مزایای ارزیابی عملکرد و فرآیند ارزیابی عملکرد

3- محتوای دوره ها
4- اصول و مبانی یادگیری
Widget not in any sidebars

5- اجرا و ارزشیابی. (ابطحی، 1387، 45)
ارزیابی عملکرد :
ارزیابی عملکرد یا ارزشیابی عملکرد فرآیندی است که توسط آن یک مدیر رفتاری، کار کارکنان را با اندازه گیری و مقایسه با استانداردهای از قبل تعیین شده ارزشیابی می کند، نتایج را ثبت می کند و بعد از ثبت، نتایج را به کارکنان ابلاغ می کند. (الوانی و معمارزاده، 1386) ارزیابی عملکرد یا سنجش عملکرد فرآیندی است که به وسیله آن یک مدیر، رفتارهای کار کارکنان را از طریق سنجش و مقایسه آن ها با معیارهای از پیش تنظیم شده، ارزیابی می کند نتایج حاصله را ثبت می کند و آن ها را به اطلاع کارکنان سازمان می رساند.
مزایای ارزیابی عملکرد :
1- شناسایی نقاط قوت و قابل بهبود کارکنان
2- تدوین برنامه های آموزشی و یادگیری انفرادی
3- ارائه بازخوردهای انگیزشی متناسب با عملکرد
4- عادلانه کردن سیستم جبران خدمات کارکنان
5- شناسایی افراد برای جانشین پروری
6- به کارگیری نتایج، در سیستم ارتقاء
7- جابجایی های شغلی
8- انگیزش کارکنان از طریق ایجاد نظام تشویق و تنبیه
9- کاهش نارضایتی و شکایت. (میرسپاسی، 1381، 124)
فرآیند ارزیابی عملکرد :
1- تدوین شاخص ها، ابعاد، محورهای مربوطه و تعیین واحد سنجش آن ها
2- تعییین وزن شاخص ها به لحاظ اهمیت آن ها و سقف امتیازات مربوطه
3- استاندارد گذاری، تعیین وضعیت مطلوب هر شاخص
4- سنجش و اندازه گیری از طریق مقایسه عملکرد واقعی پایان دوره ارزیابی، با استاندارد مطلوب از قبل تعییین شده. (جمشیدپور، 1387)
تامین نیروی انسانی :
سازمان ها برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود، منابع متفاوتی را پیش رو دارند و متناسب با نیازهای خود می توانند نیروی انسانی مورد نیاز را از آن ها تامین کنند. این منابع می توانند کارکنان موجود سازمان، متقاضیان استخدام خارج از سازمان، کارکنان واجد شرایطی که متقاضی انتقال از دیگر سازمان های مشابه هستند، دانشجویان فارغ التحصیل دانشگاهی داخل و خارج و در مواردی نیروی انسانی خارجی (بین المللی) باشند. کارمندیابی و استخدام نیروهای سازمان از طریق هر کدام از مواد و منابع نام برده انجام پذیرد، مسائل و مشکلات خاصی را دارد که مدیران منابع انسانی باید با آگاهی کامل در صدد بر طرف ساختن آن ها باشند. (کاشف، 1388، 85)
فرهنگ سازمان :
یک متغیر محیطی است که به میزان متفاوت بر تمام اعضای سازمان اثر می گذارد. و از این رو درک درست از این ساختار برای اداره سازمان و کار مؤثر حائز اهمیت است. اعضای سازمان، برای حل مسائل مربوط به انطباق بیرونی(بهترین شیوه برای حضور در عرصه بازارهای جهانی) و یکپارچگی درونی(بهترین روش برای هماهنگی و تقویت فرآیندهای درون یک سازمان) به عنوان بهترین شیوه جهت حل مسائل، فرهنگ مکتوب و غیرمکتوب سازمان خود را به اعضای جدید آموزش می دهند. از این رو با برخورداری از ظرفیت لازم برای تغییر و تبدیل فرهنگ سازمانی، تغییر اعمال افکار و احساسات بخش عظیمی از اعضای سازمان امکان پذیر می گردد. (شریف زاده و کاظمی، 1377)
ارتباطات :

Author: مدیر سایت