مدل یادگیری واک و کارشناسی ارشد

مدل یادگیری واک و کارشناسی ارشد


Widget not in any sidebars

ج) عاطفه منفی نسبت به موضوع
7-3-ابزار های گردآوری داده ها:
در این تحقیق از پرسشنامه پژوهشگر ساخته سنجش دست خط جهت گردآوری داده ها استفاده شد. پرسشنامه مذکور حاوی 30 گویه می باشد که چهار طیف اختلالات نوشتاری را شامل می شود و به ترتیب اختلالات کنترل حرکتی ( گویه 1 تا 9)، اختلالات ادراک بصری ( گویه 10 تا 17)، اختلالات حافظه بصری (18 تا 23)، اختلالات چپ دستی (گویه 24 تا 30) را در بر می گیرد.
8-3- روایی و پایایی ابزار پژوهش
8-3-1-روایی ابزار پژوهش:
روایی محتوایی پرسشنامه با استفاده از نظرات استادان محترم راهنما و مشاور و همچنین از نظر 3 تن ازصاحبنظران و کارشناسان پرورشی اداره آموزش و پرورش شهرستان سنندج که دارای مدرک کارشناسی ارشد امورتربیتی بودند مورد تأیید قرار گرفت.
از لحاظ روایی صوری از نظر دو تن از کارشناسان ارشد زبان و ادبیات فارسی کمک گرفته شد که پس از آن چند مورد از سؤالات تغییر یافت و هم چنین نحوه قرار گرفتن سؤالات در پرسش نامه نیز مورد بررسی قرار گرفت و تغییراتی در آنها انجام گرفت.
8-3-2-پایایی ابزار تحقیق:
به منظور بررسی میزان پایایی پرسشنامه، داده های بدست آمده از پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه برابر با (83/0) بود.
دراستفاده از ابزار آلفای کرونباخ، پاسخ هر سؤال می تواند مقادیر عددی مختلفی را اختیار کند برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا واریانس نمره های هر زیر مجموعه، سؤالات پرسشنامه و واریانس کل محاسبه گردیده سپس با استفاده از فرمول زیر ونرم افزارSPSS مقدارضریب آلفا مشخص گردیده است.
9-3-الگوی پیشنهادی طراحی آموزشی بر اساس روش نظامدار واکت:
الگوی پیشنهادی در شش مرحله بر اساس مراحل یادگیری روش واکت طراحی گردیده است. در الگوی پیشنهادی ابتدا به بحث درباره تعیین هدف یادگیری برای ساخت حروف خوانا با نظر کودک پرداخته می شود، سپس با جلب توجه کودک، در حالیکه کودک مشغول مشاهده حرکت لازم جهت نوشتن آن حرف و شکل آن می باشد، ساخت حرف مورد نظر به او آموزش داده می شود. این مرحله طی دو جلسه انجام شد. این مرحله از آموزش در الگوی پیشنهادی معادل با مراحل اول و دوم یادگیری واکت در نظر گرفته شد. در مرحله دوم از کودک خواسته می شود تا حرف مورد نظر را بنویسد، و تلفظ آن را نام می بریم، «این آ است»و از کودک خواسته می شود تا نام حرف را تکرار کند و سپس مجدداََ حرف را بنویسید. و چگونگی ساختار نوشتن را برای کودک توضیح می دهیم مثلأ : ببین ما از اینجا شروع می کنیم و سپس از این راه به حرف آ شکل می دهیم. محتوای آموزشی این مرحله مطابق با مراحل سوم و چهارم مدل یادگیری واکت طراحی شده و در دو جلسه آموزش داده می شود. مرحله سوم الگوی پیشنهادی از کودک خواسته می شود تا حرف را با انگشت اشاره خود ترسیم کند و آن را نام ببرد و چندین بار این تمرین تکرار شود، در هنگام ترسیم حرف توسط کودک از او خواسته می شود تا فرآیند شکل گیری حرف را بیان کند. این مرحله از آموزش در الگوی پیشنهادی معادل با سطوح پنجم و ششم روش یادگیری واکت در نظر گرفته شد و آموزش آن طی دو جلسه می باشد. در مرحله چهارم از الگوی پیشنهادی از شکل حرف مورد نظر با نقطه های ریز و یا با خطوط کوتاه و منقطع نوشته خواهد شد و از کودک خواسته می شود تا با مداد، شکل حرف را تکمیل کند چندین بار این تمرین تکرار می گردد. سپس از کودک خواسته می شود تا حرف مورد نظر را از روی مدل رونویسی کند.