قراردادهای بیمه و بیمه الکترونیکی

قراردادهای بیمه و بیمه الکترونیکی

هنگامی که زیان دیده طرح دعوی مسئولیت مدنی علیه بیمه گذار نماید ، بیمه گر می تواند از طرف بیمه گذار خود را به عنوان ضامن در دعوی شریک نماید . البته این امکان نیز وجود دارد که علیه بیمه گر خود دعوی اصلی به خاطر تضمین ، مستقل از آنچه که توسط زیان دیده علیه او مطرح شده است ، اقامه نماید .
دعوایی که علی الاصول در دادگاه محل اقامت خود یا دادگاه محلی که حادثه سبب زیان آنجا اتفاق افتاده است ، اقامه خواهد نمود . زیان دیده معمولاً ترجیح می دهد در عوض اقامه دعوی مسئولیت علیه عامل زیان مستقیماً علیه بیمه گر اقامه دعوی کند .
Widget not in any sidebars

در مورد مسئولیت بیمه گر در بیمه های بین المللی آنچه که حائز اهمیت است ، قانون حاکم بر این قراردادها است .
اگر در قرارداد بیمه شرط صریحی نسبت به انتخاب قانون وجود داشته باشد ؛ غالباً توسط دادگاههای کامن لا مورد احترام واقع می شود . یک نویسنده انگلیسی به نام « مالکوم کلارک » معتقد است که؛ قضات انگلیسی قراردادهای بیمه ای را که در آنها شرط انتخاب قانون حاکم شده باشد، کمتر به چالش می کشند
وقتی که که بیمه گر و بیمه گذار صریحاً قانونی را به عنوان قانون حاکم انتخاب نموده اند ، این انتخاب قانونی و مشروع است ، و دلیلی وجود ندارد برای اجتناب از انتخاب شرایط بیمه نامه . در فرانسه ، انتخاب قانون حاکم ، قانونی نیست مگر اینکه سیستم حقوقی منتخب به قدر کافی با قرارداد بیمه ای مرتبط باشد .
البته پی بردن به اینکه آیا دادگاههای کانادایی هم موضع مشابهی دارند مشکل است . همچنین در اکثر ایالت های آمریکا ، انتخاب قانون حاکم امری رایج و پذیرفته شده است ، مگر اینکه قاضی دادگاه آن ایالت ارتباط منطقی و محکمی بین طرفین قرارداد بیمه و قانون منتخب نبیند .
گفتار سوم : بیمه اتکایی
بیمه اتکایی ؛ عملیاتی است که به موجب آن یک بیمه گر ( اصلی یا واگذارنده ) تمام یا قسمتی از تعهدات خود را به شرکت بیمه دیگری ( بیمه گر اتکایی یا انتقال گیرنده ) منتقل می کند و خود در مقابل بیمه گذار ، متعهد تأمین می باشد .
بیمه گر انتقال گیرنده به نوبه خود می تواند این تعهد تضمین شده را به شخص ثالث واگذار کند . در این صورت بیمه گر اتکایی اول ، واگذارنده محدود و طرف مقابل ، انتقال گیرنده محدود خواهد بود .
توزیع ریسک ، پایه و اساس بیمه اتکایی را تشکیل می دهد . گاهی علیرغم تلاش در انتخاب خطر ، شرکت بیمه قادر نخواهد بود همگونی کامل خطراتی را که تحت پوشش قرار می دهد به دست آورد ، اما وجود قرارداد اتکایی امکان یکنواخت شدن خطرات ، حفظ تعادل مالی و امکان قبول ریسکهای زیادتر را برای بیمه گر فراهم می کند .
در بیمه اتکایی هیچگونه ارتباط حقوقی بین بیمه گذار با بیمه اتکایی وجود ندارد و اصولاً بیمه گذار در اغلب موارد از وجود چگونگی عملیات اتکایی بی اطلاع می باشند .
قرارداد بیمه ای که بین بیمه گذار و بیمه گر منعقد می شود از یک طرف و همچنین قرارداد بیمه اتکایی که بین بیمه گر و واگذارنده با بیمه گر اتکایی منعقد می کند از طرف دیگر دو قرارداد جداگانه محسوب می شوند .
بیمه اتکایی به دو نوع اجباری و اختیاری تقسیم می شود :
1 ـ بیمه اتکایی اجباری
وقتی بیمه اتکایی ، اجباری است که طرفین قرارداد به واگذاری و قوبل آن مکلف باشند . اصطلاح بیمه اتکایی و اجباری هم شامل بیمه اتکایی قانونی و هم در بر گیرنده بیمه اتکایی قراردادی است . زیرا در هر دو حالت ، نوعی الزام به انجام واگذاری اتکایی وجود دارد که در یکی ، الزام ،قانونی و در دیگری ، الزام ، قراردادی است .
در قرارداد بیمه اتکایی شرکت واگذارنده ، تعهد می کند قسمتی از خطرات بیمه شده را در رشته معینی از بیمه و در زمان معینی که مدت قرارداد است به طرف دیگر واگذار کند و شرکت بیمه اتکایی این خطرها را قبول می کند و در مقابل پرداخت حق بیمه اتکایی مقرر شده ، در صورت بروز حادثه و خسارت به تناسب سهم خود در پرداخت خسارت شرکت می کند .
2 ـ بیمه اتکایی اختیاری
زمانی قرارداد ، بیمه اتکایی اختیاری محسوب می شود که طرفین قرارداد در واگذاری و قبول آن آزاد باشند .
در صورتی که یکی از طرفین قرارداد به واگذاری یا قبول آن مجبور باشد ، قرارداد بیمه برای یک طرف اجباری و برای طرف دیگر اختیاری است .
معمولاً در اکثر موارد بیمه گر اتکایی ، اجبار به قبول دارد و بیمه گر اصلی در واگذاری به بیمه گر اتکایی مخیر است .
مبحث دوم : بیمه الکترونیکی
گفتار اول : مفهوم بیمه الکترونیکی
بیمه الکترونیکی در یک تعریف کلی، به فراهم ساختن امکان دسترسی مشتریان به خدمات بیمه‌ای با استفاده از واسطه‌های ایمن و بدون حضور فیزیکی اطلاق می‌شود. بنابر تعریف دیگر، بیمه الکترونیک به ارایه و مبادله محصولات و خدمات بیمه‌ای با بهای اندک از طریق کانال‌های الکترونیکی گفته می‌شود.

مدیر سایت