دسته بندی علمی – پژوهشی : مطالعه تطبیقی اجرای عین تعهد در حقوق ایران و انگلستان- قسمت ۲۶

دسته بندی علمی – پژوهشی :
مطالعه تطبیقی اجرای عین تعهد در حقوق ایران و انگلستان- قسمت ۲۶

دوم: منابع عربی
ابن منظور الافریقی المصری، ابی الفضل، جمال الدین محمد بن مکرم، لسان العرب، جلد پانزدهم،بیروت: دار صادر، چاپ اول، ۱۹۹۷م.
آخوند خراسانی،ملااحمدکاظم،کفایه الاصول، جلد دوم،کتابفروشی اسلامیه،تهران، چاپ ششم،۱۳۶۶٫
انصاری، شیخ مرتضی، مکاسب، باب خیارات ،جلد پنجم، اسماعیلیان، قم ،۱۳۸۲٫
………………………. مکاسب یک جلدی ،تبریز ،اطلاعات،چاپ دوم، ۱۳۷۵ق.
……………………… مکاسب، دوره ۶ جلدی، ج۶ ، قم،مجمع الفکر الاسلامی، چاپ دوم،۱۴۲۰ ق.
اصفهانی،محمدحسین،حاشیه بر مکاسب،جلد پنجم،ذوی القربی،قم،۱۳۷۹٫
بجنوردی، میرزا حسن، القواعد الفقهیه، جلد پنجم، اسماعیلیان، قم ،۱۳۷۱٫
توحیدی ،محمد علی،مصباح الفقاهه(تقریرات درس سید ابوالقاسم خویی)، جلد هفتم، چاپ اول، ۱۳۶۸٫
الحر العاملی، شیخ محمد بن الحسن،الوسایل الشیعه، جلد هفدهم، بیروت، لبنان، دار احیاء التراث العربی، بی تا.
الحر العاملی، شیخ محمد بن الحسن،وسایل الشیعه الی تحصیل احکام الشریعه،جلد هیجدهم، قم: موسسه آل البیت (علیهم السلام) لاحیاء التراث، الطبعه الثانیه،۱۴۱۴ق.
…………………………………………… تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل احکام الشریعه، جلد بیست و سوم، قم: موسسه آل البیت (علیهم السلام) لاحیاء التراث، الطبعه الثانیه،۱۴۱۴ق.
…………………………………………… وسایل الشیعه (الاسلامیه)، جلد شانزدهم، تحقیق: الشیخ محمدالرازی، بیروت: داراحیاء التراث العربی،۱۴۰۸ق.
………………………………………….. وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه،قم، مؤسسه آل البیت لإحیاء التراث،چاپ اول،۱۴۰۹ق.
الحسینی المراغی،سید میر عبدالفتاح، العناوین،جلد دوم، نشر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،۱۴۱۸ق.
خمینی،سیدروح اللّه،تحریر الوسیله،جلد اول،مؤسسه مطبوعاتی دارالعلم،چاپ دوم، ۱۴۱۰٫
………………………. تحریر الوسیله،جلد دوم، نجف:مطبعه الاداب،چاپ اول، ۱۳۹۰ق.
……………………… کتاب البیع؛ جلد پنجم، چاپ سوم،قم،موسسه اسماعیلیان،۱۳۶۳٫
خوئی،سید ابوالقاسم،مبانی تکمله المنهاج ،جلد دوم ،دار الزهراء بیروت،بی تا.
………………………. مبانی تکمله المنهاج،باب طلاق،جلد چهل و دوم، انتشارات موسسه امام خویی،قم،۱۴۲۲ق.
……………………… مصباح الفقاهه فی المعاملات،جلد هفتم،انتشارات وجدانی،۱۳۶۷٫
……………………….مصباح الفقاهه، جلد دوم، انتشارات وجدانی،قم،‌چاپ سوم،۱۳۷۱ش.
خراسانی،ملامحمد کاظم،کفایه الاصول،حواشی ابوالحسن مشکینی،چاپ هفتم، کتابفروشی اسلامیه،۱۳۶۹ش.
خوانساری،موسی،منیه الطالب ( تقریرات درس میرزای نایئنی )،جلد دوم،چاپخانه حیدری، بی تا.
خوانساری،سید احمد،جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، جلد سوم،مکتبه الصدوق، تهران،چاپ دوم، ۱۳۵۵ق.
رشتی، میرزا حبیب اللّه، الاجاره، چاپ سنگی، بی‌تا.
………………………….. کتاب غصب، موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت(ع)، منبع الکترونیکی http://lib.ahlolbait.com/parvan/resource/78653
سرخسی، شمس الدین، المبسوط، جلد شانزدهم ،دارالمعرفه، بیروت ۱۴۰۶ق.
السنهوری،عبدالرزق احمد،نظریه العقد،بیروت،منشورات الحلبی الحقوقیه، الطبعه الثانیه،۱۹۹۸م.
……………………………. مصادر الحق فی الفقه‌ الاسلامی،جلد اول، منشورات‏الحلبی الحقوقیه، بیروت، چاپ دوم از دوره جدید،۱۹۹۸م.
السیوری، جمال الدین‌ المقداد بن عبد اللّه (فاضل مقداد)،کنز العرفان- فقه القرآن، جلد اول ،انتشارات مرتضوی )، چاپ سوم، ۱۳۶۹٫
شهید اول،محمد بن مکی،لمعه دمشقیه، جلد دوم،ترجمه:علی شیروانی،محسن غرویان، قم:دارالفکر، ۱۳۷۹٫
شهید ثانی، زین الدین بن علی العاملی، شرح لمعه،جلد۳، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ ۴،شهریور۱۳۷۰٫
……………………………………………. الروضه البهیه، جلد سوم، بیروت، ۱۴۰۳ ق.
…………………………………………….. مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام،جلد سوم،قم،مؤسسه المعارف الاسلامیه،۱۴۱۴ق.
……………………………………………. مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام، جلد اول،قم، مؤسسه المعارف الاسلامیه،۱۴۱۳ق.
الشیخ الطوسی،ابو جعفر محمد،المبسوط فی فقه الامامیه، جلد دوم، تهران، مکتبه المرتضویه، چاپ سوم،۱۳۵۱٫
……………………………………. الاستبصار، تحقیق: السید حسن الخراسانی ، تصحیح: الشیخ محمد الآخوندی، قم: دارالکتب الاسلامیه، جلد اول، الطبعه الرابعه، ۱۳۶۳ ش.

مدیر سایت