این تمرین نیز چند بار تکرار می گردد تا اطمینان حاصل گردد که کودک بطور صحیح آن را رونویسی می کند.این مرحله نیز طی دو جلسه آموزش داده می شود و برابر با سطوح هفتم و هشتم از روش یادگیری واکت در نظر گرفته شد. در مرحله پنجم وقتی کودک توانست بطور خوانا یک حرف را رونویسی کند، از او خواسته می شود تا حرف مورد نظر را بدون استفاده از مدل بنویسد.سپس به کودک کمک داده می شود تا که حرف نوشته شده را با مدل آن مقایسه کند.این مرحله از آموزش در الگوی پیشنهادی معادل با سطوح نهم و دهم روش یادگیری واکت در نظر گرفته شد و آموزش آن نیز دو جلسه ای بود. در مرحله ششم و آخروقتی کودک توانست یک حرف را بطور خوانا بنویسد، برای یادگیری، حرف دیگری را به او آموزش داده می شود. البته در همه مراحل پاسخ های مناسب کودک تمجید و تشویق می گردد. این مرحله از آموزش در الگوی پیشنهادی معادل با سطوح یازدهم و دوازدهم روش یادگیری واکت می باشد که آموزش آن نیز دو جلسه به طول انجامید. طی انجام مراحل عنوان گردیده هر مرحله از مرحله یا مراحل قبل خود بازخورد دریافت می کند.
نمودار(۱-۲ ) طراحی مراحل اجرایی الگوی طراحی شده آموزشی بر اساس روش نظامدار واکت
حرف مورد نظر را با نقطه های ریز و یا با خطوط کوتاه و منقطع بنویسید و از کودک بخواهید با مداد، شکل حرف را تکمیل کند چندین بار این تمرین را تکرار کنید. سپس از کودک بخواهید که حرف مورد نظر را از روی مدل رونویسی کند.این تمرین را چند بار تکرار کنید تا مطمئن شوید که کودک بطور صحیح آن را رونویسی می کند.
تعیین هدف یادگیری برای ساخت حروف خوانا با نظر کودک و جلب توجه کودک، در حالیکه کودک مشغول مشاهده حرکت لازم جهت نوشتن آن حرف و شکل آن می باشد، ساخت حرف مورد نظر آموزش داده می شود.
در حالیکه حرف مورد نظر را می نویسید، آن را نام ببرید، «این آ است» وقتی کودک نام حرف را تکرار کرد با گفتن «خوبه این آ است» او را تایید کنید.سپس مجددا حرف را بنویسید و در
مورد ساخت آن با کودک بحث کنید.«ببین ما از اینجا شروع می کنیم و سپس از این راه به حرف آ شکل می دهیم.»
از کودک بخواهید حرف را با انگشت اشاره خود ترسیم کند و آ ن را نام ببرد و چندین بار این تمرین تکرار شود.همان طور که کودک حرف را ترسیم می کند از او بخواهید فرآیندی شکل گیری حرف را توصیف کند.
وقتی کودک توانست بطور خوانا یک حرف را رونویسی کند، از او بخواهید حرف را بدون استفاده از مدل بنویسد.به کودک کمک کنید که حرف نوشته شده را با مدل آن مقایسه کند.
وقتی کودک توانست یک حرف را بطور خوانا بنویسد، برای یادگیری، حرف دیگری را به او آموزش دهید. به یاد داشته باشید که در همه مراحل باید پاسخ های مناسب کودک تمجید و تشویق گردد.
حرف مورد نظر را با نقطه های ریز و یا با خطوط کوتاه و منقطع بنویسید و از کودک بخواهید با مداد، شکل حرف را تکمیل کند چندین بار این تمرین را تکرار کنید. سپس از کودک بخواهید که حرف مورد نظر را از روی مدل رونویسی کند.این تمرین را چند بار تکرار کنید تا مطمئن شوید که کودک بطور صحیح آن را رونویسی می کند.
تعیین هدف یادگیری برای ساخت حروف خوانا با نظر کودک و جلب توجه کودک، در حالیکه کودک مشغول مشاهده حرکت لازم جهت نوشتن آن حرف و شکل آن می باشد، ساخت حرف مورد نظر آموزش داده می شود.
در حالیکه حرف مورد نظر را می نویسید، آن را نام ببرید، «این آ است» وقتی کودک نام حرف را تکرار کرد با گفتن «خوبه این آ است» او را تایید کنید.سپس مجددا حرف را بنویسید و در مورد ساخت آن با کودک بحث کنید.«ببین ما از اینجا شروع می کنیم و سپس از این راه به حرف آ شکل می دهیم.»

مدیر سایت