محیط های یادگیری و ویس و همکاران

محیط های یادگیری و ویس و همکاران


Widget not in any sidebars

1-1-2-2- تعاریف طراحی آموزشی:
برای طراحی آموزشی تعاریف متعددی در نظریه ها و روی کردهای مختلف وجود دارد از جمله:
ساختن یک پل یک بنا یک موتور و شاید ساختن هر چیزی ابتدا نیازمند پیش بینی چگونگی اتصال قسمت های مختلف آن با یکدیگر و همچنین پیش بینی روش اجرای امور مختلف است.آموزش نیز که ماهیتی تلفیقی و ترکیبی از محتوی، روش ها و امکانات دارد چنین پیش بینی های را اقتضا می کند.این پیش بینی ها را طراحی می نامیم (فردانش،1387).
طراحی آموزشی: پیش بینی روش ها، انتخاب و ترتیب مواد آموزشی در شرایط خاص به منظور رسیدن به نتایج یادگیری به نحو مؤثر (رمی زفسکی، ترجمه فردانش، 1386).
طراحی آموزشی یعنی: روشن کردن اهداف، استفاده از داده ها در باره نیاز و علایق فراگیر، انتخاب شیوه تدریس، انتخاب تجارب یادگیری، پیش بینی استفاده صحیح از مواد و وسایل آموزشی، تعیین مسئولیت افراد، انتخاب روش یا روش های ارزشیابی و پیش بینی زمان (احدیان،1382).
طراحان آموزشی مهندسان عملکرد انسانی هستند ( ردی و دیگران،2003).
پیش بینی فعالیت های آموزشی برای افراد مشخص در زمینه معین (رضوی،1386).
طراحی آموزشی ابزار تدریس و آموزش است،که باعث می شود که مواد آموزشی مؤثر تر و کارامد تر باشند (همان منبع).
در معنای ساده، استفاده از یک فرایند نظام مند برای فهم مشکلات عملکرد انسانی، یافتن راه حل ها و انجام آنهاست (کمپ و همکاران، ترجمه رحیمی دوست، 1387).
علم تعیین دقیق مشخصات فرایند ایجاد. ارزش یابی و تداوم موقعیت های است که یادگیری را هموار می کند (جویس و همکاران،2003).
کل فرایند تحلیل نیاز ها و هدف های یادگیری و ایجاد نظام عرضه ی آموزش برای برآوردن نیازهاست ( موریسون و کمپ، 2004).
طراحی آموزشی نگاه به مسیر و تحلیل آموزش به صورت یک سیستم بهم پیوسته است که در آن اصول حرکت و انتخاب با استفاده از معیار های مطلوب تعیین می شود (مریل، 2009).
به عنوان یک علم، خواستگاه رسیدن به اهدافی است که در نوین ترین و بالاترین حد بدان نیازمندیم (لشین و رایگلوث، ترجمه فردانش،1386).
طراحی آموزشی شکل دادن به ساختار ها،روش ها، اهداف، مواد و برنامه های یک سیستم آموزشی است (مریل،2009).
پیش بینی در توفیق رسیدن به انگیزه های کارای و کاربرد در آن در حوزه های آموزشی است(مریل، 2002).
طراحان آموزشی،خالق محیط های یادگیری هستند (جویس و همکاران،2009).
نقش بندی یک ایده به همراه پیش بینی منابع، مواد و موانع در جریان یاددهی و یادگیری (کمپ و همکاران، ترجمه رحیمی دوست، 1387).
نقشه ساختن انسان در راه رسیدن به تجارب موفق (ارتمر، 2003).
پیش بینی حرکت در یک جریان نظام مند برای رسیدن به اهدافی که دوباره ساختن آنها را باید مد نظر داشت (دین،2009).
2-1-2-2- ویژگی های طراحی آموزشی
باید توجه داشت طراحی آموزشی از پیکر ه ها و اصولی تشکیل شده که باید آن را در تمام فرایند آموزش مورد نظر داشت.
این ویژگی ها شامل موارد زیر می باشند:

مدیر سایت