پژوهش – مطالعه تطبیقی اجرای عین تعهد در حقوق ایران و انگلستان- قسمت ۵

پژوهش – 
مطالعه تطبیقی اجرای عین تعهد در حقوق ایران و انگلستان- قسمت ۵

گفتار اول- حقوق ایران………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۵
الف- بطلان قرارداد…………………………………………………………………………………………………………………۱۲۵
ب- انقضاء زمان در قراردادهای موقت……………………………………………………………………………………..۱۲۶
ج- عدم امکان شخصی…………………………………………………………………………………………………………..۱۲۷
د- عدم امکان عملی……………………………………………………………………………………………………………….۱۲۸
تلف موضوع تعهد توسط متعهد…………………………………………………………………………………………..۱۲۸
تلف توسط متعهدله…………………………………………………………………………………………………………….۱۲۹
تلف توسط ثالث……………………………………………………………………………………………………………….۱۳۰
ه- عدم امکان فیزیکی………………………………………………………………………………………………………………۱۳۰
و- عدم امکان حقوقی یا قضایی………………………………………………………………………………………………..۱۳۰
ز- بیهودگی اجرای حکم………………………………………………………………………………………………………….۱۳۱
ح- غیر قابل اجرا بودن حکم فاقد موضوع معین…………………………………………………………………………۱۳۱
ط- سوء استفاده خواهان………………………………………………………………………………………………………….۱۳۳
گفتار دوم- حقوق انگلستان……………………………………………………………………………………………………..۱۳۳
الف-نقض قرارداد توسط خواهان……………………………………………………………………………………………..۱۳۳
۱-شرایط مربوط به زمان اجرای قرارداد……………………………………………………………………………………..۱۳۴
۲-سایر شرایط غیر مربوط به زمان…………………………………………………………………………………………….۱۳۵
۱-۲-تدلیس و عدم افشاء………………………………………………………………………………………………………..۱۳۶
۱-۱-۲-تدلیس………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۶
۲-۱-۲-عدم افشاء………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۷
۲-۲-توصیف غیر واقعی و فقدان مالکیت…………………………………………………………………………………۱۳۸
۱-۲-۲-توصیف غیر واقعی…………………………………………………………………………………………………….۱۳۸
۲-۲-۲-فقدان مالکیت……………………………………………………………………………………………………………۱۳۸
۳-۲- اشتباه………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۹
۴-۲-عدم مشروعیت یا مغایرت با نظم عمومی……………………………………………………………………….۱۴۰
۵-۲-نقض قرارداد با تراست………………………………………………………………………………………………….۱۴۱
۶-۲-تهاتر……………………………………………………………………………………………………………………………۱۴۱
ب- فقدان عوض………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۲
ج- جبران با پرداخت خسارت پولی…………………………………………………………………………………………۱۴۳
د- فقدان تراضی ……………………………………………………………………………………………………………………۱۴۶
ه- نیاز به نظارت مستمر دادگاه………………………………………………………………………………………………..۱۴۷
و- قراردادهای مبهم………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۹
ز- قراردادهای مشتمل بر خدمات شخصی…………………………………………………………………………………۱۴۹
ح- عدم امکان اجبار به اجرای تمامی تعهدات……………………………………………………………………………۱۵۱
ط- اجرای عین تعهد مشروط به شرایط مقرر توسط دادگاه می باشد……………………………………………..۱۵۱
ی- غیرمنصفانه بودن……………………………………………………………………………………………………………….۱۵۳
ک- مشقت و سختی در اجرای قرارداد………………………………………………………………………………………۱۵۴
ل- قرار منع……………………………………………………………………………………………………………………………۱۵۵

مدیر سایت