قانون مجازات اسلامی و مجازات اسلامی

Business man defending light beams with umbrella concept on background

2.کسی که عادتاً دیگری را اعم از ذکور و اناث به منافیات عفت وادارد یا وسایل ارتکاب را برای آنـها فراهم [do_widget id=kl-erq-2]
سازد؛
3.قواد و یا کسی که فاحشه‌خانه‌ای دایر و یا اداره کند و یا زنی را برای شهوترانی غیر اجیر کند؛
4. کسی که جوان کمتر از 18 سال تمام را برای شهوترانی غیر ببرد و یا او را واداربه رفتن کند و یا او رابرای این مقصود اجیر کند اگر مرتکب یکی از‌جرمهای فوق شوهریا پدر یا مادر یا قیم … باشد به دو سال تا چهار سال حبس مجرد‌محکوم خواهد شد. همین حکم در موردی نیز مقرراست که مرتکب متوسل به عنف یا تهدید شده باشد و یا شخصی که در مورد او جرم واقع شده‌است سابقه فحشاء اخلاقی نداشته باشد…» اما مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 با تاسی از تعاریف فقها،ذیل ماده 135 قوادی را به «جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط» تعریف نموده است همچنین قانون گذار در قانون جدید مصوب 1392، ذیل ماده 242 در تعریف این جرم از عبارت ” به هم رساندن ” بهره برده است. گویا مقصود قانونگذار از عبارت اخیر همان معنای ماخوذ در قانون سابق بوده است.
همچنین بموجب ماده 639 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 که این ماده عینا در ماده 865 قانون مجازات مصوب 1392 آمده است : افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم می شوند و در مورد بند «الف» علاوه بر مجازات مقرر ، محل مربوطه بطور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد :
الف ـ کسی که مرکز فساد و یا فحشاء دایر یا اداره کند .
ب ـ کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید .
تبصره- هرگاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق نماید علاوه بر مجازات مذکور به حد قوادی نیز محـکوم می شود. »
ب) عنصر مادی :
آنچه از مفهوم ماده 865 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (ماده 639 ق.م.ا مصوب 1370) برمی آید این است که قانونگذار عناوین متعددی را برای ترویج جرم فحشا پیش بینی نموده است که عبارتند از :
1. دایر کردن مرکز فساد با فحشا
2. اداره کردن مرکز فساد یا فحشا
3. تشویق مردم به فساد یا فحشا و یا فراهم آوردن موجبات آن
4. مرتبط کردن دو نفر جهت انجام اعمال منافی عفت.
تاسیس و دایر کردن مراکز فساد و فحشاء که امروزه در دنیا، در قالـب تجارت صورت می‌گیرد، یـکی از سودآور‌ترین درآمدهای غیر قانونی است. دایر کردن در این جرم معنایی اعم از تاسیس و اداره دارد. مرکز فساد و فحشاء محلی است که فساد و فحشاء در آن صورت می‌گیرد. بنابراین شامل محلی که مقدمات فساد و فحشاء صورت می‌گیرد،  نمی‌شود.
فساد بر «هر عمل خلاف قانون »اطلاق می‌شود و فحشاء به کار زشت و عمل زنا اطلاق می‌شود. در اصطلاح فساد و فحشاء در مواردی بر یک معنا بکار رفته است. اما با توجه به این که در ماده 865 ق.م.ا بین فساد و فحشاء حرف اضافه «و یا» فاصل شده است، باید آن دو را در این جرم متفاوت دانست. بنابراین فساد مفهومی جدای از فحشاء دارد. در حقیقت می‌توان فحشاء را به معنای زنا دانسته و فساد را بر سایر اعمال ضد عفت و اخلاق حسنه مانند لواط، مساحقه، تفخیذ، نمایش و فروش و… مطالب مستهجن دانست. شاهد بر این امر، ذکر ماده 865 در فصل جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی است. در نهایت باید گفت فساد و فحشاء منصرف به مفاسد اخلاقی است و تشخیص آن بر عهده دادگاه است.
عنصر مادی این جرم ، دایر کردن یا اداره کردن مرکز فساد و فحشا و تشویق مردم به فساد و فحشاء یا فراهم کردن موجبات آن است . دایر نمودن از جمله جرایم به عادت است و تکرار به آن خصیصه مجرمانه می دهد یعنی چنین محلی می بایـست آن قدر به امر فساد اختصاص یافته باشد که بتوان گفت آن مـرکز را به منظور
چنین امری تاسیس نموده اند .
بنابراین به صرف تاسیس نمودن بدون وقوع فساد در اینگونه اماکن جرمی واقع نشده است . البته لزومی ندارد که مرکز مورد نظر صرفا مختص به امر فساد و فحشاء باشد . به نظر می رسد جرم مذکور در قسمت «الف» این ماده از نظر عنصر مادی ، مقید به تحقق نتیجه است یعنی دایر کردن و اداره کردن مرکز فساد یا فحشاء در صورتی محقق می شود که منجر به فساد و فحشاء گردد .
درتبصره ماده 865 تاکید براین شده که اگر جرم ترویج فساد و فحشا منجر به عمل قوادی شود در این حالت عمل ارتکابی از تعدد جرم محسوب می شود و از این حیث شخص به دو مجازات جداگانه محکوم می شود . در این رابطه جرم قوادی در واقع با انجام فعل مثبت مادی خارجی تحقق پیدا می کند چرا که مقنن در ماده 242 گفته است به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط.
حال این سوال مطرح می شود که آیا رفتار مجرمانه فاعل به صورت عمل مطلق باید باشد یا این که به صورت مقید واقع شود . به عبارت دیگر صرف عمل ارتباط بین دو نفر یا بیشتر جهت تحقق جرم کافی است یا این که حتما می بایست عمل منجر به زنا یا لواط شود؟