مدل معادلات ساختاری و مدل معادله ساختاری


Widget not in any sidebars

در آزمایش های چند گروهی روشی که در گذشته فراوان برای تعیین تفاوت حقیقی بین میانگین های بکار رفته ، روش کمترین تفاوت معنادار است. این روش مستلزم محاسبه کوچکترین تفاوت معنادار بین دو میانگین و دقیقاً همان شیوه ای است که از طریق آزمون t استودنت و با بکار بردن واریانس درون گروه ها در مقایسه های طرح ریزی شده بکار رفته است. از این روش هنگامی که نسبت f معنادار نیست نباید استفاده شود، و حتی اگر نسبت f معنادار باشد نباید برای همه مقایسه های ممکن بین میانگین ها بکار رود(هومن،1377،37 ). در این تحقیق برای مقایسه میانگین نظرات کارکنان در زمینه کارآفرینی و ساختار سازمانی استفاده شده است.
3-8-5) ضریب رگرسیون:
در این تحقیق برای نشان دادن قابلیت پیش بینی کارآفرینی سازمانی از طریق مؤلفه های ساختار سازمانی از این روش استفاده شده است.
و) تحلیل مسیر : روش تحلیل مسیر، تعمیمی از رگرسیون معمولی است که قادر است علاوه بر بیان آثار مستقیم، آثار غیرمستقیم و اثر کل هر یک از متغیرهای مستقل را برای متغیرهای وابسته نشان دهد و با بیان منطقی، روابط و همبستگی مشاهده شده بین آنها را تفسیر کند (گال و همکاران، 1388).
ز) مدل معادلات ساختاری : مدل معادلات ساختاری روش پیچیده ای است که برای تحلیل عاملی چند متغیره بکار می رود. این روش را می توان برای آزمون نظریه هایی که درباره روابط علی میان متغیرها وجود دارند، استفاده کرد. این روش از روش تحلیل مسیر توانمندتر است و اندازه گیری هایی که توسط آن و بر روی ابزارها انجام می شود. روایی و پایایی بیشتری دارند. این روش لیزرل و مدل علی متغیر مکنون نیز نامیده شده است، زیرا برای آزمون آن دسته از روابط علی استفاده می شود که مدل های نظری آن را مشخص کرده اند(گال و همکاران،1383). در مدل معادله ساختاری، اندازه متغیرهای آشکار برای شناسایی واریانس مشترک بین آنها تحلیل عاملی می شود، یعنی عاملی که بین متغیرها مشترک است، معین می گردد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل یافته ها
مقدمه
داده های جمع آوری شده اعداد و ارقامی بدون معنی می باشند که از آمار برای معنی دار کـردن آنهـا به منظـور تحقق اهداف پژوهش ها و تحقیقات کمک گرفته می شود.
تجزیه و تحلیل اطلاعات به عنـوان بخـشی از فرآینـد روش تحقیق علمی یکی از پایه های اصلی هـر مطالعـه و پـژوهش بـه شـمار مـی رود کـه به وسـیله آن کلیـه فعالیت های تحقیقی تا رسیدن به یک نتیجه، کنترل و هدایت می شوند.
به عبارتی در این بخش، پژوهشگر برای پاسخگویی به مسأله تدوین شده و یا تصمیم گیری در مورد رد
یا تأیید فرضیه یا فرضیاتی که برای تحقیق در نظر گرفته است از روش های مختلف تجزیه و تحلیل استفاده می کند. ذکر این نکته ضروری است که تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده به تنهایی برای یافتن پاسخ پرسش های پژوهش کافی نیست،تعبیر و تفسیر این داده ها نیز لازم است. لذا ابتدا باید داده ها را تجزیه و تحلیل نمود و سپس نتایج این تجزیه و تحلیل را مورد تعبیر و تفسیر قرار داد.
در این فصل، ابتدا از طریق آمار توصیفی، تصویر جامعی از جامعه مورد بررسی ارائه گردیده است و تمامی متغیر های تخقیق مورد توصیف قرار گرفته اند و سپس با استفاده از جداول آمار استنباطی در بخش پایانی چگونگی ارتباط این متغیر ها در قالب آزمون فرضیه های تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است.
4-1) تحلیل توصیفی
4-1-1) تحلیل توصیفی نمونه: در این قسمت به بررسی توصیفی ویژگی های گروه نمونه بر اساس متغیر های سن، جنسیت، تحصیلات و سابقه خدمت پرداخته شده است.
جدول (4-1) تحلیل توصیفی گروه نمونه بر حسب سن
50> 50-40 40-30 30-20 گروهها
27 88 36 9 فراوانی
9/16 0/55 5/22 6/5 درصد
جدول (4-1) نشان داد بیشتر گروه نمونه، مربوط به گروه سنی 50-40 سال به میزان 55% می باشد.
جدول (4-2) تحلیل توصیفی گروه نمونه بر حسب جنس
جنس مرد زن
فراوانی 151 9
درصد 4/94 5/6
جدول (4-2) نشان داد بیشتر گروه نمونه مربوط به مردان به میزان 4/94 % می باشد.
جدول (4-3) تحلیل توصیفی گروه نمونه بر حسب تحصیلات
گروهها دکتری فوق لیسانس لیسانس فوق دیپلم دیپلم

Author: مدیر سایت