مطالعه تطبیقی اجرای عین تعهد در حقوق ایران و انگلستان- قسمت ۲۸

مطالعه تطبیقی اجرای عین تعهد در حقوق ایران و انگلستان- قسمت ۲۸

Batra V.k, Katra N.K, Mercantile Law,Tata McGraw – Hill Pub.,1988.
Bradgate, Birds and Villiers:Termination of Contract,Wiley Chancery,London, 1995.
Brousseau, Eric , La sanction adequate en matiere contractuelle: Analyze Economique, 2005.at: www.brousseauinfo/pdf/2005-EB-sanctionpdf.
Brown W.J, GCSE Law, London, Sweet & Maxwell, 1989
Corbin.A.L:Remedies for Breach of contract,vol5,west publishing Co, 1988.
Cheshire, Fifoot & Furmston,: Law of Contract, 13th ed,Butterworths, London, 1996.
Chitty, Josef,Chitty on Contracts,Vol.1,London, Sweet & Maxwell,1994.
Cooter ,Robert, and Ulen, Thomas, Law and Economics, 3 edition, Addison-Wesley,2000.
Duxbury,Robert, Contract in a Nutshell,3th ed, London, Sweet & Maxwell,1994.
Elizabeth A. Martin MA, A Concise Dictionary of Law, Oxford, 1990.
Eisenberg, Melvin, The theory of efficient breach and the theory of efficient termination, University of California, Berkeley, 2004, at: http://repositoriescdliborg/berkeley-law-econ/spring 2004.
Friedman, Daniel, The Efficient Breach Fallacy, The Journal of Legal Studies, Jan,1989, at: http://www.jstororg.
Fry, Edward, A treatise on the specific performance of contracts, 2nd ed,Albany,N,Y.:W.C.Little & Co,University of California Libraries,1884.
Fuller and Eisenberg, Basic Contract Law, 3th ed, American Casebook Series, West Publishing Co.1972.
Galamari, John D. & Perillo,Joseph M., Contracts, 3th edition, West Publishing Co , 1987.
Guest A.G. et al: Benjamin’s Sale of Goods , 5th ed, Sweet Maxwell, London, 1997.
Guest, A. G.: Anson’s Law of Contract , 26th ed, Clarendon Press, Oxford, 1984.
Goode, R. M.: Commercial Law, 2nd ed, Penguin Books, London, 1995.
Goetz Charles and EScott Robert, Liquidated Damage, Penalties and Just Compensation Principle: Some Note on an Enforcement Model and a Theory of Efficient Breach, Columbia Law Review, Vol 77, 1977, at: http://www.jstororg.
Henry C. Black, Law Dictionary , 4th ed,West Publishing Co, 1968.
Hans- Bern Schafer, Claus Ott, The economic analysis of civil law, Edward Elgar publication,2004.
Honnold,J.: Uniform Law for International Sales Under the 1980 UN Convention, Kluwer, Deventer, 2nd ed, Boston, 1991.
Harris, Donald; Tallon, Denis: Contract Law Today , Anglo-French Comparison, Clarendon Press, Oxford, 1989.
Hesselink, Martijn W, The Principle of European Contract Law: Some choices Made by the Lando Commission, Global Jurist Frontiers, 2001,at: http://www.bepress.com/gi.
Jean Carbonnier, Les obligation, 22 ed, Paris, Puf,coll Themis,2000.
Jones, Gareth & Goodhart, William, Specific Performance, 2nd ed, LexisNexis Butterworths, 1996.
Lawson. F.H, Remedies of English law, 2nd Edition, 1980.
Macdonald. E.: The Inadequacy of Adequacy: The Granting of Specific Performance, 38 Northern Ireland Leg. Q. 1987.
Mckendrick, Evan ,Contract Law: Text, Cases and Materials, Oxford University Press, 2005.
Posner,Richard A, The Economic Analysis of Law, Texas Law Review, 1972.
Kuhhal. Mc, Mercantile Law ,Vikas Publishing House Dehil,1993.
Rutherford, Leslie & Bone, Sheila, Osborn’s Concise Law Dictionary, , 8th edition, London: Sweet & Maxwell , 1993.
Saidov Diakhongir & Cunningron Raiph, Contract Damages, Domestic and International Perspectives, Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon,2008.
…………………………………………. Economic Aspects of Damages and Specific Performance, in: Contract Damages Domestic and International Perspectives,Oxford and Portland, Oregon, 2008.
Schwenzer,Ingeborg and Fountoulakis, Christiana, International Sales Law, Lonndon and New York, Routledge – Cavendish, First published, 2007.
Stephen A Smith and William Dawson Scholar, contract Theory, Oxford university press, 2004.
Sharpe, R. J.: Injunctions & Specific Performance, Canada Law Book Ltd., Toronto, 1983.
Sarcevic, P.; Volken, P.: International Sale of Goods (Dubrovnik Lectures), New York-London-Rome, Oceana, 1986.

مدیر سایت