محاسبه آلفای کرونباخ و فرآیند تحلیل شبکه ای


Widget not in any sidebars

3-4- متغیرهای تحقیق :
برای انجام هر تحقیق علمی بایستی متغیرهای آن را تعیین نمود. متغیر عبارت است از کمیتی که مقدار آن از یک واحد مشاهده به واحد مشاهده دیگر تغییر می یابد.
متغیر مستقل در این تحقیق شاخص ها و زیرشاخص های موثر بر سرمایه فکری و متغیر وابسته سرمایه فکری در واحد ستادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد.
3-5- ابزار جمع آوری اطلاعات :
ابزار جمع آوری اطلاعات در تحقیق حاضر پرسشنامه می باشد. پرسسشنامه به عنوان یکی از متداول ترین ابزار های جمع آوری اطلاعات در تحقیقات کاربردی است، هم چنین پرسشنامه عبارت است از مجموعه ای از پرسش های هدف مدار که با بهره گیری از مقیاس های گوناگون، نظر دیدگاه و بینش یک فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار می دهد.
3-5-1- پایایی پرسشنامه
در پایایی به این سوال پاسخ داده می شود که آیا اندازه گیری مکرر در شرایط مشابه نتایج همسانی به دست می آید یا خیر؟ روش های مختلفی برای سنجش پایایی وجود دارد. در این پژوهش به منظور اندازه گیری پایایی پرسشنامه اول براساس طیف لیکرت طبق نظر کارشناسان خبره واحد ستادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طراحی شد، از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. ضریب همبستگی آلفای کرونباخ ، یک مقدار بین صفر و یک می باشد. در صورتی یک پرسشنامه پایاست که مقدار آلفای کرونباخ آن بزرگتر از 0.7 می باشد و هر چقدر این مقدار به عدد 1 نزدیک تر باشد پرسشنامه از پایایی بالاتری برخوردار است. مطابق جدول شماره 3-1 می باشد، در این پرسشنامه مقدار آلفای کرونباخ برای هر یک از عوامل (شاخص ها و زیرشاخص ها) و ضریب کل بالاتر از 0.7 است که نشانه پایایی بالای پرسشنامه است که ضریب آلفای کرونباخ در این پژوهش 0.82 می باشد.
N of Items
Cronbach’s Alpha Based on Standardized Itemsa
Cronbach’s Alphaa
20
100
0.82
جدول 3-1- پایایی پرسشنامه سرمایه فکری (محاسبه آلفای کرونباخ)
3-5-2- روایی (اعتبار) پرسشنامه
مقصود از روایی آن است که ابزار اندازه گیری بتواند ویژگی موردنظر را اندازه بگیرد. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیری های نامناسب و ناکافی می تواند هر تحقیق علمی را بی ارزش سازد. بدون آگاهی از اعتبار (روایی) ابزار اندازه گیری نمی توان به نتیجه داده های حاصل اطمینان کرد. برای تعیین اعتبار ، روش های مختلفی وجود دارد. یکی از این روش ها، اعتبار محتوایی می باشد، اعتبار محتوایی نوعی اعتبار است که برای بررسی اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازه گیری به کار برده می شود. اعتبار محتوایی یک پرسشنامه به سوال های تشکیل دهنده آن بستگی دارد که معمولا توسط افراد متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین می شود (بطحایی ، 1385). در این پژوهش پرسشنامه اولیه بین گروهی از کارشناسان خبره واحد ستادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توزیع شد و مورد نظرخواهی قرار گرفته شد و پیشنهادات مورد نظر کارشناسان خبره سازمان نیز اعمال گردید.
3-6- روش تجزیه وتحلیل داده ها :
تجزیه و تحلیل داده های پژوهش حاضر با استفاده از روش فرآیند تحلیل شبکه ایANP برای اولویت بندی و رتبه بندی شاخص ها و زیرشاخص های سرمایه فکری استفاده شده است، و انجام محاسبات با استفاده از نرم افزار Super Decision انجام گرفته است.
فصل چهارم :
تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
مقدمه :
هر تحقیقی معمولا دارای یک بخش تحلیل داده ها است که عبارت است از معنا بخشیدن به مشاهداتی که طی طرح تحقیق صورت گرفته است. تحلیل داده ها اشکال مختلفی می تواند داشته باشد، تمرکز این فصل بر تحلیل داده های کمی است، در آن مشاهدات به صورت عددی در می آیند و در برخی از مواقع بر اساس خواص ریاضی دستکاری می شوند. تحلیل داده های کمی، نوعا مستلزم استفاده از آمار است. آمار روشی برای جمع بندی، طبقه بندی، جدول بندی و تلخیص داده های عددی به طریقی که بتوان معنا یا اطلاعاتی را به دست آورد. (نادری، 1383، 91)
در این فصل سعی شده است تا با تحلیل استنباطی از داده های گردآوری شده، ضمن اجرای مدل تحقیق به بررسی سوالات مطرح شده در این پژوهش بپردازیم. در فرآیند اجرایی نخست پرسشنامه هایی که توسط پاسخ گویان تکمیل گردیده اند را جمع آوری کرده و داده های خام مورد نیاز به کمک رایانه استخراج گردید و سپس میانگین موزون مربوط به این داده ها استخراج گردید، هم چنین در مورد پاسخ گویی به سوالات با استفاده از روشANP استفاده شده و در نهایت داده ها را به وسیله نرم افزار مخصوص مدل ANP یعنی Super Decisions مورد تحلیل و بررسی قرار می دهیم.
4-1- مراحل اجرای تحقیق :
4-1-1- گام اول : بررسی ادبیات تحقیق :

Author: مدیر سایت