعه آماری، تعداد و روش نمونه گیری، اعتبار و قابلیت اعتماد پرسشنامه، ابزارهای مختلف جمع آوری داده ها و روش جمع آوری داده ها، روش تجزیه و تحلیل داده ها و قلمرو تحقیق در سه گروه قلمرو مکانی، موضوعی و زمانی پرداخته است.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

4-1) مقدمه
تجزیه و تحلیل داده ها برای بررسی صحت و درستی فرضیات تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار است. امروزه در بیشتر تحقیقاتی که متکی بر اطلاعات جمع آوری شده از موضوع مورد تحقیق می باشد. تجزیه و تحلیل اطلاعات از اصلی ترین و مهمترین بخش های تحقیق محسوب می شود. بنابراین پس از معرفی روش تحقیق، لازم است با استفاده از داده ها و روش های آماری، به آزمون فرضیه های تحقیق پرداخته شود.
در این فصل داده های جمع آوری شده برای تائید یا رد فرضیه های تحقیق مورد استفاده قرار می گیرند. جهت تحلیل یافته ها ابتدا داده های پژوهش (که در عملیات میدانی از طریق پرسشنامه جمع آوری شده بودند)، استخراج شده اند. سپس کلیه داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در بررسی توصیفی داده ها، شاخص های آماری مربوط به هر یک از متغیرهای تحقیق محاسبه گردید. در بخش آمار استنباطی از آزمونهای کولموگروف- اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن داده ها و از آزمون t با نمونه های مستقل جهت بررسی رابطه متغیرها استفاده گردیده است.
4-2) شاخص های توصیفی متغیرها
به منظور شناخت بهتر ماهیت جامعه ای که در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است و آشنایی بیشتر با متغیرها ی پژوهش، قبل از واکاوی داده های آماری،لازم است این داده ها توصیف شود.آمار توصیفی به تلخیص،توصیف و توضیح ویژگی های مهم داده ها گفته می شود.
توصیف آماری داده ها،گامی در جهت تشخیص الگوی حاکم برآن ها و پایه ای برای تبیین روابط بین متغیرهایی است که در پژوهش بکار می رود.
توصیف متغیرهای دموگرافیک
جنسیت
با توجه به نتایج جدول، از 196 نفر شرکت کننده در مطالعه، 58 نفر (29.6 درصد) زن و 138 نفر (70.4 درصد) مرد می باشند.
جدول (4-1): توزیع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب جنسیت

مدیر سایت