سایت مقالات فارسی – مطالعه تطبیقی اجرای عین تعهد در حقوق ایران و انگلستان- قسمت ۴

سایت مقالات فارسی – 
مطالعه تطبیقی اجرای عین تعهد در حقوق ایران و انگلستان- قسمت ۴

الف-نظریه نقض کارا………………………………………………………………………………………………………………..۸۳
۱ -جایگاه نظریه در نظامهای حقوقی…………………………………………………………………………………………..۸۴
۲-انواع نقض کارا……………………………………………………………………………………………………………………..۸۷
۱-۲-قراردادهای ناظر بر اموال موجود…………………………………………………………………………………………۸۷
۲-۲-قراردادهای ناظر بر اموال آینده یا اجاره………………………………………………………………………………۸۸
ب- نقد و تحلیل………………………………………………………………………………………………………………………۸۹
۱- تعارض با اصول حقوق قراردادی…………………………………………………………………………………………..۸۹
۲-تعارض با اصول اخلاقی………………………………………………………………………………………………………..۹۲
۳- تعارض با اصول مسئولت قراردادی………………………………………………………………………………………..۹۲
فصل دوم: شیوه‌ها و محدودیتهای صدور حکم به اجرای عین تعهد………………………………………………..۹۵
مبحث اول- شیوه‌های اجرای عین تعهد……………………………………………………………………………………….۹۶
گفتار اول- حقوق ایران……………………………………………………………………………………………………………..۹۶
الف- اجرای عین تعهدات مربوط به تسلیم و انتقال……………………………………………………………………….۹۷
۱- تعهد تسلیم………………………………………………………………………………………………………………………….۹۷
 
تسلیم عین معین………………………………………………………………………………………………………………۹۷
۱-۱-۱- تسلیم بواسطه عقد امانی……………………………………………………………………………………………….۹۷
۲-۱-۱- تسلیم بواسطه عقد معوض تملیکی………………………………………………………………………………..۹۹
۲-۱- تسلیم مال کلی………………………………………………………………………………………………………………۱۰۲
۳-۱- پرداخت وجه………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۵
۲- تعهد به انتقال مالکیت…………………………………………………………………………………………………………۱۰۶
ب- اجرای تعهدات مربوط به انجام فعل یا ترک فعل …………………………………………………………………۱۰۸
۱- تعهد به انجام فعل………………………………………………………………………………………………………………۱۰۸
 
عدم شرط مباشرت به انجام کار…………………………………………………………………………………….۱۰۸
۲-۱- شرط مباشرت به انجام کار……………………………………………………………………………………………..۱۰۹
۳-۱- تعهد قائم به شخص متعهد …………………………………………………………………………………………….۱۱۱
۲- تعهد به ترک فعل……………………………………………………………………………………………………………….۱۱۲
ج- تسلیم کالای جانشین و تعمیر یا اصلاح مبیع…………………………………………………………………….۱۱۲
تسلیم کالای جانشین……………………………………………………………………………………………………….۱۱۲
تعمیر یا اصلاح مبیع………………………………………………………………………………………………………..۱۱۳
گفتار دوم- حقوق انگلستان……………………………………………………………………………………………………..۱۱۴
الف – وضعیت عین معین یا کالای معین و معلوم……………………………………………………………………….۱۱۵
عین معین…………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۵
۲- کالای معین و معلوم………………………………………………………………………………………………………۱۱۸
۳- اجرای عین تعهد و کالای نامعین…………………………………………………………………………………….۱۲۰
۴- تسلیم کالای جانشین و تعمیر یا اصلاح مبیع…………………………………………………………………….۱۲۲
مبحث دوم- محدودیتهای صدور حکم به اجرای عین تعهد……………………………………………………….. ۱۲۴

مدیر سایت